دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:

دانشیار، مدیر گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

آدرس:
  تهران- خیابان مفتح- پلاک 43- دانشگاه خوارزمی
  کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی
  کد پستی 37551-31979

 

تلفن:
4579600-0261
آدرس پست الکترونيک:

rsgis1000@yahoo.com, parviz8@hotmail.com

p.zeaiean@gmail.com

صفحه اينترنت شخصی:
سوابق تحصیلی
دکتری:

تکنولوژی سنجش از دور-دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آنا-مدرس-هندوستان 1998

کارشناسی ارشد:  تكنو لوژي سنجش از دور- انسيتو سنجش از دور دانشكده نقشه برداري -دانشگاه آنا- مدرس-هندوستان 1994
کارشناسی: مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان-1369
افتخارات
 بورس تحصيلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتراي خارج از كشور.   
سمت های اجرایی
 

 

سرپرست گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت جهاد کشاورزی 

عضو هیات مدیره انجمن جغرافیای ایران

عضو هیات مدیره انجمن سنجش از دور ایران بمدت دو سال.

دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی 1392-دانشگاه خوارزمی- تهران

 

زمینه های پژوهشی
روشهاي رقومي آشكار سازي تغييرات با استفاده از داده هاي ماهواره اي و منطق فازی.
تدريس
 

سابقه تدريس در دانشگاه و كارهاي اجرايي:

 • 1. عضو هيات علمي دانشگاه  خوارزمی(تربيت معلم تهران) از سال1378 تا کنون
 • 2. رييس واحد سنجش از دور در وزارت كشاورزي بمدت دو سال.
 • 3. تدريس درس كاربرد عكسهاي هوائي و تصاوير ماهوارهاي در جغرافيا دانشگاه خوارزمی(تربيت معلم تهران).
 • 4. تدريس درس پردازش تصاوير ماهوارهاي در دوره فشرده سنجش از دور در دانشگاه امام حسين (ع).
 • 5. تدريس درس پردازش تصاوير ماهوارهاي در دو دوره فشرده سنجش از دور در وزارت كشاورزي.
 • 6. تدريس درس GIS در دانشگاه صنعتي امير كبير تهران ودانشگاه خوارزمی(تربيت معلم تهران).
 • 7. تدريس دروس رياضيات در دانشگاهخوارزمی( تربيت معلم تهران)
 • 8. . تدريس دروس نقشه برداری در دانشگاه خوارزمی(تربيت معلم تهران)
 • 9. تدريس درس پردازش داده های ماهواره ای در دانشگاه تربيت مدرس، شهید بهشتی و صنعتی خواجه نصیر
 • 10. تدريس درس برنامه نویسی و نرمافزارهای کامپیوتری در دانشگاه تربیت مدرس
 • 11. تدريس دروس کاربرد سنجش از دور در آب و خاک در دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس درس پردازش تصاویر ماهواره ای در دوره مشترک دانشگاه آی تی سی هلند و خواجه نصیر.
 • تدریس در مهندسی ژئوماتیک در دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
مهارت ها
کار با نرم افزارهای سنجش از دور و سیستم ااطلاعات  جغرافیایی
تجارب کاری
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیبررسی بازتاب طیفی محصولات مختلف کشاورزی
سال77-1376
محل اجراتهران-وزارت کشاورزی
اهداف اجرائی پروژهشناسائی محصولات مختلف کشاورزی با استفاده از بازتاب آنها
سمتمجری
وظایف محولهمطالعه و آنالیز داده های ماهواره ای
  
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیارزیابی دقت روشهای مختلف طبقه بندی داده های ماهواره ای
سال78-1377
محل اجراتهران-وزارت کشاورزی
اهداف اجرائی پروژهبررسی و ارزیابی دقت روشهای مختلف طبقه بندی داده های ماهواره ای و انتخاب بهترین آنها با هدف بدست آوردن سطح زیر کشت محصولات
سمتمجری
وظایف محولهتجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای
  
