دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:
             دانشیار
آدرس:

        پردیس تهران - خیابان  شهید دکتر مفتح -دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم جغرافیا یی، گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری- کد پستی 14911-15719  

     پردیس کرج میدان  حصارک دانشگاه خوارزمی - کد پستی 37551-31979    

تلفن:
                 

02634550702             02634579600        پردیس کرج     

             02188830893    و    02188829359    پردیس تهران
آدرس پست الکترونيک:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                

 

                   shamaiali@yahoo.com       

                        shamai@khu.ac.ir

صفحه اينترنت شخصی:
سوابق تحصیلی
دکتری: دانشگاه تهران  سال  1380-1374 ، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی توسعه کالبدی- فضایی شهر، بهسازی و نوسازی شهری
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران  سال  1369-1366  رشته جغرافیای انسانی
کارشناسی:  دانشگاه  تهران  سال 1366-1362  رشته جغرافیای انسانی
افتخارات

  1-  پژوهشگر برگزيده فرهنگي سال 1380 

 2-  پژوهشگر برتر استان يزد  سال   1381 

 3-  برگزیده هفتمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی سال1381

 4 -  برگزیده استانی هفتمین مجمع سراسری دانشجویان و طلاب ممتاز  کشور سال 1378 

- دانشجوی نمونه  دوره دکتری سال 1376    

سمت های اجرایی

مدیر گروه پژوهشي مطالعات شهري و منطقه اي حوزه ايران مركزي ،َ پژوهشكده علوم انساني دانشگاه يزد

 سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه خوارزمی در پردیس تهران از آذر ماه 1388 تا اردیبهشت1390

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی  از اردیبهشت ماه  1390 تا اسفند 1392 

زمینه های پژوهشی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 آسیب شناسی شهری 

 برنامه ریزی  بافتهای قدیمی و فرسوده شهری 

 برنامه ریزی توسعه کالبدی  -  فضایی  شهر  

 طرح های  توسعه پایدار شهري   

  

تدريس
تدريس دروس  برنامه ريزي شهري ، فلسفه جغرافيا  ، مباني علم جغرافيا  ، شهرهاي ايران و طرح هاي توسعه شهري  ، روش تحقيق  ، حقوق و قوانين شهري  ، شهر نشيني و برنامه ريزي شهري در ايران   ، برنامه ريزي حمل و نقل شهري  ، تحليل جمعيت  ، جغرافياي  ناحيه اي و برنامه ريزي ناحيه اي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جغرافياي انساني و جغرافيا و برنامه ريزي شهري .
سابقه تدريس :
 23 سال دردانشگاه       
محل تدريس : دانشگاه هاي
  تهران  - خوارزمی   _   پيام نور _  يزد_ امام حسين    
آثار منتشر شده
                                                                                  تألیفات
1تأليف كتاب «بهسازي و نوسازي شهري » انتشارات دانشگاه تهرانچاپ اول 1384  ، چاپ پنجم 1392
2ترجمه كتاب « روش هاي تحقيق كيفي در علوم اجتماعي » انتشارات دانشگاه يزد چاپ اول 1384
3تأليف كتاب « تلفيق شهرسازي بومي و مدرن درايران»آماده چاپ است
4تأليف كتاب «  آمايش سرزمين و برنامه ريزي ناحيه اي درمناطق خشك ايران»آماده چاپ است
5تأليف كتاب  «  آمايش سرزمين، سواحل شمال و جنوب ايران »آماده چاپ است
6تأليف كتاب «  اصول ومباني برنامه ريزي شهري درايران»آماده چاپ است
 
