دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:
             دانشیار
آدرس:

        پردیس تهران - خیابان  شهید دکتر مفتح -دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم جغرافیا یی، گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری- کد پستی 14911-15719  

     پردیس کرج میدان  حصارک دانشگاه خوارزمی - کد پستی 37551-31979    

تلفن:
                 

02634550702             02634579600        پردیس کرج     

             02188830893    و    02188829359    پردیس تهران
آدرس پست الکترونيک:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                

 

                   shamaiali@yahoo.com       

                        shamai@khu.ac.ir

صفحه اينترنت شخصی:
سوابق تحصیلی
دکتری: دانشگاه تهران  سال  1380-1374 ، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی توسعه کالبدی- فضایی شهر، بهسازی و نوسازی شهری
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران  سال  1369-1366  رشته جغرافیای انسانی
کارشناسی:  دانشگاه  تهران  سال 1366-1362  رشته جغرافیای انسانی
افتخارات

  1-  پژوهشگر برگزيده فرهنگي سال 1380 

 2-  پژوهشگر برتر استان يزد  سال   1381 

 3-  برگزیده هفتمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی سال1381

 4 -  برگزیده استانی هفتمین مجمع سراسری دانشجویان و طلاب ممتاز  کشور سال 1378 

- دانشجوی نمونه  دوره دکتری سال 1376    

سمت های اجرایی

مدیر گروه پژوهشي مطالعات شهري و منطقه اي حوزه ايران مركزي ،َ پژوهشكده علوم انساني دانشگاه يزد

 سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه خوارزمی در پردیس تهران از آذر ماه 1388 تا اردیبهشت1390

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی  از اردیبهشت ماه  1390 تا اسفند 1392 

زمینه های پژوهشی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 آسیب شناسی شهری 

تحلیل فضایی ساخت ، بافت و سیمای شهري   

 برنامه ریزی  بافتهای قدیمی و فرسوده شهری 

 برنامه ریزی توسعه کالبدی  -  فضایی  شهر  

   

تدريس
تدريس دروس  برنامه ريزي شهري ، فلسفه جغرافيا  ، مباني علم جغرافيا  ، شهرهاي ايران و طرح هاي توسعه شهري  ، روش تحقيق  ، حقوق و قوانين شهري  ، شهر نشيني و برنامه ريزي شهري در ايران   ، برنامه ريزي حمل و نقل شهري  ، تحليل جمعيت  ، جغرافياي  ناحيه اي و برنامه ريزي ناحيه اي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جغرافياي انساني و جغرافيا و برنامه ريزي شهري .
سابقه تدريس :
 23 سال دردانشگاه       
محل تدريس : دانشگاه هاي
  تهران  - خوارزمی   _   پيام نور _  يزد_ امام حسين    
آثار منتشر شده

                                                                                

                                                                                                                                       تألیفات

1

تأليف كتاب «بهسازي و نوسازي شهري » انتشارات دانشگاه تهران

چاپ اول 1384  ، چاپ پنجم 1392

2

ترجمه كتاب « روش هاي تحقيق كيفي در علوم اجتماعي » انتشارات دانشگاه يزد

 چاپ اول 1384

3

تأليف كتاب « تلفيق شهرسازي بومي و مدرن درايران»

آماده چاپ است

4

تأليف كتاب «  آمايش سرزمين و برنامه ريزي ناحيه اي درمناطق خشك ايران»

آماده چاپ است

5

تأليف كتاب  «  آمايش سرزمين، سواحل شمال و جنوب ايران »

آماده چاپ است

6

تأليف كتاب «  اصول ومباني برنامه ريزي شهري درايران»

آماده چاپ است

 

    

