دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:
             دانشیار
آدرس:

        پردیس تهران - خیابان  شهید دکتر مفتح -دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم جغرافیا یی، گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری- کد پستی 14911-15719  

     پردیس کرج میدان  حصارک دانشگاه خوارزمی - کد پستی 37551-31979    

تلفن:
                 

02634550702             02634579600        پردیس کرج     

             02188830893    و    02188829359    پردیس تهران
آدرس پست الکترونيک:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                

 

                   shamaiali@yahoo.com       

                        shamai@khu.ac.ir

صفحه اينترنت شخصی:
سوابق تحصیلی
دکتری: دانشگاه تهران  سال  1380-1374 ، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی توسعه کالبدی- فضایی شهر، بهسازی و نوسازی شهری
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران  سال  1369-1366  رشته جغرافیای انسانی
کارشناسی:  دانشگاه  تهران  سال 1366-1362  رشته جغرافیای انسانی
افتخارات

  1-  پژوهشگر برگزيده فرهنگي سال 1380 

 2-  پژوهشگر برتر استان يزد  سال   1381 

 3-  برگزیده هفتمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی سال1381

 4 -  برگزیده استانی هفتمین مجمع سراسری دانشجویان و طلاب ممتاز  کشور سال 1378 

- دانشجوی نمونه  دوره دکتری سال 1376    

سمت های اجرایی

مدیر گروه پژوهشي مطالعات شهري و منطقه اي حوزه ايران مركزي ،َ پژوهشكده علوم انساني دانشگاه يزد

 سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه خوارزمی در پردیس تهران از آذر ماه 1388 تا اردیبهشت1390

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی  از اردیبهشت ماه  1390 تا کنون 

زمینه های پژوهشی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 آسیب شناسی شهری 

 برنامه ریزی  بافتهای قدیمی و فرسوده شهری 

 برنامه ریزی توسعه کالبدی  -  فضایی  شهر  

 طرح های  توسعه پایدار شهري   

  

تدريس
تدريس دروس  برنامه ريزي شهري ، فلسفه جغرافيا  ، مباني علم جغرافيا  ، شهرهاي ايران و طرح هاي توسعه شهري  ، روش تحقيق  ، حقوق و قوانين شهري  ، شهر نشيني و برنامه ريزي شهري در ايران   ، برنامه ريزي حمل و نقل شهري  ، تحليل جمعيت  ، جغرافياي  ناحيه اي و برنامه ريزي ناحيه اي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جغرافياي انساني و جغرافيا و برنامه ريزي شهري .
سابقه تدريس :
 23 سال دردانشگاه       
محل تدريس : دانشگاه هاي
  تهران  - خوارزمی   _   پيام نور _  يزد_ امام حسين    
آثار منتشر شده
                                                                                  تألیفات
1تأليف كتاب «بهسازي و نوسازي شهري » انتشارات دانشگاه تهرانچاپ اول 1384  ، چاپ پنجم 1392
2ترجمه كتاب « روش هاي تحقيق كيفي در علوم اجتماعي » انتشارات دانشگاه يزد چاپ اول 1384
3تأليف كتاب « تلفيق شهرسازي بومي و مدرن درايران»آماده چاپ است
4تأليف كتاب «  آمايش سرزمين و برنامه ريزي ناحيه اي درمناطق خشك ايران»آماده چاپ است
5تأليف كتاب  «  آمايش سرزمين، سواحل شمال و جنوب ايران »آماده چاپ است
6تأليف كتاب «  اصول ومباني برنامه ريزي شهري درايران»آماده چاپ است
 
                                                