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیبرآورد خسارات ناشی از سیل سالهای 1380و 1381 در استان گلستان
سال81-1380
محل اجراتهران-وزارت کشاورزی
اهداف اجرائی پروژهبرآورد میزان خسارات ناشی از سیل سالهای 1380و 1381 در استان گلستان بر ابنیه زیربنائی و اراضی کشاورزی،جنگلی و مرتعی
سمتمجری
وظایف محولهتجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای
  
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیسیستم کمک برنامه ریز روستائی
سال84-1383
محل اجراتهران-وزارت کشاورزی
اهداف اجرائی پروژهتهیه سیستم کمک برنامه ریز روستائی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی
سمتناظر پروژه
وظایف محولهنظارت بر حسن اجرای پروژه
  
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیثبت اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمان در سامانه اطلاعات جغرافیائی و ثبت اندکسهای معدنی
سال1383
محل اجراکرمان
اهداف اجرائی پروژهاستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی در ثبت اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی استان
سمتمجری طرح
وظایف محولهمطالعه،طراحی و اجرای سیستم مورد نظر
آثار منتشر شده
 

Publications

Books

 • Ø Parviz Zeaiean Firouzabadi, Nader Parvin, "Principles of the Remote Sensing sciences (Air photos and satellite images)", Payame Noor University, Tehran Iran, 2007( in Persian).
 • Ø Parviz Zeaiean Firouzabadi, "Study on the spectral characteristics of different crops in Hamadan province of Iran using remote sensing data" Two Volumes Published by Ministry of Agriculture Tehran Iran. 1998. ( in Persian).
 • Ø Editing of a portion of a book translated to Persian entitled "sampling methods for agricultural surveys'2000.Published by FAO. ( in Persian).
 • Course Materials
 • Ø Translation of course materials for MIT open course ware(OCW) entitled " A workshop on geographic information systems" Fall 2005, 11520/11.188. Available at: http://mit-ocw.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=4034.
 • Ø Course materials for remote sensing subjects for B.Sc. students (in Persians)
 • Journals
 • 1. Ramachandran, S., Krishnamoorthy, R., Sundaramoorthy, S., Zeaiean Firouzabadi, P., Kalyanamuthiah, A. and K. Dharanirajan. (1997) " Management of Coastal Environments in Tamilnadu and Andaman and Nicobar Islands Based on Remote Sensing and GIS Approaches", MAEER'S MIT Pune Journal, Vol., IV(Nos.15&16) special issue on coastal environment management, Pune, India, pp129-140.
 • 2. Zeaiean Firouzabadi, P. and Saroei, S., (2003). Evaluating the potentials of remote sensing and GIS technologies in land use land cover mapping of Shadegan Marshes. Journal of Geographical Sciences, vol.1, No.2.
 • 3. Mousavi, A., Zeaiean Firouzabad, P., shakiba A. and Naseri, A. (2003). Flood Prone Areas Simulating Using Remote Sensing Data and Cellular Automata Model (Case Study : Talar RiverBasin-Iran), Geography, vol.1.
 • 4. Rabiei H.R., Zeaiean, P. and Alimohammadi, A. (2005). Detection of land use/cover of Isfahan by agricultural lands around urban areas using remote sensing and GIS technologies", Modares Human sciences (quarterly journal Geography), vol.9,no.3, (tome 43), pp.19-32.
 • 5. Alimohammadi A., Rabiei H.R. and Zeaiean, P. (2005). Modeling uncertainty in change detection based on classification of remote sensing data", Modares Human sciences (quarterly journal-geography), vol.9,no.1, (tome 38), spring 2005, 97-110.
 • 6. Zeaiean Firouzabadi, P., Ghanavati, E., (2007). Digital approaches for change detection in urban environment", GEOGRAPHICAL RESEARCH, 22(1 (84)):pp.133-146.
 • 7. Yazdanpanah H., Hedjazizadeh, Z., Kamali, Gh. and Zeaiean, P.(2007). Determination of climate potential of east Azarbayjan province for rain fed almond using GIS. Geography and Development, vol4, S.No.8, pp193-204.
 • 8. Mobasheri, M.R, Jokar, J., Ziaeian, P. and Chahardoli, M. (2007). On the methods of sugarcane water stress detection using Terra/Aster images, American-Euroasian J. Agric. Environ. Sci. 2(3).