مقالات علمی-پژوهشی

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه و ناشر

صفحات

مشخصات

تاريخ انتشار

نمايه  علمي  معتبر

اسامي همكاران

سال

شماره

1

توسعه فيزيكي شهر يزد و تأثير آن بر ساختار جمعيت بافت قديم شهر

نامه علوم اجتماعي

29-3

بیستم

ش18

پاییز و زمستان1380

علمی پژوهشی

دکتر احمد پوراحمد دکتر علی شماعی

2

توسعه ناموزون فضايي كالبدي شهر يزد و اثرات آن بر ساخت اكولوژي شهر

پژوهش هاي جغرافيايي

37-19

سی و پنجم

ش46

زمستان1382

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی

3

بررسي رويكردهاي حاكم در ساماندهي بافتهاي قديم شهري ايران

انجمن جغرافيايي ايران

68-53

دوم

ش3

بهار و تابستان 1383

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی دکتر احمد پوراحمد

4

تحليلي بر سياستها و برنامه هاي بهسازي و نوسازي شهري در برنامه هاي توسعه كشور

پژوهش هاي جغرافيايي

202-179

سی و ششم

ش49

پاییز 1383

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی دکتر احمد پوراحمد

5

آسیب شناسی کاربری آموزشی مقطع دبیرستان در شهر ایلام با استفاده از GIS

نشریه علوم جغرافیایی

138-103

هشتم

ش13

بهار و تابستان 1388

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی حمید عسگری

6

نقش الگوهای شهرسازی سنتی در شهرسازی مدرن شهر یزد

فصلنامه مطالعات شهرایرانی- اسلامی

109-97

اول

ش1

پاییز1389

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی

7

بررسی و تحلیل سلسله مراتب آسیب­پذیری محلات شهر بابلسر به منظور کاهش خطرات زلزله

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

145-123

دهم

ش20

بهار1390

علمی پژوهشی

دکترعلی شماعی ، آزاده عظیمی­و امین­فرجی ملایی

8

بررسی اثرات شهرشدن نقاط روستایی بر بهبود کیفیت زندگی ساکنین

مطالعات مدیریت شهری

155-129

سوم

پنجم

بهار 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی ، آزاده عظیمی و امین فرج ملایی

9

تحلیل نابرابری شاخص­های کیفیت زندگی در سطح محلات شهر بابلسر

انجمن جغرافيايي ايران

253 -280

سوم

ش33

پاییز 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی  امین فرج ملایی

10

سطح­بندی شهرستان­های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت­های گردشگری با استفاده از مدل Topsisو AHP

مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای

40-23

سوم

ش10

پاییز 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی جعفر موسی­وند

11

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از نقش دانشگاهی شهر بابلسر

مجله پژوهش برنامه ریزی شهری

86-71

دوم

ش6

پائیز 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی سید مهدی محمودی

12

بررسی اثرات توسعه عمودی شهر بر هویت محله ای مطالعه موردی : منطقه 7 تهران

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی

82-73

دوم

ش 6

زمستان 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی - رحمان جهانی

13

بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسلامی (مطالعه موردی  : شهر ری)

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

51-37

دوم

ش 5

بهار 1391

علمی پژوهشی

دکتر علی موحد - دکتر علی شماعی ابوالفضل زنگانه

14

سنجش عوامل آسیب رسان ناشی از زلزله در منطقه 1 شهر تهران  با استفاده از GIS

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی

93-122

هفدهم

ش43

تابستان 1391

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی نجمه حیدرزاده بابک لطفی مقدم

15

بررسی و تحلیل جمعیت و مسکن شهر بوشهر طی سالهای 1365 لغایت 1385 و پیش بینی آن تا سال 1405

فصلنامه مسائل اجتماعی ایران

162-135

سوم

ش اول

بهارو تابستان 1391

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی، محمد رضا زارع پور

16

ارزیابی  عملکرد شهرداریها براساس حکمروایی خوب شهری

مجله مدیریت شهری

20-1

چهارم

ش11

پاییز 1391

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی،دکتر علی اصغر آدینه وند ، مریم حاجی زاده

17

تحلیل فضایی جرائم شهری در مناطق 22 گانه کلان شهر تهران

مجله راهبردی امنیت ونظم اجتماعی

117 - 130

دوم

ش 6

پاییز و زمستان 1392

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی،دکتر  علی اصغر قنبری، محمد عین شاهی میرزا

18

جهانی شدن و شهرهای اسلامی منطقه خاورمیانه

فصلنامه بین المللی ژئو پلیتیک

107 -124

نهم

ش4

زمستان1392

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی و همکاران

19

سنجش میزان هویت محله­ای در شهر تهران با تأکید بر نقش نهادهای مردمی (مطالعه موردی، منطقه 7 تهران)

