دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:

استادیار

آدرس:
تلفن:
آدرس پست الکترونيک:

ghollasi@khu.ac.ir

صفحه اينترنت شخصی:
سوابق تحصیلی
دکتری:

بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد: بیوشیمی، دانشگاه الزهرا
کارشناسی: زیست شناسی علوم سلولی و ملکولی، دانشگاه تهران
افتخارات
v    کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاهی در سال 1383v     کسب رتبه اول علمی در دوره کارشناسی ارشد.v     کسب رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری سال 1384-1383 v     کسب رتبه اول در کليه ترم های تحصيلی در دوره دکتری.v     کسب عنوان محقق جوان در نهمین کنگره بیوشیمی فیزیک ایرانv     کسب عنوان پژوهشگر برتر در سال 1389 v     کسب عنوان نخبه در همایش تجلیل از نخبگان استان تهران

v     کسب عنوان استعداد درخشان در سال 1383 در دانشگاه تربیت مدرس تهران

زمینه های پژوهشی

رابطه ساختار فعالیت آنزیم ها

مهندسی پروتئین

بیولوژی سلولهای بنیادی

نانوبیوتکنولوژی

تدريس

بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی تکمیلی

آزمایشگاه مبانی بیوشیمی

آنزیم شناسی

زیست شناسی پرتوی

تجارب کاری

از سال 1391 تا کنون استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

از سال 1389 تا سال 1391 دانشگاه شاهد تهران

آثار منتشر شده

Published Journal Article:1

.       Marzieh Ghollasi, Khosro Khajeh, Hossein Naderi-Manesh. Improvement of thermal stability of a mutagenised α-amylase by manipulation of the calcium-binding site. Enzyme and Microbial Technology 2013

Ali Salimi, Sirous Ghobadi, Marzieh Ghollasi, Fatemeh Yousefi, Sara Daneshjou, Khosro Khajeh. Investigations on Possible Roles of C-Terminal Propeptide of a Ca-Independent α-Amylase from Bacillus. Journal of Microbiology and Biotechnology 2012, 22(8), 1077–10833.      

Marzieh Ghollasi, Khosro Khajeh, Hossein Naderi-Manesh, Atiyeh Ghasemi. Engineering of a Bacillus α-amylase with improved thermostability and calcium independency. Applied Biochemistry and Biotechnology 2010: 162:444–459

Shekufeh Zareian, Khosro Khajeh, Marzieh Ghollasi, Nasrin Mollania, Bijan Ranjbar. Purification and characterization of a new and distinct amylopullulanase that converts pullulan to glucose, maltose, and maltotriose and starch to glucose and maltose. Enzyme and Microbial Technology 2010, 46: 57–63.      

 Marzieh Ghollasi, Khosro Khajeh, Nasrin Mollania, Shekufeh Zareian & Hossein Naderi-Manesh. An investigation on acarbose inhibition and the number of active sites in an amylopullulanase (L14-APU) from an Iranian Bacillus sp. Biologia 2008, 63/6: 1051-1056.      

M. Ghollasi, B. Farzami, S.Z. Bathaie and B.L.Rad. Enzymatic- Like Properties of dsDNA and Its Comparison with ssDNA. Journal of Science, Islamic Republic of Iran. 2005, 16(1): 11-14   Refereed Conference Papers 

 1. Ali Salimi, Khosro Khajeh, Sirous Ghobadi, Marzieh Ghollasi. “Structural Studies of Two Forms of Alpha Amylase from Bacillus sp. KR-8104”. 16th international &4th national congress on biology, Iran. 2010
 2. Marzieh Ghollasi, Khosro Khajeh. “Thermostability Improvement of “BMW-amylase” from an Iranian Bacillus sp”. 16th international &4th national congress on biology, Iran. 2010
 3. Marzieh Ghollasi, Khosro Khajeh, Ali Salimi. “Characterization of a mutagenised thermal- resistant α-amylase from Bacillus megaterium WHO”. 9th National congress on Biochemistry and Biophysics, Iran.2009
 4. Ali Salimi, Khosro Khajeh, Sirous Ghobadi, Marzieh Ghollasi and Jahan AliKhajeh. “Cloning, Sequencing, Expression and Characterization of a Ca2+-independent α-amylase from Bacillus sp. KRA2: emphasis on the identification of C-terminal propeptide”.10th National congress on Biochemistry & 3th internatiol congress on molecular biology Iran. 2009
 5. Ali Salimi, Khosro Khajeh, Sirous Ghobadi, Marzieh Ghollasi and Jahan AliKhajeh. “Characterization of the C-terminal propeptide by cloning, sequencing and expression of a Ca2+ independent α-amylase from Bacillus sp. KRA2”. 14th European Congress on Biotechnology. 2009
 6. Marzieh Ghollasi, Khosro Khajeh, Hossein Naderi-Manesh. “Engineering of a Bacillus α-amylase whose stability is independent of calcium”. 14th European Congress on Biotechnology. 2009
 7. Ali Salimi, Jahan AliKhajeh, Mohhamad Pazhang,  Marzieh Ghollasi, Sirous Ghobadi & Khosro Khajeh “Alpha Amylase from an Iranian Bacillus sp”. 15th National & 3th internatiol congress on biology, 2008
 8. Maryam Ghanbari Safari, Khosro Khajeh, Marzieh Ghollasi, Hossein Naderi-manesh. “A novel extracellular α-amylase from a new isolated Bacillus sp. WHO: cloning, purification and biochemical characterization”. 10th national Genetics Conference. 2008
 9. Shekufeh Zareian, Khosro Khajeh, Marzieh Ghollasi, Bijan Ranjbar. “Purification and characterization of a novel pullulanase which converts pullulan and starch to glucose and maltose”. 33rd FEBS Congress & 11th IUBMB Conference. 2008
 10. Maryam Ghanbari Safari, Khosro Khajeh, Marzieh Ghollasi, Hossein Naderi-manesh. “A novel extracellular α-amylase from a new isolated Bacillus sp. WHO: cloning, purification and biochemical characterization” 33rd FEBS Congress & 11th IUBMB Conference 2008
 11. Marzieh Ghollasi, Khosro Khajeh, Nasrin mollania, Shekufeh Zareian. “Isolation, purification and biochemical analysis of a new pullulanase from  Geobacillus stearothermophilus”. The 3 rd Symposium on the Alpha-Amylase Family 2008
 12. Shekufeh Zareian, Khosro Khajeh, Reza H.Sajedi, Bijan Ranjbar & Marzieh Ghollasi. “Screening, Isolation, Purification and characterization of pullulanase from a thermophilic strain of an hot spring”. 9th national & 2th international congress on biochemistry and molecular biology. 2007
 13. Nasrin mollania, Khosro Khajeh, Mehdi Naderi-manesh, Marzieh Ghollasi. “Isolation, purification, biochemical characterization and cloning of a new extracellular α-amylase from Geobacillus thermodenitroficans LH8 which is insensitive to phytic acid”. The 3 rd Symposium on the Alpha-Amylase Family 2007
 14. Shekufeh Zareian, Marzieh Ghollasi, Khosro Khajeh, Saman Hosseinkhani, Bijan Ranjbar.” Isolation, purification and biochemical analysis of a new pullulanase from Geobacillus stearothermophilus”. The 3 rd Symposium on the Alpha-Amylase Family 2007.
 15. M. Ghollasi, B. Farzami, S.Z. Bathaie and B.L.Rad. “Enzymatic- Like Properties of dsDNA and Its Comparison with ssDNA”. 6th national congress on biochemistry & biophysic, Iran. 2005
soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012