 • 9. Mobasheri M. R., Khavarian, H., Zeaiean, P. and Kamali, Gh.(2007). Evapo-Transpiration assessment using Terra/Modis images in the Gorgan general district. Modares Human sciences (quarterly journal-geography), vol.11,no.1, (tome 50), pp.121-142.
 • 10. Ghanavati, E., Zeaiean Firouzabadi, P., Alavinejad, S.N.(2007). Khor Mosa Morpho-dynamic and land use change Detection using Remote Sensing and GIS. Journal of Engineering Geology, Tarbiat Moallem University, Vol.2,No.2.
 • 11. Nazarian A., Zeaiean Firouzabadi, P. and Jangi A.A. (2007). studying the role of geographical site urban morphology on the air pollution of concentration Tehran area with of GIS & RS . Geographical Research Quarterly. 39(61):17-30.
 • 12. Ashorlo M., Alimohammadi, A., Ziaeian, P. and Ashorlo D. (2007). Application of Linear Discrimination Analysis for Wheat Discrimination from Other Crops on Satellite Images. Environmental Sciences, Vol.4, No.2 , pp101-116
 • 13. Ghanavati, E., Zeaiean Firouzabadi, P., Jangi, A.A. and Khosravi, S. (2008). Monitoring geomorphologic change using Landsat TM data in the Hendijan river delta, southwest Iran. International Journal of Remote Sensing, Vol. 29, No. 4, pp.945-959.
 • 14. Dini Gh., Zeaiean Firouzabadi, P., Alimohammadi, A. and Dadashi Khangha S. (2008). GIS-Based Snow Mapping in central Alborz mountain chain using MODIS and AVHRR data. Iran-Water Resources Research. 3(3 (9)): pp.1-8.
 • 15. Bayatani A., Zeaiean Firouzabadi, P., Matkan, A.A., A.Shakiba. (2008). Hydro-thermal alteration mapping using satellite image processing techniques-case study: Meshkinshar-Ahar. Iranian Journal of Geology, 2(7), pp.39-52.
 • 16. Rangzan K., Zeaiean Firouzabadi, P., Mirzaei L. and Alijani F. (2008). Mapping of groundwater vulnerability using drastic and empirical models and assessment of unsaturated zone in GIS: Varamin plain. Iranian Journal of Geology, 2(6):pp.21-32.
 • 17. Alimohammadi, A., Shamsoddini, A. and Zeaiean, P. (2008). Comparison of spectral and spatial performance of image fusion methods in several difference resolution of multi-spectral and pan images: Tehran , Modares Human Sciences (quarterly journal-geography), vol.12,no.3, (tome 57), pp.119-138.
 • 18. Ghanavati, E., Zeaiean, P., Sardashti, M., Jangi, A. A. (2008). Morph-dynamic change Detection Using RS, PCA and fuzzy logic case study: Taleghan River Basin. Geographical Research quarterly, No.62, pp41-53.
 • 19. Alimohammadi, A., Matkan,A.A., Zeaiean, P., and Tabatabaii H. (2009). Comparison of method based classification and object base and decision tree in forest type mapping using remote sensing data(case study: Astara forest). Journal of Geographical Sciences, vol.10, No.13, pp.7-26.
 • 20. Shakiba A, Zeaiean Firouzabadi, P., Ashourloo, D. and Namdari, S. (2009). Analysis of relationship between land use/cover and urban heat island using ETM+. Iranian Journal of remote sensing and GIS, vol.1, no.1.
 • 21. Zeaiean Firouzabadi, P., Shakiba, A. Matkan, A.A. and Sadeghi, A. (2009). Remote Sensing (RS), Geographic Information System(GIS) and cellular automata Model(CA) as tolls for the simulation of urban land use change- a case study of SHAHR-E-KORD. Environmental Sciences, 7(1):133-148.
 • 22. Zeaiean Firouzabadi, P., Sayadbidhendi, L. and Eskandarinoudeh, M. (2009). Mapping and acreage estimation of rice agricultural land using Radarsat satellite images. Physical Geography Research Quarterly, 68,pp.45-58.
 • 23. Zeaiean Firouzabadi, P., Khaledi, Sh., Khandan, S. and Alizadeh, A.(2010). Agro-climatological Zonation of citrus in Lorestan province using index overlay model and fuzzy logic. Quarterly Geographical Journal of Amayaesh.3(8):21-54..
 • 24. Zeaiean Firouzabadi, P., Valikhani, A.R., Ghanavati, E.(2010). Coastal land form and high/low tide mapping using remote sensing,GIS and GPS technologies in Coastal Regulation Zone(CRZ): Bosher area. Spatial Planning (Modares Human Sciences.14(1 (65)):213-234.