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

191-210

سیزدهم

ش31

زمستان1392

علمی پژوهشی

رحمان جهانی دولت آباد، علی شماعی، اسماعیل جهانی دولت آباد

20

مکان یابی موزه منطقه ای در استان گیلان

فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی

85-102

سال ششم

ش11

زمستان 1392

علمی پژوهشی

علی موحد، علی شماعی، نرگس احمدی فرد ، ابراهیم جهانگیر

21

ارزیابی  آسیب پذیری ساختمان های شهر با مدل fuzzyAHP و GIS مطالعه موردی : منطقه 3 شهرداری تهران

فصلنامه جغرافیا و توسعه

121 -138

هیجدهم

ش4

بهار 1393

علمی پژوهشی

سید موسی پور موسوی  علی شماعی , محسن احد نژاد علی عشقی  سمیه خسروی

22

به کارگیری روش "تحلیل تصمیم گیری چند متغیره" ( الکتر) در رتبه بندی مناطق شهر اهواز

دانشگاه تربیت مدرس - برنامه ریزی و آمایش فضا

25_ 52

هیجدهم

ش 1

بهار 1393

علمی پژوهشی

علی شماعی،نادر تابعی ،محمد سعید حمیدی

23

تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت فرسوده محله شهید دستغیب، منطقه 9 شهرداری تهران

فصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر

43-58

22

ش 85

بهار 1392

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی علی عزیزی

24

تحلیلی بر الگوی توسعه  کالبدی- فضایی شهرکرد با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن طی سالهای (1385-1335)

فصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر

43-58

22

ش 85

بهار 1392

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی، فاطمه فدایی دهکردی

25

بررسی و تحلیل روند تحولات نظام شهری استان ایلام طی سالهای 1345-1385

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

45 -58

4

ش14

تابستان 1393

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی،محمد علی جمهوری

26

Assessment and Feasibility of Tourism Development in the Kanibarazan Wetland of Mahabad, Iran. 

Journal of Civil Engineering and Urbanis  

415-422

 

Volume 4, Issue 4: 415-422

2014

ISC

Manaf Hossein pour,Ali Movahhed, Asghar Rashidi Ebrahim hesari, Ali Shamaie 

27

Physical – spatial analysis of Yasuj city for the purpose of urban environment sustainability 

Journal of Civil Engineering and Urbanism

415-422

 

Volume --, Issue --: 00-00)

(2014

ISC

Dr. Ali Shamaei, Seyed Sajjad Hossienpour 

28

The Role of  Mosques asCenters of Giving Identity in the Neighborhoods of Tehran City: A Case Study ofAhmadieh Mosque in Narmak Neighborhood , Iran 

World Applied Programming

pp. 224-229

 

Vol(4), No (11)

November, 2014

ISC

Alireza  Saeli AleaminAli ShamaeiMahnaz Bahmani

29

The Arrangement of Special Reference System of Cities in Iran basedon Different Provinces of the Country during1956-2011 

nternational Journal of Economy, Management and Social Sciences

   pp. 439-442

 

Vol(3), No (8)

August, 2014.

ISC

Ali Shamaei, Alireza Saeli Aleamin , Sadegh Hajinezhad

30

تعیین اولویت های احیاءومدیریت بهینه نوسازی بافت های فرسوده مورد مطالعه : بخش مرکزی شهر اراک

فصلنامه نامه جغرافیا و برنامه ریزی چشم انداز زاگرس

 

س 5

ش 18

زمستان 1392

علمی پژوهشی

علی شماعی ، حمید رضا تلخابی

31

تحلیلی بر توسعه شهر سردشت با رویکرد استراتژی توسعه شهری(CDS)

چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی

ص 51-35

سال نهم

ش 27

تابستان 1393

علمی پژوهشی

علی شماعی، آوات عبدالهی، محسن یوسفی فشکی

32

ارزيابي تحقق­پذيري مؤلفه‌های توسعه فضایی- کالبدی طرح جامع شهر بیجار 

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

276 -253

دوم

ش 2

تابستان 1393

علمی پژوهشی

علی شماعی ،مهدي عبداللهی ،صادق حاجی نژاد

33

ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر سکونتگاﻩهای روستایی(مطالعة موردی: شهرستان نیشابور) 

