دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:
آدرس:
کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه تربیت معلم
کد پستی 37551-31979
تلفن:
4579600-0261
آدرس پست الکترونيک:
صفحه اينترنت شخصی:
soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012