 • 25. Alimohammadi, A., Zeaiean Firouzabadi, P., Matkan, A.A., Jahromi M.N.(2010). IRS and MODIS image fusion for enhancement of land use and land cover classification accuracy. Journal of Geographical Sciences. 8(11):171-190.
 • 26. Farajzadeh, M., Fathnia, A., Alijani, B., and Zeaiean Firouzabadi, P. (2011). Assessment of the Effect of Climatic Factors on the Growth of Dense Pastures of Iran, Using AVHRR Images. Physical Geography Research Quarterly, 75,pp.3-14.
 • Proceedings
 • 1. Zeaiean Firouzabadi, P., Krishnamoorthy, R., Ramachandran, S. and Udayakumar, C. (1995). Application of Fuzzy Technique for Mangrove Area Classification using IRS Data. Proceedings of the National conference on Neural Network and Fuzzy Systems, School of computer sciences and engineering, Anna University, Madras, India, 600 025 pp254-260.
 • 2. Zeaiean Firouzabadi, P., Krishnamoorthy, R., Ramachandran, S. and Sundaram, A. (1995). Application of Fuzzy Technique for Urban Land Cover Classification using Remote Sensing Satellite Data. Proceedings of the First International conference on Space Technology and Developing Countries, Tehran, I.R. Iran, STC-95-144, pp1-7.
 • 3. Zeaiean Firouzabadi, P., Krishnamoorthy, R., Rajmohan, N.and S. Ramachandran, (1996). Remote Sensing: An Effective Tool for Monitoring Suspended Sediment Particles in Harbour Waters. Proceedings of the Second International conference on Coasts, Ports, and Marine Structures, ICOPMAS, Tehran Iran, pp99-105.
 • 4. Proceedings of the "INDO-US Symposium-Workshop on Remote Sensing and Its Applications" held on 6-9 Oct.1996 at IIT Bombay entitled "Spectral Reflectance of Harbour Waters in the Visible and Near Infrared Frequencies."
 • 5. Proceedings of the "INDO-US Symposium-Workshop on Remote Sensing and Its Applications" held on 6-9 Oct.1996 at IIT Bombay entitled "Comparison of Optical and Microwave and Suitable Techniques for Mangrove Mapping and Inventory".
 • 6. Zeaiean Firouzabadi, P. and Ramachandran S. (2000). Change information visualization using fuzzy logic. Proceedings of the 22nd Urban data management symposium, Technological University of Delft, Delft, The Netherlands, GIS Technology II: Geomatics and Modelling, v77-v86.
 • 7. Zeaiean Firouzabadi, P. (2001). Performance Evaluation of Supervised Classification of Remotely Sensed Data for Crop Acreage Estimation Proceedings of the International Geo-science and Remote Sensing symposium (IGARSS2001), University of New South Wales, Sydney, Australia.
 • 8. Zeaiean Firouzabadi, P. and Ramachandran S. (2001). Urban change detection using remote sensing data. Proceedings of the International conference on Remote Sensing, GIS and GPS (ICORG2001), Jevaher lahl Nehru Technical University, Hyderabad, India.Vol.1, pp464-469.
 • 9. Zeaiean Firouzabadi, P. and Ramachandran S. (2001). Shore line change detection using remote sensing data. Proceedings of 5th International Pacific Ocean Remote sensing Conference (PORSEC2000) National Institute of Oceanography, GOA India. Vol.2, pp.706-709.
 • 10. Zeaiean Firouzabadi, P. and Ghanavati, E. (2002). Digital Approaches For Change Detection In Urban Environment. Proceedings of the 11th Australasian Remote Sensing and Photogrammetry Conference BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIA. pp.592-597.
 • 11. Zeaiean Firouzabadi, P. and Ramachandran S. (2002). Change information extraction through image processing techniques. Proceedings of the SPIE conference on Remote Sensing, Crete, Greece, Vol. 4886,pp528-533.
 • 12. Saroei, S., Zeaiean Firouzabadi, P. and Shams. F. (2003). Remote sensing and GIS application in the field of agriculture in Iran. Proceedings of the International workshop on satellite imaging technology and applications, Krachi-Pakestan.
 • 13. Zeaiean Firouzabadi, P. and Kohkan, R. (2003). The Holy City of Mashad, A Changing Environment, Proceedings of the IEEE 2003 International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Toulouse, France, Vol.III: 1987 - 1989.