                                                                                  مقالات علمی-پژوهشی

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه و ناشر

صفحات

مشخصات

تاريخ انتشار

نمايه  علمي 

اسامي همكاران

سال

شماره

1

توسعه فيزيكي شهر يزد و تأثير آن بر ساختار جمعيت بافت قديم شهر

نامه علوم اجتماعي

29-3

بیستم

ش18

پاییز و زمستان1380

علمی پژوهشی

دکتر احمد پوراحمد دکتر علی شماعی

2

توسعه ناموزون فضايي كالبدي شهر يزد و اثرات آن بر ساخت اكولوژي شهر

پژوهش هاي جغرافيايي

37-19

سی و پنجم

ش46

زمستان1382

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی

3

بررسي رويكردهاي حاكم در ساماندهي بافتهاي قديم شهري ايران

انجمن جغرافيايي ايران

68-53

دوم

ش3

بهار و تابستان 1383

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی دکتر احمد پوراحمد

4

تحليلي بر سياستها و برنامه هاي بهسازي و نوسازي شهري در برنامه هاي توسعه كشور

پژوهش هاي جغرافيايي

202-179

سی و ششم

ش49

پاییز 1383

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی دکتر احمد پوراحمد

5

آسیب شناسی کاربری آموزشی مقطع دبیرستان در شهر ایلام با استفاده از GIS

نشریه علوم جغرافیایی

138-103

هشتم

ش13

بهار و تابستان 1388

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی حمید عسگری

6

نقش الگوهای شهرسازی سنتی در شهرسازی مدرن شهر یزد

فصلنامه مطالعات شهرایرانی- اسلامی

109-97

اول

ش1

1389

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی

7

بررسی و تحلیل سلسله مراتب آسیب­پذیری محلات شهر بابلسر به منظور کاهش خطرات زلزله

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

145-123

 

ش20

بهار1390

علمی پژوهشی

دکترعلی شماعی ، آزاده عظیمی­و امین­فرجی ملایی

8

بررسی اثرات شهرشدن نقاط روستایی بر بهبود کیفیت زندگی ساکنین

مطالعات مدیریت شهری

155-129

سوم

پنجم

بهار 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی ، آزاده عظیمی و امین فرج ملایی

9

تحلیل نابرابری شاخص­های کیفیت زندگی در سطح محلات شهر بابلسر

انجمن جغرافيايي ايران

253 -280

سوم

ش33

پاییز 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی  امین فرج ملایی

10

سطح­بندی شهرستان­های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت­های گردشگری با استفاده از مدل Topsisو AHP

مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای

40-23

سوم

ش10

پاییز 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی جعفر موسی­وند

11

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از نقش دانشگاهی شهر بابلسر

مجله پژوهش برنامه ریزی شهری

86-71

دوم

ش6

پائیز 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی سید مهدی محمودی

12

بررسی اثرات توسعه عمودی شهر بر هویت محله ای مطالعه موردی : منطقه 7 تهران

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی - اسلامی

82-73

دوم

ش 6

زمستان 1390

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی - رحمان جهانی

13

بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسلامی (مطالعه موردی  : شهر ری)

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

51-37

دوم

ش 5

بهار 1391

علمی پژوهشی

دکتر علی موحد - دکتر علی شماعی ابوالفضل زنگانه

14

سنجش عوامل آسیب رسان ناشی از زلزله در منطقه 1 شهر تهران  با استفاده از GIS

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی

93-122

هفدهم

ش43

تابستان 1391

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی نجمه حیدرزاده بابک لطفی مقدم

15

بررسی و تحلیل جمعیت و مسکن شهر بوشهر طی سالهای 1365 لغایت 1385 و پیش بینی آن تا سال 1405

فصلنامه مسائل اجتماعی ایران

162-135

سوم

ش اول

بهارو تابستان 1391

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی، محمد رضا زارع پور

16

ارزیابی  عملکردشهرداریهابراساس حکمروایی خوب شهری

مجله مدیریت شهری

20-1

جهارم

ش11

پاییز 1391

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی علی اصغر آدینه وند ،مریم حاجی وند

17

تحلیل فضایی جرائم شهری در مناطق 22 گانه کلان شهر تهران

پژوهشهای راهبردی امنیت ونظم اجتماعی

117-130

دوم

ش6

تابستان 1392

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی، دکتر علی اصغر قنبری ، محمد عین شاهی میرزا

18

جهانی شدن و شهرهای اسلامی منطقه خاورمیانه

فصلنامه بین المللی ژئو پلیتیک

107 -124

نهم

ش4

زمستان1392

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی و همکاران

19

تحلیل فضایی شبکه شهری منطقه خراسان   طی سالهای 1335تا1390

جغرافیاوتوسعه ناحیه ای

 

 

 

 

 

 

20

مکان یابی موزه منطقه ای در استان گیلان

فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی

 

 

 

 

