دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:

دانشيار

آدرس:
کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمي
کد پستی 37551-31979
تلفن:
4579600
آدرس پست الکترونيک:

mehran_manteghi@yahoo.com

صفحه اينترنت شخصی:
افتخارات

-  كتاب "انگيزه هاي رواني مقاومت نظاميان عراقي"، در جشنواره دفاع مقدس در سال 1374 به عنوان اثر برتر انتخاب شده و مورد تشويق قرار گرفته است.
-  كتاب "نگاهي به 8 سال جنگ تبليغاتي"، در جشنواره دفاع مقدس در سال 1372 به عنوان اثر شايسته تشويق انتخاب شده و مورد تقدير قرار گرفته است.
-  پژوهش "روان شناسي نسل سوم انقلاب" به عنوان يكي از پژوهشهاي فرهنگي سال كه توسط وزارت ارشاد برگزار مي گردد، در سال 1384 مورد تقدير قرار گرفته است.
-  كتاب "راهنماي والدين در استفاده فرزندان از فن آوريهاي ارتباطي جديد: بازيهاي ويديويي- رايانه اي"، در اولين جشنواره كتاب خانواده انجمن اوليا و مربيان در سال 1386، حائز رتبه اول كتابهاي فن آوري و خانواده گرديده است.
-  كتاب "راهنماي والدين در استفاده فرزندان از فن آوريهاي ارتباطي جديد: بازيهاي ويديويي- رايانه اي"، در دومين جشنواره كتاب فصل، در سال 1386، مورد تقدير قرار گرفته است.

- انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تربيت معلم در سال 1386.

- مقايسه تحولات علايم آغازين، مياني و پاياني عشق شورانگيز اول با عشق شورانگيز دوم دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم. رتبه اول مقالات ارايه شده در چهارمين همايش بهداشت رواني دانشجويان كشور، دانشگاه شيراز. 1387.
- كتاب "تحليل تحولات و تاريخ جنگ تبليغاتي"، در جشنواره دفاع مقدس در سال 1390 به عنوان اثر شايسته تشويق انتخاب شده و مورد تقدير قرار گرفته است.

سمت های اجرایی

عضويت در هيات علمي و شوراي سياست گذار همايشهاي مختلف:
عضويت در هيات علمي همايش توسعه فرهنگي.
عضويت در هيات علمي و شوراي سياست گذار همايش آسيب شناسي تربيت ديني در آموزش و پرورش.
عضويت در هيات علمي اولين همايش سراسري روانشناسي.
عضويت در هيات علمي همايش ملي جهاني شدن و تعليم و تربيت.
عضويت در هيات تحريريه نشريه علمي- پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تبريز.
عضويت در هيات تحريريه فصلنامه خلاقيت و نوآوري.
عضويت در داوري انتخاب پژوهش فرهنگي سال.
عضويت در هيات علمي همايش نوآوريهاي آموزشي.
عضويت در هيات علمي همايش بين المللي پيامبر اعظم (ص).
عضويت در هيات علمي همايش اسلام و آسيبهاي اجتماعي.

عضويت در گروه داوري انتخاب پژوهش جشنواره فارابي.
عضويت در گروه داوري انتخاب كتاب سال.