 
                                                                           مقالات علمی-پژوهشی
رديفعنوان مقالهنام نشريه و ناشرصفحاتمشخصاتتاريخ انتشارنمايه علمي معتبراسامي همكاران
سالشماره
1توسعه فيزيكي شهر يزد و تأثير آن بر ساختار جمعيت بافت قديم شهرنامه علوم اجتماعي29-3بیستمش18پاییز و زمستان1380علمی پژوهشیدکتر احمد پوراحمد دکتر علی شماعی
2توسعه ناموزون فضايي كالبدي شهر يزد و اثرات آن بر ساخت اكولوژي شهرپژوهش هاي جغرافيايي37-19سی و پنجمش46زمستان1382علمی پژوهشیدکتر علی شماعی
3بررسي رويكردهاي حاكم در ساماندهي بافتهاي قديم شهري ايرانانجمن جغرافيايي ايران68-53دومش3بهار و تابستان 1383علمی پژوهشیدکتر علی شماعی دکتر احمد پوراحمد
4تحليلي بر سياستها و برنامه هاي بهسازي و نوسازي شهري در برنامه هاي توسعه كشورپژوهش هاي جغرافيايي202-179سی و ششمش49پاییز 1383علمی پژوهشیدکتر علی شماعی دکتر احمد پوراحمد
5آسیب شناسی کاربری آموزشی مقطع دبیرستان در شهر ایلام با استفاده از GISنشریه علوم جغرافیایی138-103هشتمش13بهار و تابستان 1388علمی پژوهشیدکتر علی شماعی حمید عسگری
6نقش الگوهای شهرسازی سنتی در شهرسازی مدرن شهر یزدفصلنامه مطالعات شهرایرانی- اسلامی109-97اولش11389علمی پژوهشیدکتر علی شماعی
7بررسی و تحلیل سلسله مراتب آسیب­پذیری محلات شهر بابلسر به منظور کاهش خطرات زلزلهتحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی145-123 ش20بهار1390علمی پژوهشیدکترعلی شماعی ، آزاده عظیمی­و امین­فرجی ملایی
8بررسی اثرات شهرشدن نقاط روستایی بر بهبود کیفیت زندگی ساکنینمطالعات مدیریت شهری155-129سومپنجمبهار 1390علمی پژوهشیدکتر علی شماعی ، آزاده عظیمی و امین فرج ملایی
9تحلیل نابرابری شاخص­های کیفیت زندگی در سطح محلات شهر بابلسرانجمن جغرافيايي ايران253 -280سومش33پاییز 1390علمی پژوهشیدکتر علی شماعی  امین فرج ملایی
10سطح­بندی شهرستان­های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت­های گردشگری با استفاده از مدل Topsisو AHPمطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای40-23سومش10پاییز 1390علمی پژوهشیدکتر علی شماعی جعفر موسی­وند
11سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از نقش دانشگاهی شهر بابلسرمجله پژوهش برنامه ریزی شهری86-71دومش6پائیز 1390علمی پژوهشیدکتر علی شماعی سید مهدی محمودی
12بررسی اثرات توسعه عمودی شهر بر هویت محله ای مطالعه موردی : منطقه 7 تهرانفصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی82-73دومش 6زمستان 1390علمی پژوهشیدکتر علی شماعی - رحمان جهانی
13بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسلامی (مطالعه موردی  : شهر ری)فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای51-37دومش 5بهار 1391علمی پژوهشیدکتر علی موحد - دکتر علی شماعی ابوالفضل زنگانه
14سنجش عوامل آسیب رسان ناشی از زلزله در منطقه 1 شهر تهران  با استفاده از GISنشریه جغرافیا و برنامه ریزی93-122هفدهمش43تابستان 1391علمی پژوهشیدکتر علی شماعی نجمه حیدرزاده بابک لطفی مقدم
15بررسی و تحلیل جمعیت و مسکن شهر بوشهر طی سالهای 1365 لغایت 1385 و پیش بینی آن تا سال 1405فصلنامه مسائل اجتماعی ایران162-135سومش اولبهارو تابستان 1391علمی پژوهشیدکتر علی شماعی، محمد رضا زارع پور
16ارزیابی  عملکردشهرداریهابراساس حکمروایی خوب شهریمجله مدیریت شهری20-1چهارمش11پاییز 1391علمی پژوهشیدکتر علی شماعی،دکتر علی اصغر آدینه وند ، مریم حاجی زاده
17تحلیل فضایی جرائم شهری در مناطق 22 گانه کلان شهر تهرانمجله راهبردی امنیت ونظم اجتماعی117 - 130دومش 6پاییز و زمستان 1392علمی پژوهشیدکتر علی شماعی،دکتر  علی اصغر قنبری، محمد عین شاهی میرزا
18جهانی شدن و شهرهای اسلامی منطقه خاورمیانهفصلنامه بین المللی ژئو پلیتیک107 -124نهم ش4زمستان1392علمی پژوهشیدکتر علی شماعی و همکاران
19سنجش میزان هویت محله­ای در شهر تهران با تأکید بر نقش نهادهای مردمی (مطالعه موردی، منطقه 7 تهران)تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی191-210سیزدهمش31زمستان1392علمی پژوهشیرحمان جهانی دولت آباد، علی شماعی، اسماعیل جهانی دولت آباد
20مکان یابی موزه منطقه ای در استان گیلانفصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی85-102سال ششمش11زمستان 1392علمی پژوهشیعلی موحد، علی شماعی، نرگس احمدی فرد ، ابراهیم جهانگیر
21ارزیابی  آسیب پذیری ساختمان های شهر با مدل fuzzyAHP و GISمطالعه موردی : منطقه 3 شهرداری تهرانفصلنامه جغرافیا و توسعه121 -138هیجدهمش4بهار 1393علمی پژوهشیسید موسی پور موسوی  علی شماعی , محسن احد نژاد علی عشقی  سمیه خسروی
22به کارگیری روش "تحلیل تصمیم گیری چند متغیره" ( الکتر) در رتبه بندی مناطق شهر اهوازمدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا25_ 52هیجدهمش 1بهار 1393علمی پژوهشیعلی شماعی،نادر تابعی ،محمد سعید حمیدی
23تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت فرسوده محله شهید دستغیب، منطقه 9 شهرداری تهرانفصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر43-5822ش 85بهار 1392علمی پژوهشیدکتر علی شماعی علی عزیزی
24تحلیلی بر الگوی توسعه  کالبدی- فضایی شهرکرد با استفاده ازمدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن طی سالهای (1385-1335)فصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر43-5822ش 85بهار 1392علمی پژوهشیدکتر علی شماعی، فاطمه فدایی دهکردی
25بررسی و تحلیل روند تحولات نظام شهری استان ایلام طی سالهای 1345-1385فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای45 -584ش14تابستان 1393علمی پژوهشیدکتر علی شماعی،محمد علی جمهوری
                                                                                        مقالات علمی - ترويجي
رديف