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی،

21

ارزیابی  آسیب پذیری ساختمان های شهر با مدل fuzzy AHP وGIS  مورد : منطقه 3 شهرداری تهران

محله جغرافیا و توسعه

 

 

 

تابستان 1392

علمی پژوهشی

سید موسی پور موسوی ، علی شماعی , و همکاران

22

سنجش میزان هویت محله­ای در شهر تهران با تأکید بر نقش نهادهای مردمی (مطالعه موردی، منطقه 7 تهران)

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 

 

 

 

 

 

23

ارزیابی نقش کارکردهای فراملی  منطقه کلانشهر تبریز باتأکید بر مدل تحلیل شبکه

فضای جغرافیایی

 

 

 

تابستان 1392

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی

24

توسعه­ی فضایی کلان­شهر کرج برمبنای شهر اکولوژیک

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 

 

 

تابستان 1392

علمی پژوهشی

دکتر علی شماعی

25

سنجش و تحلیل روند تحولات نظام شهری استان ایلام طی سالهای 1335-1385

در دست چاپ

 

 

 

 

 

 

26

"ASSESSMENT AND FEASIBILITY OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE KANIBARAZAN WETLAND OF MAHABAD"

Journal of Civil Engineering and Urbanism (JCEU)

 

 

Vol.3 No.6

November 2013

ISC JOURNALISSN-2252-0430

Asghar Rashidi Ebrahim HesariManaf Hossein Pour, Ali Shamaie and Ali Movahhed

27

تحلیل فضایی گردشگری روستایی در تعادل بخشی ناحیه­ای (مطالعه موردی: روستای کریک شهرستان دنا)

در دست چاپ

 

 

 

 

 

 

28

ارزشیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستاییمطالعه موردی: روستای احمدآباد (دهستان غزالی، شهرستان نیشابور)

در دست چاپ

 

 

 

 

 

 

29

نقش فضاهای شهری در امنیت اجتماعی شهرها (محله دولت خواه، منطقه 19 شهرداری تهران)

در دست چاپ

 

 

 

 

 

 

30

ارزيابي شاخص‌هاي كاربري اراضي شهر بابل با تاكيد بر سرانه مطلوب شهر سالم

در دست چاپ

 

 

 

 

 

 

                                                      
                                                                                      مقالات علمی - ترويجي
رديف

عنوان مقاله

نام  نشريه  و  ناشر

صفحات

مشخصات

تاريخ انتشار

سال چندم

شماره

1

بررسي و تحليل ساخت اكولوژي شهري در شهر يزد

مجله كاوش نامه

97-77

دوم

ش2

1380

2

جهانگرد و جهانگردي

نشريه خبري پژوهشي دانشگاه يزد

4-2

یازدهم

ش64

1381

3

توسعه فيزيكي شتابان و گسسته شهر يزد و راهكارهاي ساماندهي آن

نشريه خبري پژوهشي دانشگاه يزد

13-9

دوازدهم

ش71

1382

4

راهكارهاي بسيج اساتيد در مهندسي فرهنگي دانشگاههاي كشور

فصلنامه تخصصي علوم انساني، سازمان بسيج اساتيد

47-36

اول

ش اول

1386

5

نقش جهانگردي در فرآيند همگرايي و توسعه فرهنگي كشورهاي اسلامي

نامه پژوهش فرهنگي،فصلنامه تحقيقات فرهنگي

106-81

سال نهم

ش اول

1387

6

تحلیلی بر توزیع فضایی و حوزه عملکرد فضای سبز شهری

ماهنامه پژوهشی آموزشی برنامه ریزی و مدیریت شهری

120-113

دوازدهم

ش 107

1390

7

رویکردها و نگرش جدید در مدیریت شهری

ماهنامه اطلاع رسانی آموزشی پژوهشی شوراها

62-56

پنجم

ش55

بهمن 1389

8

بررسی عوامل و پدیده های موثر بر بروز جرائم و آسیب های اجتماعی در کلانشهرها (با تاکید بر مناطق حاشیه نشین)

نشریه سپهر ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

50-45

بیست و یکم

ش83

پاییز 1391

9

تحلیلی برالگوی توسعه کالبدی- فضایی شهرکرد با استفاده ازمدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن طی سالهای(1385-1335)

فصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر

85 -75

22

ش 85

بهار 1392

10

تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت فرسوده محله شهید دستغیب، منطقه 9 شهرداری تهران

فصلنامه اطلاعات جغرافیایی- سپهر

58-43

22

ش 85

بهار 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
   ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایش های علمی معتبر

رديف

عنوان مقاله

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

تاريخ

 

كشور

شهر

1

توسعه ناموزون و نامتعادل و اثرات آن بر شبكه شهري استان يزد

همايش تحول در توسعه استان يزد

ایران

یزد

15اردیبهشت1383

 

2

توسعه اجتماعات محله اي و تأثير آن بر توانمندسازي نظام مديريت شهري تهران

توسعه محله اي، چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران

ایران

تهران

20اسفند1383

 

3

نقش تعاوني ها در توسعه و تعادل ناحيه اي استان يزد

وزارت تعاون و دانشگاه يزد

ایران

یزد

25اردیبهشت1384

 

4

نقش گردشگري در فرآيند همگرايي فرهنگي كشورهاي  اسلامي

كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام

ایران

اصفهان

20آذر1385

 

5

آمايش پوشش گياهي با ملاحظات فناوري و پدافند غيرعامل

هم انديشي بسيج اساتيد كشور

ایران

تهران

مرداد1386

 

6

آسيب شناسي بافتهاي قديم شهري و شيوه هاي كاهش خطرات ناشي از زلزله در آنها؛مطالعه موردي: شهر يزد

همايش ملي بافتهاي فرسوده شهري و چشم‌انداز توسعه پايدار

ایران

اهواز

13آذر1387

 

7

نقش الگوي شهرسازي بومي در شهرسازي مدرن مطالعه موردي: شهر يزد

همايش ملي بافتهاي فرسوده شهري وچشم‌انداز توسعه پايدار

ایران

اهواز

13آذر1387

 

8

جايگاه شهرسازي بومي در حفاظت ميراث فرهنگي و تاريخي منطقه خليج فارس: نمونه موردي، جزيره كيش

همايش ملي خليج فارس

ایران

کیش

10اردیبهشت1388

 

9

نقش مدیریت ترافیک در توسعه پایدار

دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ایران

سبزوار

5خرداد1389

 

10

بررسی اجزای بناهای مسکونی در مناطق مختلف آب و هوایی و نقش ویژگیهای محیط در ساخت

همایش ملی سازه راه ، معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، اسفند 1390

ایران

چالوس

اسفند 1390

 

11

تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت توریسم در بخش تخت سلیمان شهر تکاب ، با استفاده از مدل راهبردی

همايش ملي جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

ایران

 

بهمن 1390

 

12

تحلیلی بر معماری قدیم و جدید شهر اراک با تأکید بر نقش اقلیم

همایش معماری پایدار و توسعه شهری

ایران

بوکان

تابستان 1392

 

13

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری بر گسترش گردشگری و اثرات زیست محیطی آن بر سواحل در چهارچوب توسعه پایدار (مطالعه موردی: جزیره قشم)

نهمین همایش ملی خلیج فارس

ایران

تهران

بهار 1392

 

14

تحلیل فضایی سازگاری کاریری-زمین شهری به منظور کاهش مخاطرات محیطی شهر مطالعه موردی:منطقه یک شهرداری تهران

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

ایران

تهران

پاییز1392

دکتر علی شماعی

15

ارزیابی نقش عوامل ژیومورفولوژیک در جهات توسعه شهر و پهنه بندی آن با استفاده از منطق فازی(مطالعه موردی: شهر کوهدشت)

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

ایران

تهران

پاییز1392

دکتر علی شماعی

16

تحلیل فضایی کاربری فصای سبز مناطق نه­گانه شهر شیراز

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

ایران

تهران

پاییز1392

دکتر علی شماعی،معصومه نوذریان

17

تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهر مهاباد با استفاده از مدلswot

همایش ملی جغرافیا،شهر سازی و توسعه پایدار

ایران

تهران

زمستان1392

دکتر علی شماعی،نعمت کرده

18

بررسی اثرات زیست محیطی گسترش کالبدی فضایی شهر یزد

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

ایران

تهران

زمستان 1392

دکتر علی شماعی و همکاران

 

 

 

 

 

 

 

soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012