دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:

استاد

آدرس:
کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه تربیت معلم
کد پستی 37551-31979
تلفن:
4579600-0261
آدرس پست الکترونيک:
pasha@tmu.ac.ir
صفحه اينترنت شخصی:
سوابق تحصیلی
دکتری: دکترای آمار از دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا                                                                         1362
کارشناسی ارشد:

فوق‌لیسانس ریاضی (مدرسی ریاضیات) از دانشگاه تربیت معلم تهران (مؤسسه ریاضیات)               1352

فوق‌لیسانس آمار از دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا                                                               1359 
کارشناسی: لیسانس ریاضی از دانشگاه تهران                                                                                      1350
افتخارات
 • منتخب جایزه کتاب سال 1387 برای کتاب نظریه احتمال انتشارات دانشگاه تربیت معلم 1386
سمت های اجرایی

عضو انجمن ریاضی ایران                                                                                1352 تاکنون

رئیس مؤسسه ریاضیات دانشگاه تربیت معلم تهران                                                    1365-1363

 

مدیر گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس                                                                   1375-1364

 

عضو‌ كميته برنامه‌ریزی ‌و تأليف ‌كتب‌ درسي‌ رياضيات‌ وزارت ‌آموزش و پرورش                    1380-1364

رئيس كميته تخصصي آمار شوراي عالي برنامه‌ريزي                                                  1375-1365

 

عضو کمیته ریاضی گزینش استاد سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی                              1384-1365

عضو هيأت مؤسسين انجمن آمار ايران                                                                    1368

 

عضو كميته رياضي حوزه معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي                          1371-1369

عضو هيأت اجرايي انجمن آمار ايران                                                                   1371-1369

 

مدیر گروه ریاضی تقویت بنیه علمی رزمندگان                                                        1380-1370

عضو انجمن آمار ایران                                                                              تاکنون  -1370

 

مدير گروه آمار دانشگاه پيام‌نور                                                                        1373-1372

رئيس كميته رياضي حوزه معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي                      1374- 1372

 

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال                         1372

مدیر گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال                                           1384-1372

 

عضو هيأت تحريريه مجله رشد آموزش رياضي                                                  1380- 1375

مجری طرح تحقيقاتي مؤلفه اصلي اندازه‌هاي احتمال، دانشگاه تربيت معلم تهران                  1375

 

مجری طرح تحقيقاتي تعيين ضابطه تحت پوشش‌گيري كميته امداد امام خميني                  1375

عضو کمیته تخصصی گروه ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران                             تاکنون  -1375

 

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران               تاکنون -1375

مدير كل تحصيلات تكميلي دانشگاه تربيت معلم تهران                                     1380-1376

 

عضو هيأت اجرايي انجمن آمار ايران                                                          1379-1377

ارتقاء به رتبه دانشیاری                                                                        1378

عضو هیأت ممیزه دانشگاه تربیت معلم تهران                                              1380-1378

راه اندازی دوره دکترای آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران              1378

 

 مدیر گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران                      1384-1378

رئيس مركز مطالعات،‌ تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور   1381-1380                                                                                       

مجری طرح آمارگیری هزینه و درآمد، اشتغال و درمان در خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد 1383

ارتقاء به رتبه استادی                                                                               1385

مجری طرح آمارهای ثبتی کمیته امداد امام خمینی                                             1383 تاکنون 

زمینه های پژوهشی
 • ویژگی های مارکف
 • آنتروپی
 • نرخ آنتروپی
 • نظریه احتمال
تدريس

دروس دکتری:

 • نظریه احتمال
 • فرایندهای تصادفی پیشرفته
 • مباحث ویژه
 • نظریه اطلاع

دروس کارشناسی ارشد:

 • فرایندهای تصادفی2
 • احتمال
 • آنالیز چندمتغیره

دروس کارشناسی:

 • کلیه دروس پایه ای آمار و احتمال
 • سری های زمانی
 • فرایندهای تصادفی1
 • فلسفه علم

 

 

آثار منتشر شده

 مقاله های خارجی

Ø   A martingale representations of reciprocal processes, Statistics International Conference, Suiss ,Noshatel, 1989.