زمینه های پژوهشی

1 - علل جذب جوانان به سازمان مجاهدين خلق. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1362.
2- بررسي ترفندهاي رواني امريكا در اسناد لانه جاسوسي. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1364.
3 - شناخت روحيات نظاميان عراقي. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1365.
4 - شناخت تشتتهاي موجود درسطح نظاميان عراقي. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1365.
5 - پيام و پيام رساني درسطح نظاميان عراقي. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1365.
6- بررسي كاري ترين ضرباتي كه مي توان از درون به ارتش عراق وارد آورد. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1365.
7- بررسي ويژگيهاي مردودين گزينشي كنكور. سازمان سنجش آموزش كشور. 1365.
8- پيش بيني بهترين ريسك ممكن در بازپس گيري فاو. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1366.
9 - انگيزه هاي رواني مقاومت. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1366.
10 - تهاجم تبليغاتي حول تهاجم شيميايي. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1366.
11- بررسي عوامل كاهنده و افزاينده ترس در نظاميان عراقي. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1366
12- تبليغات راهبردي جنگ در قرآن كريم. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1367.
13- سبب شناسي و درمان بيماريهاي رواني در قلمرو اسلامي. رساله درسي كارشناسي ارشد. دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. 1370.
14 - بررسي نقش حجاب در حفظ بهداشت رواني جامعه. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1373.
15- تهاجم تبليغاتي. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1374.
16- نگاه دوباره اي به جوان انقلاب اسلامي. گروه علوم انساني دفتر مركزي جهاد دانشگاهي. 1376.
17- بررسي ادبيات تحقيق بازيهاي ويديويي - رايانه اي. مركز پژوهشهاي بنيادي وزارت ارشاد اسلامي. 1378.
18- بررسي هيجان جويي مرضي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم. معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم. 1380.
19- بررسي پديده خلاقيت در كتابهاي درسي دبستان، بررسي تاثير آموزش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي و ارايه الگويي براي آموزش خلاق آنان. رساله درسي دكتري. (منتشر نشده). دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران. 1381.
20- بررسي روشهاي دروني سازي كردن ارزشهاي ديني در نوجوانان و جوانان. پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، 1381.
21- كتاب كار هيجان جويي جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
22- كتاب كار گروه گرايي جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
23- كتاب كار هويت طلبي جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
24- كتاب كار عشق جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
25- كتاب كار كنجكاوي جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
26- كتاب كار شكوفايي خلاقيت جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
27- كتاب كار جستجوي ارزشهاي جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
28- كتاب كار عقل گرايي جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
29- كتاب كار نوعدوستي جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
30- كتاب كار كارآفريني جوان. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي - فرهنگي شهرداري تهران. 1382.
31- بحران هويت دختران. مركز امور مشاركت زنان. 1382.
32- بررسي هيجان جوييهاي دانشجويان ساكن در خوابگاههاي دانشگاه تهران. معاونت دانشجويي دانشگاه تهران. 1383.
33- از هويت ايدئولوژيك تا هويت متعارض. مركز امور مشاركت زنان. 1383.
34- روان شناسي نسل سوم انقلاب. شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 1383.
(اين پژوهش به عنوان يكي از پژوهشهاي فرهنگي سال كه توسط وزارت ارشاد برگزار مي گردد، در سال 1384 به عنوان يكي از پژوهشهاي شايسته تشويق، انتخاب شده است).
35- بررسي تبعات روان شناختي توقف خط توليد پيكان. پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، 1384.
36- نوآوريهاي آموزشي. سازمان پژوهش و تاليف و برنامه ريزي آموزشي. 1384.
37- بررسي روشهاي بازدارنده و تسهيل كننده به ارزشهاي ديني. سازمان پژوهش و تاليف و برنامه ريزي آموزشي. 1385.
38- بررسي تاثير فن آوريهاي ارتباطي جديد (ماهواره، اينترنت و بازيهاي ويديويي) در رفتار اجتماعي جوانان. شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 1386.
39- روان شناسي اجتماعي نسل سوم و چهارم انقلاب (در دست اجرا).

40- فرصتها و تهديدهاي تلفن همراه. (در دست اجرا).

41- تأملي دوباره در تربيت ديني دانشجويان. معاونت فرهنگي وزارت آموزش عالي. 1390.

42- روان شناسي اجتماعي فن آوريهاي ارتباطي جديد در ايران. (در دست اجرا).

42- زندگي از افق ديد باربي و برتز(در دست اجرا).

43-زندگي از افق ديد بت من، اسپايدرمن و بن تن (در دست اجرا).

44- بررسي خلاقيت رزمندگان ايراني در جنگ با عراق (دردست اجرا).

45-بررسي خلاقيت اسراي ايراني در زندانهاي بعث عراق (در دست اجرا).

46-بررسي نظريه خلاقيت كلان نگر (در دست اجرا).


 

تدريس

تصدي كارگاههاي برگزار شده:

1- روان شناسي نسل سوم انقلاب، استانداري اصفهان، 1383.

2- روان شناسي نسل سوم انقلاب، استانداري شيراز، 1384.

3- روان شناسي نسل سوم انقلاب، آموزش و پرورش شيراز، 1384.

4- آسيبهاي نوپديد در زمينه فن آوريهاي ارتباطي جديد. همايش اسلام و آسيبهاي اجتماعي. تير ماه 1387.

5- روان شناسي عشق شورانگيز. مركز مشاوره دانشگاه تهران. 1387.