عنوان مقاله

نام  نشريه  و  ناشر

صفحات

مشخصات

تاريخ انتشار

سال چندم

شماره

1

بررسي و تحليل ساخت اكولوژي شهري در شهر يزد

مجله كاوش نامه

97-77

دوم

ش2

1380

2

جهانگرد و جهانگردي

نشريه خبري پژوهشي دانشگاه يزد

4-2

یازدهم

ش64

1381

3

توسعه فيزيكي شتابان و گسسته شهر يزد و راهكارهاي ساماندهي آن

نشريه خبري پژوهشي دانشگاه يزد

13-9

دوازدهم

ش71

1382

4

راهكارهاي بسيج اساتيد در مهندسي فرهنگي دانشگاههاي كشور

فصلنامه تخصصي علوم انساني، سازمان بسيج اساتيد

47-36

اول

ش اول

1386

5

نقش جهانگردي در فرآيند همگرايي و توسعه فرهنگي كشورهاي اسلامي

نامه پژوهش فرهنگي،فصلنامه تحقيقات فرهنگي

106-81

سال نهم

ش اول

1387

6

تحلیلی بر توزیع فضایی و حوزه عملکرد فضای سبز شهری

ماهنامه پژوهشی آموزشی برنامه ریزی و مدیریت شهری

120-113

دوازدهم

ش 107

1390

7

رویکردها و نگرش جدید در مدیریت شهری

ماهنامه اطلاع رسانی آموزشی پژوهشی شوراها

62-56

پنجم

ش55

بهمن 1389

8

بررسی عوامل و پدیده های موثر بر بروز جرائم و آسیب های اجتماعی در کلانشهرها (با تاکید بر مناطق حاشیه نشین)

نشریه سپهر ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

50-45

بیست و یکم

ش83

پاییز 1391

9

تحلیلی برالگوی توسعه کالبدی- فضایی شهرکرد با استفاده ازمدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن طی سالهای(1385-1335)

فصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر

85 -75

22

ش 85

بهار 1392

10

تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت فرسوده محله شهید دستغیب، منطقه 9 شهرداری تهران

فصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر

58-43

22

ش 85

بهار 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
   ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایش های علمی معتبر

رديف

عنوان مقاله

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

تاريخ

 

كشور

شهر

1

توسعه ناموزون و نامتعادل و اثرات آن بر شبكه شهري استان يزد

همايش تحول در توسعه استان يزد

ایران

یزد

15اردیبهشت1383

 

2

توسعه اجتماعات محله اي و تأثير آن بر توانمندسازي نظام مديريت شهري تهران

توسعه محله اي، چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران

ایران

تهران

20اسفند1383

 

3

نقش تعاوني ها در توسعه و تعادل ناحيه اي استان يزد

وزارت تعاون و دانشگاه يزد

ایران

یزد

25اردیبهشت1384

 

4

نقش گردشگري در فرآيند همگرايي فرهنگي كشورهاي  اسلامي

كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام

ایران

اصفهان

20آذر1385

 

5

آمايش پوشش گياهي با ملاحظات فناوري و پدافند غيرعامل

هم انديشي بسيج اساتيد كشور

ایران

تهران

مرداد1386

 

6

آسيب شناسي بافتهاي قديم شهري و شيوه هاي كاهش خطرات ناشي از زلزله در آنها؛مطالعه موردي: شهر يزد

همايش ملي بافتهاي فرسوده شهري و چشم‌انداز توسعه پايدار

ایران

اهواز

13آذر1387

 

7

نقش الگوي شهرسازي بومي در شهرسازي مدرن مطالعه موردي: شهر يزد

همايش ملي بافتهاي فرسوده شهري وچشم‌انداز توسعه پايدار

ایران

اهواز

13آذر1387

 

8

جايگاه شهرسازي بومي در حفاظت ميراث فرهنگي و تاريخي منطقه خليج فارس: نمونه موردي، جزيره كيش

همايش ملي خليج فارس

ایران

کیش

10اردیبهشت1388

 

9

نقش مدیریت ترافیک در توسعه پایدار

دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ایران

سبزوار

5خرداد1389

 

10

بررسی اجزای بناهای مسکونی در مناطق مختلف آب و هوایی و نقش ویژگیهای محیط در ساخت

همایش ملی سازه راه ، معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، اسفند 1390

ایران

چالوس

اسفند 1390

 

11

تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت توریسم در بخش تخت سلیمان شهر تکاب ، با استفاده از مدل راهبردی

همايش ملي جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

ایران

 

بهمن 1390

 

12

تحلیلی بر معماری قدیم و جدید شهر اراک با تأکید بر نقش اقلیم

همایش معماری پایدار و توسعه شهری

ایران

بوکان

تابستان 1392

 

13

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری بر گسترش گردشگری و اثرات زیست محیطی آن بر سواحل در چهارچوب توسعه پایدار (مطالعه موردی: جزیره قشم)

نهمین همایش ملی خلیج فارس

ایران

تهران

بهار 1392

 

14

تحلیل فضایی سازگاری کاریری-زمین شهری به منظور کاهش مخاطرات محیطی شهر مطالعه موردی:منطقه یک شهرداری تهران

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

ایران

تهران

پاییز1392

دکتر علی شماعی

15

ارزیابی نقش عوامل ژیومورفولوژیک در جهات توسعه شهر و پهنه بندی آن با استفاده از منطق فازی(مطالعه موردی: شهر کوهدشت)

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

ایران

تهران

پاییز1392

دکتر علی شماعی

16

تحلیل فضایی کاربری فصای سبز مناطق نه­گانه شهر شیراز

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

ایران

تهران

پاییز1392

دکتر علی شماعی،معصومه نوذریان

17

تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهر مهاباد با استفاده از مدلswot

همایش ملی جغرافیا،شهر سازی و توسعه پایدار

ایران

تهران

زمستان1392

دکتر علی شماعی،نعمت کرده

18

بررسی اثرات زیست محیطی گسترش کالبدی فضایی شهر یزد

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

ایران

تهران

زمستان 1392

دکتر علی شماعی و همکاران

 

 

 

 

 

 

 

soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012