Ø   On strong laws of large numbers for random elements in separable banach space of type p, Jour. of Inst. of Math.

    & Comp. Sci. (Math. Ser), Vol. 17, No.3, 255-256, 2004. (joint work)

 

Ø   Multidimentional Analysis of Inequality in Iran, Jour. of Inst. of Math. & Comp.Sci. (Math. Ser), Vol. 18, No.1,

    2005, 33-38. (joint work) Pdf 

.ØIntuitionistic fuzzy sets clustering (IFSC) with an application in psychology, Journal of Mathematics and Applications,

    No. 28, pp. 113-120, 2006. (joint work) Pdf

Ø   Recurrence in breast cancer analysis with frailty model, Saudi Med J, Vol. 27(8), pp 447-453, 2006. (joint work)

Ø  Disease-free survival and metastases pattern in breast cancer patients after mastectomy: an application of stratified

    Markov model, International Journal of Cancer Research, Vol. 2, No. 1, 10-18, 2006. (joint work)

Ø   Information Measures for Some Well-known Families, Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 36,

    669-677, 2007. (joint work)

Ø  Divergence Measure and Testing Statistical Hypothesis, Pak. J. Statist. Vol. 23, No. 3, pp 205-220, 2007. (joint work) Pdf

Ø  Fuzzy Linear Regression Models with Fuzzy Entropy, Applied Mathematical Sciences. Vol. 1, No. 35, 1715-1724, 2007. (joint work) Pdf 

Ø  Goodness of  Fit Tests Based on Divergence Measures, J. Appl. Math & Information, Vol. 26, No. 1-2, 177-189, 2008 (joint work) Pdf

Ø  Weighted Possibilistic Variance and Moments of Fuzzy Numbers, J.Appl.Math. &Informatics, Vol. 26, No. 5-6, pp. 1169-1183, 2008 (joint work)

Ø  The Possibilistic Moments of Fuzzy Numbers and Their Applications, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 223, pp. 1028-1042, 2009 (joint work)

Ø Some propertice of Renyi entropy and Renyi entropy rate. Information science 179 (2009)2426-2433          (joint work)

Ø Fault Diagnosis of Engine Using Information Fusion Based on Dempster-Shafer Theory J.Basic. Appl.Sci.Res., 2(2) xx-xx ,2012 (joint work)

 مقاله‌های داخلی

 

×  یک روش مقدماتی برای اثبات دستور محاسبه مساحت دایره، رشد آموزش ریاضی، شماره 1، 1363. (ترجمه)

 

×            تاریخچه مختصر احتمالات، رشد آموزش ریاضی، شماره 3، 1363. (ترجمه)

 

×            ریاضیات، احتمال و رشد جمعیت، رشد آموزش ریاضی، شماره‌های 13 و 14، 1366. (ترجمه)

Ø  A martingale reperesentation of Gaussian reciprocal processes, Journal of Science University of Tehran, Vol. 20, No. 2, 1991. (joint work)

 

×            تقريب احتمال، اولین كنفرانس آمار ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1371.

 

×            حرکت براونی و پارازیت سفید، رشد آموزش ریاضی، شماره 35، 1371.

 

×            ورشکستگی قمارباز، رشد آموزش ریاضی، شماره 38، 1372.

 

×            چرا ظرف آش را کج می‌کنیم؟، رشد آموزش ریاضی، شماره 41، 1373.

 

×            مفاهيم در آمار، دومین كنفرانس آمار ايران، دانشگاه فردوسي مشهد،‌ 1373.

 

×            قندیل‌ها، رشد آموزش ریاضی، شماره 46، 1375.

 

×            جاده تندرستی، رشد آموزش ریاضی، شماره 47، 1375.

 

×            عوامل مؤثر در فقر خانوارها، سومین كنفرانس آمار ايران، مركز آمار ایران، 1375.

 

×            كاربرد رياضي در آمار، دومين كنفرانس آموزش رياضي ایران، كرمانشاه، 1375.