 6-كارگاه تسهيل تربيت ديني دانشجويان. همايش معاونان فرهنگي دانشگاه‏هاي كشور. دانشگاه اردبيل 1389.

7-كارگاه مسايل فرهنگي- اجتماعي جوانان. فروردين و ارديبهشت 1391. دانشگاه مشهد.

8-كارگاه روان­شناسي عشق. فروردين و ارديبهشت 1391. دانشگاه مشهد.

9 -كارگاه شكست‏هاي عاطفي. تيرماه 1391. دانشگاه علامه طباطبايي.

10-كارگاه مسايل فرهنگي- اجتماعي جوانان. دي ماه 1391. دانشگاه مشهد.

آثار منتشر شده

كتابهاي منتشره:
1 - سبب شناسي و درمان بيماريهاي رواني در قلمرواسلامي. دفترمركزي جهاد دانشگاهي. 1370.
2 - انگيزه هاي رواني مقاومت نظاميان عراقي. جهاددانشگاهي دانشگاه تهران . 1373.
3 - نگاهي به 8 سال جنگ تبليغاتي. جهاددانشگاهي دانشگاه تهران. 1372.
4 - روان شناسي تربيتي. ج 1 . جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم. 1370.
5 - روان شناسي تربيتي. ج 2 . جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم. 1372.
6 - راز گل سرخ . ج 1 . مركز پژوهشهاي بنيادي وزارت ارشاد اسلامي. 1375.
7 - راز گل سرخ. ج 2 . مركز پژوهشهاي بنيادي وزارت ارشاد اسلامي. 1376.
8 - راز گل سرخ. ج 3 . مركز پژوهشهاي بنيادي وزارت ارشاد اسلامي. 1376.
9 - راز گل سرخ. ج 4 . مركز پژوهشهاي بنيادي وزارت ارشاد اسلامي. 1377.
10- بررسي بازيهاي ويديويي - رايانه اي. نشر فرهنگ و دانش. 1380.
11- داستان مادر بزرگ طوبي (روان درماني در جريان مرگ). نشر آيينه. 1383.
12- رفتارشناسي جوان در دهه هاي سوم و چهارم انقلاب. پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي. 1383.
13- راهنماي والدين در استفاده فرزندان از فن آوريهاي ارتباطي جديد: تلفن همراه. تهران: عابد. 1386
14- راهنماي والدين در استفاده فرزندان از فن آوريهاي ارتباطي جديد: بازيهاي ويديويي- رايانه اي. تهران: عابد. 1386.
15- روان شناسي عشق شورانگيز. تهران: دفتر مركزي مشاوره. وزارت علوم تحقيقات و فن آوري. 1387.
16- چت رومهاي ايراني، جوانان و اوليا. تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران. 1388.
17- (خلاصه) راهنماي والدين در استفاده فرزندان از فن آوريهاي ارتباطي جديد: تلفن همراه. تهران: عابد.1386.
18- (خلاصه) راهنماي والدين در استفاده فرزندان از فن آوريهاي ارتباطي جديد: بازيهاي ويديويي- رايانه اي. انجمن اوليا و مربيان. تهران: عابد.1386.
19- بهداشت رواني در عشق شورانگيز. دفتر مركزي مشاوره. تهران: دفتر مركزي مشاوره. وزارت علوم تحقيقات و فن آوري. 1387.

20- تهاجم تبليغاتي. تهران: عابد. 1388.

21-بررسي تحولات نگرش ديني جوان ايراني. (نشر محدود).

22- زن شرقي، مرد غربي: روانشناسي اختلافي زن و مرد. 1390. تهران: بعثت.

23- روانشناسي عشق شورانگيز. 1390. تهران: بعثت.

24- بهداشت رواني در عشق شورانگيز. 1390. تهران: بعثت.

25- آموزش غيررسمي. 1390. تهران: بعثت.

26- فراز و فرود چت رومها. 1390. تهران: عابد.

27- كتاب كار جوان: خلاقيت. 1390. تهران: جامعه شناسان.

28- كتاب كار جوان: عشق. 1390. تهران: جامعه شناسان.

29- كتاب كار جوان: كارآفريني.1391.  تهران: تيسا.

كتابهاي آماده نشر:
1 - جنگ رواني در قرآن كريم. سازمان تبليغات اسلامي.
2 - نگاهي دوباره به جوان انقلاب اسلامي. دفتر مركزي جهاددانشگاهي.