مجلّة‌ پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، ، شمارة

ص 88-75

سال سوم

ششم،

تابستان1393

علمی پژوهشی

علی شماعی فرشته احمدآبادی حسن احمدآبادی

34

ارزیابی کارکردهای فرا ملی کلان شهر تبریز

فضای جغرافیایی

66-39

دوره چهارم

47

پاییز 1393

علمی پژوهشی

علی ،ملک زاده ، علی شماعی ، الهام اميرحاجلو

35

تحلیل تطبیقی کاربری­های اوقات فراغت مناطق شهرداری شهر اصفهان در دورة 1385 1375 

کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی

147-172

دوره اول

دوم

پاییز و زمستان 92

علمی پژوهشی

علی شماعی، رضا ویسی، سجاد احمدی

36

تحلیل فضایی شبکه شهری منطقه خراسان  طی سالهای 1335تا1390

جغرافیاوتوسعه ناحیه ای

55-82

سال دوازدهم

شماره بیست و دوم

بهار و تابستان  1393

علمی پژوهشی

علی شماعی و صادق حاجی نژاد

مقالات علمی - ترويجي
رديفعنوان مقالهنام  نشريه  و  ناشرصفحاتمشخصاتتاريخ انتشار 
سال چندمشماره
1بررسي و تحليل ساخت اكولوژي شهري در شهر يزدمجله كاوش نامه97-77دومش21380 
2جهانگرد و جهانگردينشريه خبري پژوهشي دانشگاه يزد4-2یازدهمش641381 
3توسعه فيزيكي شتابان و گسسته شهر يزد و راهكارهاي ساماندهي آننشريه خبري پژوهشي دانشگاه يزد13-9دوازدهمش711382 
4راهكارهاي بسيج اساتيد در مهندسي فرهنگي دانشگاههاي كشورفصلنامه تخصصي علوم انساني، سازمان بسيج اساتيد47-36اولش اول1386 
5نقش جهانگردي در فرآيند همگرايي و توسعه فرهنگي كشورهاي اسلامينامه پژوهش فرهنگي،فصلنامه تحقيقات فرهنگي106-81سال نهمش اول1387 
6تحلیلی بر توزیع فضایی و حوزه عملکرد فضای سبز شهریماهنامه پژوهشی آموزشی برنامه ریزی و مدیریت شهری120-113دوازدهمش 1071390 
7رویکردها و نگرش جدید در مدیریت شهریماهنامه اطلاع رسانی آموزشی پژوهشی شوراها62-56پنجمش55بهمن 1389 
8بررسی عوامل و پدیده های موثر بر بروز جرائم و آسیب های اجتماعی در کلانشهرها (با تاکید بر مناطق حاشیه نشین)نشریه سپهر ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح50-45بیست و یکمش83پاییز 1391 
9تحلیلی برالگوی توسعه کالبدی- فضایی شهرکرد با استفاده ازمدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن طی سالهای(1385-1335)فصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر85 -7522ش 85بهار 1392 
10تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت فرسوده محله شهید دستغیب، منطقه 9 شهرداری تهرانفصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر58-4322ش 85بهار 1392 
11بافت فرسوده) قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی(فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی55-48 جلد اولزمستان 1392 
12بهسازی ( قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی)فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی76-71 جلد اولزمستان 1392 
13نوسازی( قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی)فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی303-297 جلد اولزمستان 1392 
 
   

پایان نامه­ها

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ومجری و همکاری با طرح­های پژوهشی بیش از 50 مورد

  

رديف

عنوان مقاله

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

تاريخ

 

كشور

شهر

1

توسعه ناموزون و نامتعادل و اثرات آن بر شبكه شهري استان يزد

همايش تحول در توسعه استان يزد

ایران

یزد

15اردیبهشت1383

 