Ø  On the generalization of n-ple Markov processes, J. Sci. I.R.IRAN, Vol. 7, No. 2, 1996.

Ø  On the infinite order Markov processes, J. Sci. I.R.IRAN, Vol. 7, No. 3, 1996.

Ø  Characterization of filters preserving reciprocality, Journal of Science, Tarbiat Moallem University, Vol. 8, No. 1,2,3,4, 1996.

 

×            منحنی لورنز و ضریب جینی، رشد آموزش ریاضی، شماره 48، 1376.

×            روایت معلمان، رشد آموزش ریاضی، شماره 49، 1376.

×            تقریب، رشد آموزش ریاضی، شماره 53، 1377.

×  راهنماي برنامه‌ريزي درسي آمار و مدلسازي، چهارمین كنفرانس آمار ايران، دانشگاه شهيد بهشتي،‌ 1377.

×  يادنامه مصاحب، كنگره بزرگداشت دكتر غلامحسين مصاحب و نهمین سمينار آناليز وکاربرد آن ،‌ دانشگاه تربيت‌معلم، 1377.

×            آنتروپي، ‌تئوري و كاربردها، ششمين كنفرانس آمار ایران، دانشگاه تربيت مدرس،‌ 1381.

×  مروري بر اندازه آنتروپي در نظريه مجموعه‌های فازي، ششمين كنفرانس آمار ایران، دانشگاه تربيت مدرس، 1381. (کار مشترک)

×  آنتروپي دنباله‌هاي مرتب و آماره‌هاي ترتيبي، ششمين كنفرانس آمار ایران، ‌دانشگاه تربيت مدرس، 1381. (کار مشترک)

×  برآورد در پارامترهاي مدل رگرسيوني با رهيافت ماكزيمم آنتروپي، ششمين كنفرانس آمار ایران، دانشگاه تربيت مدرس، 1381. (کار مشترک)

×  همگرايي الگوريتم EM و سرعت آن، ششمين كنفرانس آمار ایران، ‌دانشگاه تربيت مدرس، 1381. (کار مشترک)

×  اندازه امکان، مقیاس و مرتب‌سازی یک متغیره، مجله علوم دانشگاه تربیت معلم تهران، جلد 2، شماره 10، 1381. (کار مشترک)

×  مجموعه‌های فازی شهودی، اعمال روی این مجموعه‌ها به همراه مثالی از روانشناسی، گزارش سومین همایش مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1381. (کار مشترک)

 

×            تاريخ احتمال، هفتمين كنفرانس آمار ایران، دانشگاه علامه طباطبایي، 1383.

 

×  چند فرمول براي آنتروپي مجموعه‌هاي فازي شهودي، هفتمين كنفرانس آمار ایران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×  برآورد پارامترهاي معادلات ديفرانسيل تصادفي بر اساس روشهاي عددي، هفتمين كنفرانس آمار ایران، دانشگاه علامه‌ طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×  توان آزمون پارامتر شكنندگي مشترك در آناليز بقا و تأثير حجم نمونه، هفتمين كنفرانس آمار ایران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×  استفاده از آنتروپي در اندازه‌گيري نابرابري توزيع درآمد‌، هفتمين كنفرانس آمار ایران، ‌دانشگاه علامه ‌طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×  تصميم‌گيري به كمك نظريه فازي، هفتمين كنفرانس آمار ایران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×  رمزنگاری و کاربردهای آنتروپی در آن، هفتمين كنفرانس آمار ایران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×  روش بوت استرپ برای برآوردگرهای فازی، هفتمين كنفرانس آمار ایران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×  رهیافت اصولی در تعیین شاخصهای نابرابری درآمد: معرفی خانواده. شاخصهای آنتروپی تعمیم‌یافته، مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 62، 1383. (کار مشترک)

Ø  Testing statistical hypothesis via Shannon's entropy in exponential families, Irannian International Journal of Science, Vol. 5, No. 2, 2004. (joint work)

Ø  A version of the entropy estimator via spacing, Irannian International Journal of Science, Vol. 6, No.1, 129-119, 2004. (joint work)