 • 14. Zeaiean Firouzabadi, P. and Saeed S.(2003). Land cover mapping using remote sensing and GPS technologies for Shadegan marsh, southern part of Iran. Abstracts Book, International conference on coastal and freshwater issues, Anna university, Madras India, p.47.
 • 15. Alimohammadi, A., Rabiei, H. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2004). A New Approach for Modeling Uncertainty in Remote Sensing Change Detection Process. Proceedings of 12th international conference on Geoinformatics, "Geoinformatics2004, Gavle, SWEDEN,pp.503-508.
 • 16. Zeaiean Firouzabadi, P. and Davoodi A. (2004). Study on soil erosion and sedimentation in Alashtar Watershed using image processing software. Proceedings of the XXth Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Istanbul-Turkey.p1115.
 • 17. Ghanavati, E., Zeaiean Firouzabadi, P., and Khosravy S. (2004). Digital approaches for change detection in costal environment. A case study: North West of Persian gulf ( Hendijan area). Abstract book of the 30th Congress of the International Geographical Union, Glasgow UK.
 • 18. Zeaiean Firouzabadi, P., (2004). Geographical Information System for Agricultural Management. Abstract submitted to the IEEE international geoscience and remote sensing symposium, (igarss '04), ANCHORAGE, ALASKA.
 • 19. Mobasheri, M., Khavarian H., Zeaiean Firouzabadi, P. and Kamali G. (2005). Estimation of evapotranspiration using MODIS images and SEBAL algorithm. Geomatics conference 84, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 20. Zeaiean Firouzabadi, P., Nazarian A. and Jangi, A.(2005). Air pollution mapping using remote sensing, GIS and statistical data for Tehran city. Proceedings of the 1st t International conference on air pollution and combustion(CAPAC2005), Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey.
 • 21. Naghdizadegan Jahromi, M. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2006). Red tide monitoring in the northern part of Oman sea using satellite data. Proceedings of the 1st national conference on environmental engineering, Tehran University.
 • 22. Rangzan, K., Zeaiean Firouzabadi, P., Mizaei, L. and Alijani, F. (2006). Assessing Groundwater vulnerability of nitrate contamination of Varamin plain using DRASTIC in GIS environment. Proceedings of the 1st national conference on environmental engineering, Tehran University.
 • 23. Dadashi S. and Zeaiean Firouzabadi, P.(2006). Alteration Zone Mapping using remote sensing technology. Proceedings of the 13th symposium of Society of Crystallography and Mineralogy of Iran, Shahid Bahonar Kerman University, Kerman, Iran, pp112-117.
 • 24. Hedjazizadeh, Z. and Zeaiean Firouzabadi, P.(2006). Study on the geomorphological conditions of south Caspian basin and southern Iran basin using satellite data. Abstracts book of the 6th congress on Marine Sciences and Technologies and first congress of Hydrography. Tehran Iran.
 • 25. Mohamadian E. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2006). Derivation of Unit Hydrograph for Saidon river basin using empirical and GIS methods. Abstracts book of the 6th congress on Marine Sciences and Technologies and first congress of Hydrography. Tehran Iran.
 • 26. Derakhshan, Sh., Zeaiean Firouzabadi, P. and Bakhshipour. (2006). study on performance of different flood plain site selection Models using GIS (case study:Doviraj Ilam basin. Proceedings of the 7th international river engineering conference, Shahid Jamran University, Ahvaz Iran.
 • 27. Rangzan, K., Derakhshan Sh., Zeaiean Firouzabadi, P. and Clay, M.A. (2006). Volume and Area derivation for Karone 3 dam lake using remote sensing data and GIS. Proceedings of the 7th international river engineering conference, Shahid Jamran University, Ahvaz Iran.