مقالات:

 1 - جنگ سوم جهاني. نامه پژوهش. وزارت ارشاد اسلامي. پاييز و زمستان، 1375.

2- عصر عصيان. پژوهش. پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. پاييز و زمستان، 1377.

3- تهاجم تبليغاتي درگذشته تاريخ. فصلنامه علمي- پژوهشي بسيج.

4 - نگاهي به تهاجم تبليغاتي در قرن معاصر. فصلنامه علمي - پژوهشي بسيج.

 5- نقش تربيتي كار در دوران تحصيل. پژوهش. فصلنامه تحقيقاتي جهاد دانشگاهي.  پاييز و زمستان، 1378.

6-گروههاي ضد فرهنگ در نگاهي دوباره. نامه پژوهش. فصلنامه تحقيقات فرهنگي وزارت ارشاد اسلامي. پاييز و زمستان، 1378.

7- آموزش خلاقيت در سطح دانش آموزان دبستان. فصلنامه خلاقيت و نوآوري. شماره 1. زمستان، 1381.

8- كارآفريني در هنر. فصلنامه خلاقيت و نوآوري. شماره 3. تابستان، 1382.

9- جعبه سياه من كو؟! بررسي آموزش خلاقيت جهت شكوفا سازي خلاقيت كودكان. فصلنامه خلاقيت و نوآوري. شماره 4. پاييز، 1382.

10- كارآفريني، فرصتها و تهديدها (1). فصلنامه خلاقيت و نوآوري. شماره 5 و 6. زمستان 1382 و بهار 1383.

11- كارآفريني، فرصتها و تهديدها (2). فصلنامه خلاقيت و نوآوري. شماره 7. تابستان، 1383.

12- كارآفريني، فرصتها و تهديدها (3). فصلنامه خلاقيت و نوآوري. شماره 8. پاييز، 1383.

13- بررسي روشهاي هيجان جويي دانشجويان ساكن در خوابگاههاي دانشگاه تهران. فصلنامه علمي- پژوهشي انجمن ايراني تعليم و تربيت. تابستان 1385.

14- بررسي نوآوريهاي آموزشي در مدارس ايران. نشريه علمي- پژوهشي نوآوريهاي آموزشي. تابستان 1384. شماره 12.

15- بررسي چالشهاي فراروي نوآوريهاي آموزشي. نشريه علمي- پژوهشي نوآوريهاي آموزشي. بهار 1385. شماره 15.

16- انسان فردا. مرد فردا، يادنامه مهندس جعفر علاقه مندان. به كوشش جواد محقق. 1385. وزارت آموزش و پرورش.

17- بررسي نوآوريهاي آموزشي معلمان و مسوولان اجرايي- آموزشي آموزش و پرورش ايران. نشريه علمي- پژوهشي نوآوريهاي آموزشي. بهار 1385. شماره 15.                                        18Investigating educational innovations in Iranian schools.Quarterly journal of educational innovations. N 24. Spring 2008. 57-64.

19 -A Study of the Alteration Processes of Female Love(در نوبت نشر). 

 20- بررسي روند تحولات عشق شورانگيز (در نوبت نشر). 

 21- زيست محيط از منظر رسول اكرم ،صلي الله عليه و آله،  (در نوبت نشر).

 22- بررسي روند تحولات عشق ناگفته (در نوبت نشر).

23- تحليل محتواي كتاب‏هاي ديني سوم راهنمايي و دبيرستان از منظر پاسخ به نياز‏هاي عاطفي- رواني و اجتماعي دانش آموزان. نشريه علمي- پژوهشي نوآوري‏هاي آموزشي. بهار 1388. شماره 29.

24- بررسي نوآوري‏هاي آموزشي و آموزش فعال در سطح معلمان درس ديني مدارس (در دست بررسي).

25- تحليل محتواي اتاق‏هاي گپ اينترنتي (چت رومهاي) ايراني. نشريه علمي- پژوهشي سلامت رواني. دوره سوم. شماره دوم. تابستان 1389.

26- امكان سنجي زنگ خلاقيت در مدارس. نشريه علمي- پژوهشي مطالعات يادگيري. (در دست چاپ).

27- كلاس‏هاي درس ديني: از جزم انديشي تا آزاد انديشي ديني (در دست بررسي).