Ø  Pareto family and Information measures, IUST –International Journal of Engineering Science, Vol. 15, No. 4, 46-39, 2004. (joint work)

Ø  Determination of maximum Baysian entropy probability distribution, J. Sci. I.R.IRAN, Vol. 16, No. 4, 339-345, 2005. (joint work)

Ø  Hypothesis testing via Shonnon's entropy in exponential family and its application in comparision r populations, IUST International Journal of Engineering Science, Vol. 16, No. 4, 17-20, 2005. (joint work) 

×  معرفی روش پیوندی آماری- فازی و کاربرد آن در روانشناسی، ششمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران و اولین کنفرانس سیستمهای فازی در جهان اسلام، 1385. (کار مشترک)

×  پیش‌بینی سریهای زمانی مالی با استفاده از مدلهای مارکوف پنهان، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، 1385. (کار مشترک)

×  تعیین تابع توزیع احتمال توأم دو متغیره ماکزیمم آنتروپی به روش بیزی، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، 1385. (کار مشترک)

×  آزمون استقلال سریالی به کمک معیارهای فاصله بین توابع چگالی، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، 1385. (کار مشترک)

×  توزیع‌های چوله نرمال و چوله بیضوی تعمیم‌یافته و ارتباط آنها با توزیع‌های مربع کای، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، 1385. (کار مشترک)

×  کاربرد فرایندهای تصادفی در مهندسی مالی، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، 1385. (کار مشترک)

×  آنتروپی و کاربرد آن در ژنتیک، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، 1385. (کار مشترک)

×  آزمون‌های تصادفی و نظریه اطلاع، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، 1385. (کار مشترک)

×  مرتب‌سازی توزیع‌های طول عمر با استفاده از آنتروپی، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، 1385. (کار مشترک)

×  مقایسه روش بیزی و کلاسیک در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون لجستیک با مقادیر گمشده در متغیرهای کمکی، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، 1385. (کار مشترک)

×مدل یابی انتشار بیماری های عفونی بر اساس رویکرد آاماری بیز ، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ، دوره 5 ، شماره 1 ،1386 ، صفحات 15-7 (کار مشترک)

×نابرابری توزیع درامد در ایران سال 1380 و تجزیه آن به استان ها ، استفاده از آنتروپی تعمیم یافته و ضریب جینی ، مجله اقتصاد و مدیریت شماره 73 ،1386 . (کار مشترک)

 ×     The Rate of  Renyi Entropy for Irreducible Markov Chains  J . Statist . Res . Iran 5 (2008) : 171-180 

ØStatistical Properties of Modular Multiplication Modulo apower of Two ,9th International ISC conference on Information Security and cryptology , September 2012(joint work)

ØGeneralitization of statistical criteria for sboxes, 9th International ISC conference on Information Security and cryptology , September 2012(joint work)  

ØTuberculosis curbeillance using a Hidden Markov Model . Iranian Journal of Public Health     

ØStatistical Properties of the Square Map Modulo apower of Two ,(to appear      

 ØSome Algebraic and Statistical Properties of Modular Multiplication Modulo 2,(to appear      

 سمينارها و کنفرانس ها

×             تقريب احتمال، اولين كنفرانس آمار ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1371.

×             مفاهيم در آمار، دومين كنفرانس آمار ايران، دانشگاه فردوسي مشهد،‌ 1373.

×             عوامل مؤثر در فقر خانوارها، سومين كنفرانس آمار ايران، مركز آمار ايران، 1375.

×             كاربرد رياضي در آمار، دومين كنفرانس آموزش رياضي ايران، كرمانشاه، 1375.

×             راهنماي برنامه‌ريزي درسي آمار و مدلسازي، چهارمين كنفرانس آمار ايران، دانشگاه شهيد بهشتي،‌ 1377.

×             يادنامه مصاحب،  سمينار آناليز و كنگره بزرگداشت دكتر غلامحسين مصاحب،‌ دانشگاه تربيت‌معلم، 1377.