2

توسعه اجتماعات محله اي و تأثير آن بر توانمندسازي نظام مديريت شهري تهران

توسعه محله اي، چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران

ایران

تهران

20اسفند1383

 

3

نقش تعاوني ها در توسعه و تعادل ناحيه اي استان يزد

وزارت تعاون و دانشگاه يزد

ایران

یزد

25اردیبهشت1384

 

4

نقش گردشگري در فرآيند همگرايي فرهنگي كشورهاي  اسلامي

كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام

ایران

اصفهان

20آذر1385

 

5

آمايش پوشش گياهي با ملاحظات فناوري و پدافند غيرعامل

هم انديشي بسيج اساتيد كشور

ایران

تهران

مرداد1386

 

6

آسيب شناسي بافتهاي قديم شهري و شيوه هاي كاهش خطرات ناشي از زلزله در آنها؛مطالعه موردي: شهر يزد

همايش ملي بافتهاي فرسوده شهري و چشم‌انداز توسعه پايدار

ایران

اهواز

13آذر1387

 

7

نقش الگوي شهرسازي بومي در شهرسازي مدرن مطالعه موردي: شهر يزد

همايش ملي بافتهاي فرسوده شهري وچشم‌انداز توسعه پايدار

ایران

اهواز

13آذر1387

 

8

جايگاه شهرسازي بومي در حفاظت ميراث فرهنگي و تاريخي منطقه خليج فارس: نمونه موردي، جزيره كيش

همايش ملي خليج فارس

ایران

کیش

10اردیبهشت1388

 

9

نقش مدیریت ترافیک در توسعه پایدار

دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ایران

سبزوار

5خرداد1389

 

10

بررسی اجزای بناهای مسکونی در مناطق مختلف آب و هوایی و نقش ویژگیهای محیط در ساخت

همایش ملی سازه راه ، معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، اسفند 1390

ایران

چالوس

اسفند 1390

 

11

تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت توریسم در بخش تخت سلیمان شهر تکاب ، با استفاده از مدل راهبردی

همايش ملي جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

ایران

 

بهمن 1390

 

12

تحلیلی بر معماری قدیم و جدید شهر اراک با تأکید بر نقش اقلیم

همایش معماری پایدار و توسعه شهری

ایران

بوکان

تابستان 1392

 

13

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری بر گسترش گردشگری و اثرات زیست محیطی آن بر سواحل در چهارچوب توسعه پایدار (مطالعه موردی: جزیره قشم)

نهمین همایش ملی خلیج فارس

ایران

تهران

بهار 1392

 

14

تحلیل فضایی سازگاری کاریری-زمین شهری به منظور کاهش مخاطرات محیطی شهر مطالعه موردی:منطقه یک شهرداری تهران

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

ایران

تهران

پاییز1392

دکتر علی شماعی

15

ارزیابی نقش عوامل ژیومورفولوژیک در جهات توسعه شهر و پهنه بندی آن با استفاده از منطق فازی(مطالعه موردی: شهر کوهدشت)

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

ایران

تهران

پاییز1392

دکتر علی شماعی

16

تحلیل فضایی کاربری فصای سبز مناطق نه­گانه شهر شیراز

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

ایران

تهران

پاییز1392

دکتر علی شماعی،معصومه نوذریان

17

تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهر مهاباد با استفاده از مدلswot

همایش ملی جغرافیا،شهر سازی و توسعه پایدار

ایران

تهران

زمستان1392

دکتر علی شماعی،نعمت کرده

18

بررسی اثرات زیست محیطی گسترش کالبدی فضایی شهر یزد

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

ایران

تهران

زمستان 1392

دکتر علی شماعی و همکاران

19

تحلیلی بر توسعه شهر سردشت با رویکرد استراتژی توسعه شهری

کنفرانس بین اللمللی عمران،معماری وتوسعه پایدار شهری

ایران

تبریز

زمستان 1392

دکتر علی شماعی و همکاران

20

امکان سنجی بهینه سازی محیط زیست شهرهای کوچک و اثرگذاری آن بر آمایش منطقهای( مورد شناسی؛ شهر دیواندره)

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

ایران

تهران

1392

دکتر علی شماعی، دریس نوری، سجاد قاسمی

                                           
soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012