  28- بررسي ارتباط عاطفي معلمان درس ديني با دانش آموزان (در دست بررسي).

29- مرور ادبيات تحقيق چت­روم‏ها با تأكيد بر ضرورت فرهنگ­سازي در فن­آوري‏هاي ارتباطي جديد. فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات. سال پنجم. شماره 17. زمستان 1388.

30- چگونگي كاربري دختران و پسران دانشجو از امكانات جانبي تلفن همراه. فصلنامه فن­آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي. سال اول. شماره دوم. زمستان 1389

31- بررسي چگونگي كاربري دانش­آموزان پسر از تلفن همراه. فصل­نامه پژوهش­هاي کاربردي روانشناختي. 79-63. (2)3 ,1391.

32- نظريه چندوجهي معناگرا. فصل­نامه پژوهش­هاي کاربردي روانشناختي. 21-1. 3 (2). 1390

 33-Comparative Content Analysis of exchanged issues in internet Chat Rooms of Iranian Users in the Morning, at Noon, and at Nights. (2011). International Journal of education and social science. Volume 1, No 4. December 2011.

34- مرور ادبيات تحقيق چت روم ‏ها با تأكيد بر ضرورت فرهنگ سازي در فناوري ‏هاي ارتباطي جديد. فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات. سال پنجم، شماره 17. زمستان 1388.

35- مدل سنجش دينداري و ساخت مقياس آن در سطح ملي. پژوهش­‏هاي كاربردي روان شناسي. فصل­نامه علمي- پژوهشي مؤسسه روان­شناسي و علوم تربيتي. سال اول. شماره 1، پاييز 1389.

36- تجارب جهاني در زمينه نوآوري­هاي آموزشي از منظر شيوه­هاي توليد، پذيرش و اجراي نوآوري در آموزش عمومي ايران. توراني، آقايي، منطقي. شماره 43. سال يازدهم. پاييز 1391.

37- بررسي فضاي اجتماعي گيم‌نت‏ها. نشريه علمي- پژوهشي سلامت رواني. دوره ششم، شماره دوم، تابستان 1391.

و33  مقاله در نشريه دانشگاه انقلاب.

مقالات منتشره در مجموعه مقالات:

1- جوان و بحرانهاي اجتماعي: تجربه غرب و ايران. نگاهي به پديده گسست نسلها. (مجموعه مقالات). تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي. پاييز1382.

2- روان شناسي جوانان ايران بعد از انقلاب. مجموعه مقالات "جوانان و مناسبات نسلي در ايران".  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي. 1383.

3-  بحرانهاي هويتي در جوامع در حال گذار. مجموعه مقالات "مباني نظري هويت و بحران هويت". تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.1383

4- انقلابي در راه: بررسي انقلاب بازيهاي ويديويي، رايانه اي در اوقات فراغت جوانان". مجموعه مقالات كتاب مطالعه فرهنگي. تهران: جهاد دانشگاهي. 1382

5- جنگ در دو نگاه متفاوت. در مجموعه مقالات: در سي و چهار مقاله در نقد و بررسي فرهنگ جبهه. تهران: وزارت ارشاد اسلامي. 1383.

6- نقش تحقيقات انساني در حفظ بهداشت رواني جوانان ايراني. مجموعه مقالات كنگره ملي علوم انساني.  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.1387

7- در راه پيوند نسلي. مجموعه مقالات كند و كاو در مسايل جوانان و مناسبات نسلي.  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي. 1388.

8- نگاهي به ديدگاههاي زيست محيطي اسلام. مجموعه مقالات قرآن و علوم روز (علوم طبيعي). بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه. مشهد:  بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه. 1389.

9- زيارت درماني. مجموعه مقالات قرآن و علوم روز (روان شناسي و علوم تربيتي). بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه. مشهد:  بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه. 1389.