×             مجموعه‌هاي فازي شهودي و  اعمال روي اين مجموعه‌ها به همراه مثالي از روانشناسي، گزارش سومين همايش مجموعه‌هاي فازي و کاربردهاي آن، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1381. (کار مشترک)

×             آنتروپي، ‌تئوري و كاربرد، ششمين كنفرانس آمار ايران، دانشگاه تربيت مدرس،‌ 1381.

×      مروري بر اندازه آنتروپي در نظريه مجموعه‌هاي فازي، ششمين كنفرانس آمار ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1381. (کار مشترک)

×      برآورد پارامترهاي مدل رگرسيوني با رهيافت ماكزيمم آنتروپي، ششمين كنفرانس آمار ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1381. (کار مشترک)

×      سرعت همگرايي الگوريتم EM  و تسريع آن، ششمين كنفرانس آمار ايران، ‌دانشگاه تربيت مدرس، 1381. (کار مشترک)

×             آنتروپي دنباله‌هاي مرتب و آماره‌هاي ترتيبي، ششمين كنفرانس آمار ايران، ‌دانشگاه تربيت مدرس، 1381. (کار مشترک)

×             استفاده از آنتروپي در اندازه‌گيري نابرابري توزيع درآمد‌، هفتمين كنفرانس آمار ايران، ‌دانشگاه علامه ‌طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×             روش بوت استرپ براي برآوردگرهاي فازي، هفتمين كنفرانس آمار ايران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×             تاريخ احتمال، هفتمين كنفرانس آمار ايران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1383.

×      چند فرمول براي آنتروپي مجموعه‌هاي فازي شهودي، هفتمين كنفرانس آمار ايران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×             برآورد پارامترهاي معادلات ديفرانسيل تصادفي بر اساس روشهاي عددي، هفتمين كنفرانس آمار ايران، دانشگاه علامه‌ طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×             توان آزمون پارامتر شكنندگي مشترك در آناليز بقا و تأثير حجم نمونه بر آن، هفتمين كنفرانس آمار ايران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×             تصميم‌گيري به كمك نظريه فازي، هفتمين كنفرانس آمار ايران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×             رمزنگاري و کاربردهاي آنتروپي در آن، هفتمين كنفرانس آمار ايران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، 1383. (کار مشترک)

×      استراتژي توقف بهينه در دنباله اي از متغيرهاي تصادفي مستقل و همتوزيع، پنجمين سمينار احتمال و فرآيند هاي تصادفي، دانشگاه بيرجند، 1384. (کار مشترک)

×    تعيين تابع توزيع احتمال دو متغيره تحت برخي قيود با استفاده از اصل ماکزيمم آنتروپي، پنجمين سمينار احتمال و فرآيند هاي تصادفي، دانشگاه بيرجند، 1384. (کار مشترک)

×      آزمون استقلال بين دو فرآيند تصادفي براساس آنتروپي، پنجمين سمينار احتمال و فرآيند هاي تصادفي، دانشگاه بيرجند، 1384. (کار مشترک)

×             آنتروپي و کاربرد آن در ژنتيک، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×             آزمون‌هاي تصادفي و نظريه اطلاع، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×             معرفي روش پيوندي آماري- فازي و کاربرد آن در روانشناسي، ششمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايران و اولين کنفرانس سيستمهاي فازي در جهان اسلام، 1385. (کار مشترک)

×             روشهاي  مونت کارلو براي محاسبات ماتريسي، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×             پيش‌بيني سريهاي زماني مالي با استفاده از مدلهاي مارکوف پنهان، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×      تعيين تابع توزيع احتمال توأم دو متغيره ماکزيمم آنتروپي به روش بيزي، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×      آزمون استقلال سريالي به کمک معيارهاي فاصله بين توابع چگالي، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×             توزيع‌هاي چوله نرمال و چوله بيضوي تعميم‌يافته و ارتباط آنها با توزيع‌هاي اسکوار، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×             کاربرد فرايندهاي تصادفي در مهندسي مالي، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×             مرتب‌سازي توزيع‌هاي طول عمر با استفاده از آنتروپي، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×             بازگشت پذيري و شبيه سازي مونت کارلو، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

×             مقايسه روش بيزي و کلاسيک در برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لجستيک با مقادير گمشده در متغيرهاي کمکي، هشتمين کنفرانس آمار ايران، دانشگاه شيراز، 1385. (کار مشترک)

Ø      The Percentiles of Trapezoidal Fuzzy Numbers and Their Applications, Third International Conference on Research and

     Education in Mathematics, Malaysia, 2007.