 • 28. Alimohamadi, A., Zeaiean Firouzabadi, P. and Shamsodini. (2006). The effect of pixel size difference between panchromatic and multi-spectral images on the fused image quality. Proceedings of the Geomatics conference 1385, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 29. Dini, Gh., Shahsawari, K. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2006). Study on the effect of suitable land use in reduction of flooding within the Taleghan subbasin usin GIS. Proceedings of the Geomatics conference 1385, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 30. Shojaeyan, A., Rangzan K. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2006). Introducing a new model for land use change detection using remotely sensed images. Proceedings of the Geomatics conference 1385, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 31. Dini, Gh., Zeaiean Firouzabadi, P. and Farajzadeh M. (2006).Study on the snow covered areas using MODIS and AVHRR images". Proceedings of the Geomatics conference 1385, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 32. Rangzan, K., Derakhshan Sh., Zeaiean Firouzabadi, P. and Clay M.A. (2006). " Estimation of morphometric and climatological parameters using GIS and remote sensing-case study: Karone 3 dam lake Proceedings of the national conference on irrigation and drainage networks, Shahid Jamran University, Ahvaz Iran.
 • 33. Zeaiean Firouzabadi, P., Hedjazizadeh, Z. and Bakhshandeh Nosrat A. (2006). Assessing capabilities of remote sensing technology for the geomorphological studies". Abstract book of the International Geographical Union, Brisbane Conference Regional Responses to Global Changes a View from the Antipodes, Brisbane Australia.
 • 34. Mousavi, A. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2006). Flood Prone Areas Simulating Using Remote Sensing Data and Cellular Automata Model (Case Study : Talar River Basin-Iran)". Abstract submitted to the joint 27th Canadian Remote Sensing Symposium and IGARSS 2006, Denver, Colorado.
 • 35. Zeaiean Firouzabadi, P., and Javad sadidy. (2006). Paddy rice mapping of the Caspian Sea coast using microwave and optical remotely sensed data. Proc. of SPIE Vol. 6359 63591A-2.
 • 36. Zeaiean Firouzabadi, P., Ranjbar, H. and Madanian., S. (2006). GIS for Mining Management. Abstract submitted to the International conference on space technology and geo-informatics. Thailand.
 • 37. Alijani, B., Zeaiean Firouzabadi, P., Baaghideh, M. (2006). Drought monitoring in Isfahan province using NOAA/AVHRR remote sensing images and NDVI and VCI. Proceedings of the first disaster management conference, Tehran University, Iran.
 • 38. Mobasheri, M.R., Jokar J. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2007). Sugarcane water stress detection using TERRA/ASTER satellite images. Proceedings of the Geomatics 86 conference, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 39. Shamsoddini, A., Alimohamadi A. Zeaiean Firouzabadi, P. (2007). comparisons of different fused images derived using visual index. Proceedings of the Geomatics 86 conference, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 40. Rokni, B., Zeaiean Firouzabadi, P. and Farajzadeh M. (2007). Accuracy Assessment of Digital elevation Model using ASTER images. Proceedings of the Geomatics 86 conference, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 41. Sadidy, J., Zeaiean Firouzabadi, P. and Entezari, A. (2007). The Use of Radarsat and Landsat Image Fusion with Different Image Fusion Algorithms and Different Supervised Classification Methods for increasing Land use Map Accuracy-Case Study: Sari plain - Iran. Proceedings of 5th International symposium on mobile mapping technology, Padua Italy.
 • 42. Zeaiean Firouzabadi P. and M.A.Sadeghi, M.A. (2007). Development of Geo-data base for Sialk cultural heritage site. Presented in the first Cultural and Art Conference of Sialk: the old national Identity, Kashan Iran.