مقالات ارائه شده در سمینارها:
1- بررسي انگيزه هاي رواني مقاومت نظاميان عراقي. كنفرانس بررسي دفاع مقدس. 1365.
2- ضرورت تحقيقات ميداني جنگ رواني. كنفرانس بررسي دفاع مقدس. 1365.
3 - جهان شگفت درون در طب اسلامي. سمينار بين المللي پزشكي تهران. مهر 1371.
4 - عوامل موثر در تحولات شخصيتي جوانان انقلاب اسلامي. سمينار تهاجم فرهنگي وزارت ارشاد. 1372.
5 - نقش اسوه ها در حفظ فرهنگ جبهه ها. بنياد حفظ آثاردفاع مقدس. 1372.
6- هواپيماهاي سوپراتاندارد و تهاجم تبليغاتي غرب عليه ايران. دانشگاه امام حسين، عليه السلام، ارديبهشت 1372.
7 - نظريه هاي جامع در انديشه امام راحل (ره ). كنگره بررسي انديشه هاي حضرت امام خميني. خرداد ماه 1373.
8 - كنترل سياسي و كنترل دروني. سمينار توسعه فرهنگي ، وزارت ارشاد اسلامي. 1374.
9 - نقش حجاب در حفظ بهداشت رواني جامعه. سمينار وزارت ارشاد اسلامي. آذر ماه 1374.
10 - بررسي الگوهاي برخورد با خرده فرهنگ جوانان. سمينار نقش و جايگاه دولت در توسعه فرهنگي. وزارت برنامه و بودجه. 1378.
11 - نگاه دوباره اي به روند جامعه پذيري جوان انقلاب اسلامي. همايش بررسي علل و عوامل تقدم مصالح جمعي بر منافع فردي. اداره كل فرهنگ ارشاد اسلامي تهران. 1379.
12- بررسي نقش ورزش و الگوهاي ورزشي در بحران آفرينيهاي اجتماعي جامعه جوان ايران. همايش اوقات فراغت با تكيه بر ورزش. فدراسيون تربيت بدني و دانشكده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم. ارديبهشت ماه 1380.
13- جامعه پذيري ضد جامعه پذيري. همايش آسيب شناسي تربيت ديني در آموزش و پرورش. دي ماه 1380.
14- هيجان جويي مرضي دانشجويان. همايش مشاوره دانشجويي. دانشگاه تهران. اسفند 1380.
15- بن بست آرمان گرايي. همايش مهندسي اصلاحات در آموزش و پرورش، خرداد 1381.
16- آموزش خلاقيت در سطح دانش آموزان دبستان. اولين همايش كارآفريني. دانشگاه شيراز. آبان 1381.
17- رفتارشناسي جوان در دهه هاي سوم و چهارم انقلاب. اولين سمينار سراسري روان شناسي. دانشگاه تربيت معلم. آبان 1381.
18- ساده انديشي، ويژگي تبليغات جنگ ايران. سومين همايش بررسي نقش تبليغات در جنگ. دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه. دي 1381.
19- كار آفريني در هنر، نگاه دوباره اي به خلاقيتهاي هنري. همايش تخصصي راهكارهاي توسعه اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر، دانشگاه علامه طباطبايي. اسفند 1381.
20- نسل سوم، فرصتها و تهديدها. همايش روز جهاني جوان. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. ارديبهشت 1383.
21- فرصتها و تهديدها در جهاني شدن. همايش ملي جهاني شدن و تعليم و تربيت. دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران. ارديبهشت 1383.
22- بررسي روشهاي هيجان جويي دانشجويان ساكن در خوابگاههاي دانشگاه تهران. دومين سمينار بهداشت روان دانشجويان. دانشگاه تربيت مدرس. اسفند 1383.
23- در راه پيوند نسلي. همايش ملي مناسبات نسلي در ايران. پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 1383.
24- تفاوتهاي نسلي در گذر جهاني شدن. همايش ملي مناسبات نسلي در ايران. پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 1383.
25- هنجارآفرينيهاي جديد جوان انقلاب اسلامي: راه پيوند يا گسست؟ همايش ملي مناسبات نسلي در ايران. پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 1383.
26- از مقاومت فرهنگي تا مقاومت قهرآميز. همايش ملي مناسبات نسلي در ايران. پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 1383.
27- بررسي تطبيقي گسست يا پيوند نسلي در جوانان ايران و شوروي. همايش ملي مناسبات نسلي در ايران. پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 1383.
28- بررسي بحران هويت دختران. ارايه شده به همايش هويت ايراني. دانشگاه تربيت مدرس. اسفند 1383.
29- ملاحظات اساسي در برنامه ريزي اوقات فراغت در كلان شهر تهران. سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران.
ارديبهشت 1384.
30- بررسي روند تحولات عشق مونث. سومين سمينار بهداشت روان دانشجويان. دانشگاه علم و صنعت. خرداد 1385.
31- بررسي روند تحولات عشق ناگفته. سومين سمينار بهداشت روان دانشجويان. دانشگاه علم و صنعت. خرداد 1385.
32- نقش پژوهش در حفظ بهداشت رواني نوجوانان و جوانان ايران. كنگره ملي علوم انساني: وضعيت امروز و چشم انداز فردا. اسفند 1385. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
33- هنر درماني تالي. همايش كاربرد انديشه هاي ديني، عرفاني، هنري در مشاوره و روان درماني. اسفند 1385. دانشگاه الزهرا (س).
34- بررسي چالشهاي فراروي نوآوريهاي آموزشي. همايش نوآوريهاي آموزشي. دي ماه 1385. پژوهشكده نوآوريهاي آموزشي آموزش و پرورش.
35- امكان سنجي زنگ خلاقيت در مدارس. همايش نوآوريهاي آموزشي. دي ماه 1385. پژوهشكده نوآوريهاي آموزشي آموزش و پرورش.