Ø      Possibility Linear Regression Analysis with a New Metric, 38th Annual Iranian Mathematics Conference, Zanjan University,

     Iran, 2007.

Ø  Fuzzy linear regression analysis with trapezoidal coefficients, First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent systems , Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 2007. 

Ø A periodic autoregressive Hidden Markov Model for the surveillance of Tuberculosis . 12th islamic Countries Conference on Statistical Sciences (ICCS-12) December 19-22, 2012-Doha, Qatar

 

 

 تأليفات

×      آمار و احتمال مقدماتي مراکز تربيت معلم، با همکاري ديگران، آموزش و پرورش، 1365.

×      فرايندهاي تصادفي، انتشارات دانشگاه پيام‌ نور، 1374.

×      رياضي براي آمار، انتشارات دانشگاه پيام نور، 1374.

×      رياضيات عمومي 1 و 2،  رشته علوم تجربي (مقطع پيش دانشگاهي)، با همکاري ديگران، آموزش و پرورش، 1374.

×      پرسشهاي چهارگزينه‌اي استاندارد و آموزش جبر و احتمال، با همکاري ديگران، نشر استادي، 1377.

×      آناليز رياضي، با همكاري ديگران، جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم، 1377.

×      آموزش رياضيات عمومي پيش دانشگاهي، با همکاري ديگران، انتشارات استادي، 1377.

×      رياضي عمومي 1 و 2 ويژه پيش‌دانشگاهي تجربي و داوطلبان دانشگاه، با همکاري ديگران، مؤسسه خدمات علمي و آموزشي رزمندگان اسلام، 1378.

×      ورودي به نظريه احتمال، انتشارات مدرسه، 1377

×      ورودي به آمار، انتشارات مدرسه، 1378.

×      فرهنگ رياضيات،‌ با همكاري ديگران، انتشارات مدرسه، 1379.

×      آمار و مدلسازي سال دوم متوسطه، با همکاري ديگران، آموزش و پرورش، 1379.

×      فرايندهاي تصادفي، انتشارات پيام نور،1382.

×      رياضي براي امار، انتشارات پيام نور، 1386.

×      نظريه احتمال، انتشارات دانشگاه تربيت معلم، 1386. (برگزیده کتاب سال 1387) ] چاپ دوم 1390.

 

 

ترجمه ها 

×      نخستين‌ درس در فرايندهاي تصادفي، كارلين و تيلر، با همکاري ديگران، انتشارات صفار، 1375.

×      فرايندهاي تصادفي، شلدون راس، مركز نشر دانشگاهي، 1377.

×      ترجمه چند عنوان براي دايره‌المعارف بزرگ فارسي.

×      ترجمه چند عنوان براي دانشنامگي آمار.

×      آمار براي مديريت و اقتصاد، ويليام مندنهال و ديگران، با همكاري ديگران،‌ انتشارات دانشكده امور اقتصادي، 1381.

×      احتمال و آمار،‌ دگروت و اسكرويش، دو جلد،‌ انتشارات مبتكران، 1382. (کتاب تشویقی سال 1385)

 

 

 

 پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد 

خديجه جمشيدي                                  تابعي‌هاي پواسن از فرايندهاي مارکوف و شبکه‌هاي صف                                                                 1371

بهروز فتحي واجارگاه                           تابعي مولد احتمال در فرايند نقطه‌اي                                                                                                    1371

حسين بيوراني                                    ساخت توزيع دو متغيره به کمک توزيع‌هاي حاشيه‌اي و ضريب همبستگي                                           1373