 • 43. Adeli M., Matkan, A.A., Zeaiean Firouzabadi, P. and Pourali, H. (2007). Site selection for Gorgan City fire stations using GIS", proceedings of the first Conference of Urban GIS, Shomal University, Amol, Iran.
 • 44. Zeaiean Firouzabadi, P., Saroei, S. and keyvan keshavarz, K. (2007). Study on the flooded areas in Gorgan province, north eastern part of Iran using remote sensing GIS and GPS technologies. Abstract submitted to the 2nd International Conference of GIS/RS in Hydrology, Water Resources and Environment, China.
 • 45. Matkan, A.A., Zeaiean Firouzabadi, P., Ashurlu, D. and Dadashi, S. (2007). Snow Cover Mapping Using Remote Sensing Data (Case Study Of Karaj And Latian Basins, Iran). Abstract book of the third international conference "Earth from space - The most effective solutions", Moscow, Russia.
 • 46. Yazdanpanah, H. Zeaiean Firouzabadi, P., and Soleimanitabar, M. (2008). Weather-based Apple fire blight risk map generation using GIS (Case study: east Azerbaijan province, Iran), proceedings of the 11th annual international; conference and exhibition on geospatial information, technology and application. MAP India 2008, Uttar Pradesh, India.
 • 47. Dadashi, S., Matkan, A.A., Zeaiean Firouzabadi, P., and Ashorlo, D. (2008). Evaluation Pixel-base and Sub-pixel Methods For Snow Cover Studying In Regional Scale. abstract book of the 65thd Annual Eastern Snow Conference held in Lake Morey Resort Fairlee, Vermont, USA.
 • 48. Dini, Gh.R., Amini, M., P. Zeaiean Firouzabadi, P., and Mousavi, S.R. (2008). GIS-Based Site Selection for Solid Waste Landfill Using Fuzzy Logic Case Study: Sari City, Iran. Proceedings of the Queensland Spatial Conference, Gold coast.
 • 49. Matkan, A.A., Zeaiean Firouzabadi, P., Ashorlo, D. and Dadashi, S., (2008). Study on the snow covered area in Central Alborz using Modis images and sub-pixel algorithm proceedings of the 1st International Conference on the Caspian Region, University of Mazanadaran- Babolsar- Iran.
 • 50. Shakiba, A., Zeaiean Firouzabadi, P., Matkan, A.A. and Fathibaniardalan, A.A. (2008). Suitable site selection for flood areas using RS and GIS-case study: Varamin plain . proceedings of the 3rd Iran water resources Management Conference Civil engineering Dept. Tabriz University.
 • 51. Fahiminejad, E., Hedjazizadeh, Z., Alijani, B. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2008). Synoptic analysis of cyclonic snow(Feb. 2005) in Gilan province. Proceedings of the 3rd international conference on Comprehensive disaster management, Tehran.
 • 52. Ghelichkhani K., Matkan, A.A., Zeaiean Firouzabadi, P. and Shakiba, A. (2008). GIS design and development with the capability of tourism information dissemination-case study: Gom city. Proceedings of the Geomatics conference 1387, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 53. Matkan, A.A., Zeaiean Firouzabadi, P., Ashorlo, D. and Dadashi, S., (2008). Assessment of Global Normalized Differenced Snow Index(GNDSI) for the Local snow covered area. Proceedings of the Geomatics conference 1387, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 • 54. Jahromi, M. N., Alimohammadi Sarab, A., Zeaiean Firouzabadi, P., and Matkan, A. A. (2009). IRS and MODIS image fusion for improving classification accuracy using linear mixing model. Paper presented in the Second International Conference on Geo-Information Technology for Natural Disaster Management and Rehabilitation, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand.
 • 55. Zeaiean Firouzabadi, P. and Walikhani, A.R. (2010). Monitoring waster rise in the Caspian Sea using advanced remote sensing, GIS and GPS technologies. Abstract submitted to the SAFARI Symposium on Remote Sensing & Fisheries, Abad Plaza, India.
 • 56. Sadeghi A. Saeidi Kh., Shakiba A., Zeaiean Firouzabadi, P., and Matkan A.A.(2011). Urban physical growth modeling using urban cellular automata model. Proceedings of the Geomatics conference 1390, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012