36- كارآفريني هنري در مدارس. همايش نوآوريهاي آموزشي. دي ماه 1385. پژوهشكده نوآوريهاي آموزشي آموزش و پرورش.
37- بررسي نوآوريهاي آموزشي معلمان و مسوولان اجرايي- آموزشي آموزش و پرورش ايران. همايش نوآوريهاي آموزشي. دي ماه 1385. پژوهشكده نوآوريهاي آموزشي آموزش و پرورش.
38- بررسي نوآوريهاي آموزشي و آموزش فعال در سطح معلمان درس ديني مدارس. ارايه شده به همايش نوآوريهاي آموزشي. پژوهشكده نوآوريهاي آموزشي آموزش و پرورش.
39- بررسي نوآوريهاي آموزشي معلمان دوره ابتدايي كرج. ارايه شده به ششمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران. اسفند 1385. دانشگاه شيراز.
40- بررسي مقايسه اي ديدگاههاي حضرت رسول (ص) و جريانهاي فمينيستي در روان شناسي اختلافي زن و مرد. نخستين همايش بين المللي سيماي پيامبر اعظم (ص) و برنامه هاي درسي. ارديبهشت 1386. سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي آموزش و پرورش.
41- زيست محيط از منظر پيامبر اكرم (ص). نخستين همايش بين المللي سيماي پيامبر اعظم (ص) و برنامه هاي درسي. ارديبهشت 1386. سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي آموزش و پرورش.
42- رشد در بستر طبيعت. اولين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست. خرداد ماه 1386. دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران.
43- بررسي نقش آموزشي بازيهاي ويديويي. ارايه شده به اولين همايش سراسري بازيهاي رايانه اي و اثرات رواني و اجتماعي آنها. دانشگاه بين المللي امام خميني. اسفند 1386.
44- بازيهاي ويديويي از گذشته تا حال حاضر. ارايه شده به اولين همايش سراسري بازيهاي رايانه اي و اثرات رواني و اجتماعي آنها. دانشگاه بين المللي امام خميني. اسفند 1386.
45- فضاي اجتماعي كلوپها و گيم نتها در ايران. ارايه شده به اولين همايش سراسري بازيهاي رايانه اي و اثرات رواني و اجتماعي آنها. دانشگاه بين المللي امام خميني. اسفند 1386.
46- راز جذابيت بازيهاي ويديويي. ارايه شده به اولين همايش سراسري بازيهاي رايانه اي و اثرات رواني و اجتماعي آنها. دانشگاه بين المللي امام خميني. اسفند 1386.
47- ارايه مدل آموزش جامع خلاقيت در كودكان پيش دبستان. دومين همايش ملي جايگاه خلاقيت در آموزش پيش دبستان. دانشكده علوم تربيتي تهران. آذر 1386.
48- كارآفريني فرصتها و تهديدها. كنفرانس ملي كارآفريني، خلاقيت و سازمانهاي آينده. اسفند 1386.
49- جعبه سياه من كو؟ كنفرانس ملي كارآفريني، خلاقيت و سازمانهاي آينده. اسفند 1386.
50- القائات سياسي و عقيدتي بازيهاي ويديويي. جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران و شهرداري تهران. اولين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك. اسفند 1386.
51- بررسي چالشهاي فراروي گسترش فن آوريهاي ارتباطي جديد. جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران و شهرداري تهران. اولين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك. اسفند 1386.
52- نگاهي به ديدگاههاي زيست محيطي اسلام. بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه. دومين همايش ملي پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه.
53- آموزش خلاقيت در جريان بازي و مسابقه. ارايه شده به همايش بين المللي آموزش و يادگيري غير رسمي. دانشگاه فردوسي مشهد.
54- بررسي القائات برچسب كالاهاي مصرفي (آدامسها، شكولاتها و ...) خارجي كودكان و نوجوانان. ارايه شده به همايش بين المللي آموزش و يادگيري غير رسمي. دانشگاه فردوسي مشهد.
55- مقايسه تحولات علايم آغازين، مياني و انتهايي عشق شورانگيز اول با عشق شورانگيز دوم در دانشجويان دختر پرديس دانشگاه تربيت معلم. ارايه شده به چهارمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه شيراز.
56- بررسي هيجان خواهي با ميزان استفاده از كوته پيام تلفن همراه و بررسي ميزان كوته پيام با وابستگي به تلفن همراه در دانشجويان دختر و پسر پرديس دانشگاه تربيت معلم. ارايه شده به چهارمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه شيراز.
57- بررسي علل فرار مغزها در بين دانشجويان المپيادي دانشگاه صنعتي شريف. ارايه شده به چهارمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه شيراز.
58- بررسي هيجان خواهي و روابط متعدد دختران و پسران دانشجو با جنس مخالفشان در دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران. ارايه شده به چهارمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه شيراز.
59- زيست محيط از منظر دين. ارايه شده به دومين همايش پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه. مشهد.
60- هنر درماني از منظر ديني. ارايه شده به دومين همايش پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه. مشهد.

