دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:
استادیار
آدرس:
کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه تربیت معلم
کد پستی 37551-31979
تلفن:
4579600-0261
آدرس پست الکترونيک:
saeid_mehrabian@yahoo.com
صفحه اينترنت شخصی:
سوابق تحصیلی
دکتری: دکترای ریاضی از دانشگاه تربیت معلم تهران 1378
کارشناسی ارشد: فوق‌لیسانس ریاضی کاربردی از دانشگاه تربیت معلم تهران   1373
کارشناسی: لیسانس ریاضی کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد 1369
افتخارات
همکار در طرحهای کاربردی مؤسسه تحقیق در عملیات بهین کارا: طراح مدلها و نرم افزار                                      1380-1378
آثار منتشر شده

مقاله‌های خارجی 

Ø  Facet analysis on variable returns to scale models in DEA: with an empirical study, EURO XV / INFORMS XXXIV Joint International Conference, Barcelona, 1997. (joint work)

Ø  Using extreme recession directions for finding unique bound for non-Archimedean epsilon in DEA, Seminar of Iranian Student and Scholars, UMIST University, Manchester, UK, 1999. (joint work)

Ø  A complete efficiency ranking of decision making units in data envelopment analysis,  Computational Optimization and Applications, Vol. 14, 261-266, 1999. (joint work)

Ø  An assurance interval of non-Archimedean in the DEA models, Operations Research, Vol. 48, No. 2, 344-347, 2000. (joint work)

Ø  The overall assurance interval for the non-Archimedean epsilon in DEA models, Mathematical and Computational Applications, Vol. 10, No. 3, 387-393, 2005. (joint work)

مقاله‌های داخلی 

Ø  Estimation of returns to scale using DEA; with an empirical study, Journal of Sciences Islamic Azad University, Vol. 5, No. 15-18, 287-297, 1996. (joint work)

Ø  Sampling size and efficiency in data envelopment analysis, Journal of Sciences, Islamic Azad University, Vol. 5, No. 15-18, 299-310, 1996. (joint work)

Ø  The role of bounds on multipliers in DEA; with an empirical study, Journal of Sciences, Islamic Azad University, Vol. 5, No. 19-22, 331-347, 1997. (joint work)

Ø  Computational framework of infinitesimal in DEA; with an empirical study, Journal of Sciences Islamic Azad University, Vol. 5, No. 19-22, 349-359, 1997. (joint work)

ØA complete efficiency ranking of decision making units in DEA; with an empirical study, Journal of Sciences, Islamic Azad University, Vol. 5, No. 19-22, 361-376, 1997. (joint work)

Ø  Determining the comparative efficiency of high schools; an application of data envelopment analysis, Journal of Sciences, Islamic Azad University, Vol. 7, No. 23, 403-420, 1997. (joint work)

Ø  The use of categorical variables in data envelopment analysis; with an empirical study, Journal of Sciences,Islamic Azad University, Vol. 7, No. 23, 423-434, 1997. (joint work)

Ø  Tutorial on data envelopment analysis, Journal of Sciences, Islamic Azad University, Vol. 7, No. 23, 459-497, 1997. (joint work)

Ø  Using extreme recession directions for finding unique bound for non-Archimedean epsilon in DEA, Journal of Sciences, Islamic Azad University, Vol. 7, No. 24, 499-507, 1997. (joint work)

Ø  Facet analysis on variable returns to scale models in DEA: with an empirical study, Proceeding of the 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Tabriz University, 109-120, 1997. (joint work)

Ø  A complete efficiency ranking of decision making units in DEA; with an empirical study, Proceeding of the 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Tabriz University, 359-370, 1997. (joint work)

Ø  The role of bounds on multipliers in DEA; with an empirical study, Proceeding of the 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Tabriz University, 459-472, 1997. (joint work)

Ø  Computational framework of infinitesimal in DEA; with an empirical study, Proceeding of the 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Tabriz University, 547-554, 1997. (joint work)

Ø  Estimation of returns to scale using DEA; with an empirical study, Proceeding of the 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Tabriz University, 451-458, 1997. (joint work)

Ø  The use of categorical variables in data envelopment analysis; with an empirical study, Proceeding of the 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Tabriz University, 573-582, 1997. (joint work)

Ø  Using extreme recession directions for finding unique bound for non-Archimedean epsilon in DEA, 29th Annual Iranian Mathematics Conference, Amir Kabir University of Technology, 1998. (joint work)

Ø  An assurance interval of non-Archimedean in the DEA models, Proceeding of the 30th Annual Iranian Conference on Mathematics, University of Mohaghegh Ardabili, 251-255, 1999. (joint work)

 يك الگوريتم كارا به منظور تعيين بازه اطمينان كلي براي اپسيلن غيرارشميدسي در مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها، مجله علمي پژوهشي علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي، جلد نهم، شماره ٣١ و ٣٢، صفحات 2370-2361، 1378. (کارمشترک 

×  الگوريتمي كارا براي دسته بندي واحدهاي تصميم‌گيرنده در تحليل پوششي داده‌ها، سی و دومین كنفرانس رياضي كشور، دانشگاه مازندران،١٣٨٠. (کار مشترک

×  روشي براي دسته‌بندي و اولویت‌بندي فازي بر اساس كارایي،  پنجمين كنفرانس فازي ايران، دانشگاه امام حسين(ع)، ۱۳۸۳. (کار مشترک)

×  روشي براي حل مسأله تعميم‌یافته واگذاري با هزينه‌هاي نامتجانس فازي، سی و پنجمين كنفرانس رياضي ایران، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ١٣٨٣. (کار مشترک)

×  مدل بهبوددهنده در راستاي ورودي-خروجي درDEA  و كاربردهاي آن، سی و پنجمين كنفرانس رياضي ایران، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ١٣٨٣. (کار مشترک)

v

soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012