فاطمه امداد                                        مدلسازي سريهاي زماني به صورت فضاي حالت به کمک فيلتر کالمن                                                 1373

سيما نقي زاده                                    برآورد توزيع فاصله تا نزديکترين همسايه در فرايندهاي نقطه‌اي                                                           1373

محمدرضا معمار جعفري                  مدلهاي مارکوف پنهان و کاربردهاي آن در تشخيص گفتار                                                                  1373

عبدالرضا سياره                              آماره‌هاي کمکي همراه با برآوردکننده درستنمايي ماکزيمم و آمارهاي بسنده                                        1373

محمدرضا طاهري                         اعداد فازي و رگرسيون فازي                                                                                                                    1374

علي سلطاني محمدي                    بررسي پوسته‌هاي محدب مجموعه‌هاي تصادفي و کاربرد آن در ...                                                         1374

علي‌اکبر خلوصی                         فراکتالهاي تصادفي                                                                                                                                   1375

مريم گلريز                                وجود و يکتايي جواب معادلات تصادفي غيرخطي در فضاي هيلبرت                                                       1375

غلامرضا رضايي پورالماسي      انتگرال ايتو و برخي از کاربردهاي آن                                                                                                       1375

نصرا... ايران‌پناه                       الگوريتم بوت استرپ در سريهاي زماني و مشاهدات وابسته                                                                        1375

محمد آقايي                             تحليل بيز در مورد نااطميناني در اطلاعات                                                                                                   1376

رامين ايماني نميني                  همبستگي عمر فعلي و عمر مانده در فرايند تجديد                                                                                     1376

غلامرضا نوروزي آستانه         روشهاي تحليل داده هاي طبقه‌اي                                                                                                                 1376

مجتبی عطایی                         SPRT  براي برخي از فرايندهاي تصادفي                                                                                                     1376

حسن رنجي                          نظريه اطلاع و روشهاي رگرسيوني                                                                                                                1377

سيدمهدي عبدالهي              تابع‌هاي کاپولا و لينکيج و کاربرد آنها در توزيع‌هاي چند متغيره                                                                   1377

علي احمدزاده مدبر            نظريه قيمت‌گذاري حق معاملات اروپايي و امريکايي، زمان گسسته                                                             1377

پروين اژدري                      قضيه حد مرکزي و کاربرد آن                                                                                                                       1377

مجيد نبي‌پور                      قيمت گذاري برگ اختيار معاملات اروپايي و امريکايي، زمان پيوسته                                                           1377

سيدمحسن ميرحسيني        برآورد پارامترها در داده‌هاي غيرکامل با استفاده از الگوريتم                                                                          1378  

شهريار ميرزايي                  ميانگين زمان توقف در فرايندهاي تصادفي                                                                                                   1378

سعيد محموديان                  مدلسازي نقاط فرين زنجيرهاي مارکوف                                                                                                      1378

محسن مددي                      برخي ويژگيها در توزيع‌هاي تک مدي                                                                                                        1378

آرمان بيت‌الهي                  فرايند انتشار                                                                                                                                                  1379

سيداحمد مدني                 آمار و داده‌هاي فازي                                                                                                                                     1379

محمدعلي فرهنگ‌خواه     نظريه نوسانات مجموع‌هاي جزيي متغيرهاي تصادفي مستقل و هم‌توزيع                                                    1379

سيده‌معصومه شاهراخ زاده آماره‌هاي مرتب، فرايند پواسون و ارتباط آنها                                                                                           1379

جواد مصطفايي                   برآوردگر اطلاع متقابل بر اساس معيار استقلال مکاني                                                                             1380

نعمت مؤذن                         محاسبه ماکزيمم آنتروپي ديريکله براي طرح‌ريزي داده‌ها                                                                      1380

عادل فاطمي                        مرتب‌سازي توزيع‌هاي يک متغيره بوسيله آنتروپي و واريانس                                                               1380

علي مالکي                         توزيع‌هاي دوجمله‌اي و پواسون توزيع هاي ماکزيمم آنتروپي                                                                1381