61- آموزش مبتني بر تلفن همراه. ارايه شده به هفتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران. فروردين، 1387.

62- بررسي انعكاس افسردگي اجتماعي در موسيقي مورد توجه دانشجويان دختر دانشگاه علامه طباطبايي. ارايه شده به پنجمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه شاهد. ارديبهشت 1389.

63-بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي و وابستگي به پيامك. ارايه شده به پنجمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه شاهد. ارديبهشت، 1389.

64- بررسي رابطه بين ميزان كاربري از كليپ و وابستگي به آن. ارايه شده به پنجمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه شاهد. ارديبهشت، 1389.

65- تحليل محتواي كليپ گوشي تلفن همراه دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم. ارايه شده به پنجمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه شاهد. ارديبهشت، 1389.

66- بررسي عشق به همجنس در دختران دانشجوي پرديس حصارك. ارايه شده به پنجمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه شاهد. ارديبهشت، 1389.

 67- نظريه چندوجهي معناگرا. همايش بين­المللي دين و فرهنگ. دانشگاه تهران. ارديبهشت 1390.

68- بررسي ميزان هيجان­جويي دانشجويان با نوع كاربري از كليپ­‏‏هاي ‏تلفن همراه. ارايه شده به ششمين همايش بهداشت رواني دانشجويان.  دانشگاه گيلان. ارديبهشت 1391.

69- بررسي ميزان هيجان­جويي دانشجويان با نوع كاربري از گالري عكس تلفن همراه. ارايه شده به ششمين همايش بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه گيلان. ارديبهشت 1391.

70- ضرورت فرهنگ­سازي در اتاق­‏‏هاي ‏گپ اينترنتي ايراني. ارايه شده در همايش آسيبهاي نوپديد. دانشكده توان بخشي بهزيستي. اسفند 1391.71

71- بررسي شكل­گيري هويت غيررسمي در فضاي مجازي. ارايه شده در همايش آسيبهاي نوپديد. دانشكده توان بخشي بهزيستي. اسفند 1391.

72- بررسي ميزان تقلب دانشجويان با استفاده از تلفن همراه. ارايه شده در همايش آسيبهاي نوپديد. دانشكده توان بخشي بهزيستي. اسفند 1391.

73- بررسي رابطه­ اعتياد اينترنتي و هيجان­خواهي در دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم (پرديس حصارك). ارايه شده در همايش آسيبهاي نوپديد.  دانشكده توان بخشي بهزيستي. اسفند 1391.


 

soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012