سعيد طهماسبي                   توزيع مجانبي مجموع و ماکزيمم فرايندهاي گوسي                                                                              1381

قباد صيدي                         همگرايي مجموع متغيرهاي تصادفي فازي مستقل                                                                                 1381

مهدي خدارحمي               آزمون فرضهاي فازي به روش بيزي                                                                                                      1383

سعيده محتشم                     تصميم‌گيري به کمک نظريه فازي                                                                                                       1383

نعيم‌الهقلي پورعمران            رگرسيون فازي با ضرايب فازي                                                                                                         1383

فخرالدين ميثاق                    مشخص‌سازي توزيعهاي طول عمر با استفاده از آنتروپي ديناميک                                                    1384

سجاد پيرعدل                        مدلهاي مارکوف پنهان                                                                                                                     1384

سجاد رستميان                   پيش‌بيني سريهاي زماني مالي با استفاده از مدلهاي مارکوف پنهان                                                      1384

اصغر پورعابد                                     تباهيدگي در مدل رگرسيون ناهمواريانس                                                                                                                                                  1385

شهره رجبي                                        آزمون هايي براي مولد بيت تصادفي                                                                                                                                                            1385

پيمانه مجتهدزاده                               ميانگين, ريشه هاي تاريخي و تحولات آن                                                                                                                                                 1385

مسعود کلهر                                      آنتروپي تعميم يافته گذشته و کاربرد آن در مشخص سازي و مرتب سازي توابع توزيع                                                               1386    

مجتبي آقاجان پور پاشا                   تابع چگالی احتمال فازی متغيرهای تصادفی فازی و برآوردگرهای فازی پارامترهای فازی آن                                                  1386

مهناز نبيل                                          تعيين مرتبه زنجير مارکوف                                                                                                                                                                                1386  

 مرتضی رئیس                        نرخ آنتروپی فرایندهای الگویی                                                                                                                                                                     1387

 

سیده نصیبه هاشمی اهنگر    مقایسه روش های ارزیابی همگرایی زنجیر مارکف مونت کارلو                                                                                              1387

 

 

یاسر چمانی                              ساختار مقایسه ای برآوردگرهای جایگذاری نرخ آنتروپی در زنجیر مارکف دو حالتی                                                              1388

 

 

بهمن فصیحی                       برآورد پارامترهای زنجیر مارکف پنهان                                                                                                                                                                1388         

 حمیدرضا طاهری زاده      براورد پارامترها در فرایندهای مینیمم شده                                                                                                                                                      1388

 

 

عطیه کبیری کناری        موجک ها وآنالیز فوریه                                                                                                                                                                                            1389        

 

 

بابک عبداللهی کرده مهین     اتو رگرسیون های t چند متغیره :ابداع ها،واریانس های پیش بینی ومعادلات درستنمایی دقیق                                1389

 

 

 صادق فلاحی گیلان            توابع مفصل وبراورد احتمال پیشامد کمیاب به وسیله مفصل هایبیضوی                                                                                   1389

 

 

مصطفی پورعلی زاده              واریانس پیش بینی وارزش اطلاعات موجود در مشاهدات سری های زمانی                                                                                  1389

 

 

 سلیمه مرادی                           ماکسیمم آنتروپی تابع مفصل                                                                                                                                                                                1389

 

 

 آزاده ابراهیمی                        پیش بینی بر اساس شبکه های عصبی                                                                                                                                                             1390

 

 

 فرزانه سادات موسوی زاده    توسیع آمار ناپارامتری بر مبنای رتبه برای داده های فازی                                                                                                                                1390

 

 

مهدی شفیعی علویجه         رگرسیون خطی فازی                                                                                                                                                                                           1390

 

 

محسن یعقوبی                       ANOVA در شرایط نا متعارف                                                                                                                                                                      1390

 

 

 

 

 

چند پايان‌نامه کاریشناسي ارشد و رساله دکتري در داننشگاههاي تربيت مدرس، شهيد بهشتي، علم و صنعت و

 

 

 

دانشگاههاي آزاد اسلامي واحدهاي علوم و تحقيقات و تهران شمال

 

 

soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012