دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:

دانشیار، مدیر گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

آدرس:
  تهران- خیابان مفتح- پلاک 43- دانشگاه خوارزمی
  کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی
  کد پستی 37551-31979

 

تلفن:
4579600-0261
آدرس پست الکترونيک:

rsgis1000@yahoo.com, parviz8@hotmail.com

p.zeaiean@gmail.com

صفحه اينترنت شخصی:
سوابق تحصیلی
دکتری:

تکنولوژی سنجش از دور-دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آنا-مدرس-هندوستان 1998

کارشناسی ارشد:  تكنو لوژي سنجش از دور- انسيتو سنجش از دور دانشكده نقشه برداري -دانشگاه آنا- مدرس-هندوستان 1994
کارشناسی: مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان-1369
افتخارات
 بورس تحصيلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتراي خارج از كشور.   
سمت های اجرایی
 

 

سرپرست گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت جهاد کشاورزی 

عضو هیات مدیره انجمن جغرافیای ایران

عضو هیات مدیره انجمن سنجش از دور ایران بمدت دو سال.

دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی 1392-دانشگاه خوارزمی- تهران

 

زمینه های پژوهشی
روشهاي رقومي آشكار سازي تغييرات با استفاده از داده هاي ماهواره اي و منطق فازی.
تدريس
 

سابقه تدريس در دانشگاه و كارهاي اجرايي:

 • 1. عضو هيات علمي دانشگاه  خوارزمی(تربيت معلم تهران) از سال1378 تا کنون
 • 2. رييس واحد سنجش از دور در وزارت كشاورزي بمدت دو سال.
 • 3. تدريس درس كاربرد عكسهاي هوائي و تصاوير ماهوارهاي در جغرافيا دانشگاه خوارزمی(تربيت معلم تهران).
 • 4. تدريس درس پردازش تصاوير ماهوارهاي در دوره فشرده سنجش از دور در دانشگاه امام حسين (ع).
 • 5. تدريس درس پردازش تصاوير ماهوارهاي در دو دوره فشرده سنجش از دور در وزارت كشاورزي.
 • 6. تدريس درس GIS در دانشگاه صنعتي امير كبير تهران ودانشگاه خوارزمی(تربيت معلم تهران).
 • 7. تدريس دروس رياضيات در دانشگاهخوارزمی( تربيت معلم تهران)
 • 8. . تدريس دروس نقشه برداری در دانشگاه خوارزمی(تربيت معلم تهران)
 • 9. تدريس درس پردازش داده های ماهواره ای در دانشگاه تربيت مدرس، شهید بهشتی و صنعتی خواجه نصیر
 • 10. تدريس درس برنامه نویسی و نرمافزارهای کامپیوتری در دانشگاه تربیت مدرس
 • 11. تدريس دروس کاربرد سنجش از دور در آب و خاک در دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس درس پردازش تصاویر ماهواره ای در دوره مشترک دانشگاه آی تی سی هلند و خواجه نصیر.
 • تدریس در مهندسی ژئوماتیک در دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
مهارت ها
کار با نرم افزارهای سنجش از دور و سیستم ااطلاعات  جغرافیایی
تجارب کاری
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیبررسی بازتاب طیفی محصولات مختلف کشاورزی
سال77-1376
محل اجراتهران-وزارت کشاورزی
اهداف اجرائی پروژهشناسائی محصولات مختلف کشاورزی با استفاده از بازتاب آنها
سمتمجری
وظایف محولهمطالعه و آنالیز داده های ماهواره ای
  
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیارزیابی دقت روشهای مختلف طبقه بندی داده های ماهواره ای
سال78-1377
محل اجراتهران-وزارت کشاورزی
اهداف اجرائی پروژهبررسی و ارزیابی دقت روشهای مختلف طبقه بندی داده های ماهواره ای و انتخاب بهترین آنها با هدف بدست آوردن سطح زیر کشت محصولات
سمتمجری
وظایف محولهتجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای
  
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیبرآورد خسارات ناشی از سیل سالهای 1380و 1381 در استان گلستان
سال81-1380
محل اجراتهران-وزارت کشاورزی
اهداف اجرائی پروژهبرآورد میزان خسارات ناشی از سیل سالهای 1380و 1381 در استان گلستان بر ابنیه زیربنائی و اراضی کشاورزی،جنگلی و مرتعی
سمتمجری
وظایف محولهتجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای
  
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیسیستم کمک برنامه ریز روستائی
سال84-1383
محل اجراتهران-وزارت کشاورزی
اهداف اجرائی پروژهتهیه سیستم کمک برنامه ریز روستائی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی
سمتناظر پروژه
وظایف محولهنظارت بر حسن اجرای پروژه
  
نام پروژه ،طرح یا  برنامه تحقیقاتیثبت اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمان در سامانه اطلاعات جغرافیائی و ثبت اندکسهای معدنی
سال1383
محل اجراکرمان
اهداف اجرائی پروژهاستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی در ثبت اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی استان
سمتمجری طرح
وظایف محولهمطالعه،طراحی و اجرای سیستم مورد نظر
آثار منتشر شده

 

کتابها
 • Parviz Zeaiean Firouzabadi, Nader Parvin, “Principles of the Remote Sensing sciences (Air photos and satellite images)”, Payame Noor University, Tehran Iran, 2007( in Persian).

 • Parviz Zeaiean Firouzabadi, “Study on the spectral characteristics of different crops in Hamadan province of Iran using remote sensing data” Two Volumes Published by Ministry of Agriculture Tehran Iran. 1998. ( in Persian).

 • Editing of a portion of a book translated to Persian entitled “sampling methods for agricultural surveys’2000.Published by FAO. ( in Persian).

 

مواد درسی

Translation of course materials for MIT open course ware (OCW) entitled “ A workshop on geographic information systems” Fall 2005, 11520/11.188.  Available at: http://mit-ocw.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=4034.

 

course materials for remote sensing subjects  for B.Sc students(in Persian)

 

 

  مقالات انگلیسی
 1. Khoorani, A., M. Farajzadeh, S. Bazgeer and P. Zeaeian. (2014). A statistical approach for estimating wheat yield using bootstrap resampling for rain-fed farming: a case study of Kurdistan province, iran. Bulg. J. Agric. Sci., 20: 267-274.
 2. Sadidi, J.,  Saeedi, R.,  Torahi, A. and  Firuzabadi,  P.Z.  (2014)  Determining the Optimal Algorithm to Locate the Best Place for Earthquake Refugee Camps: A Case Study for Tehran, Iran. Po s i t i o n i n g , 5, 97-106. http://dx.doi.org/10.4236/pos.2014.54012.

Ghanavati, E., Zeaiean Firouzabadi, P., Jangi, A.A. and Khosravi, S. (2008). Monitoring geomorphologic change  using Landsat TM data in the Hendijan river delta, southwest Iran. International Journal of Remote Sensing, Vol. 29, No. 4, pp.945–959.

Ramachandran, S., Krishnamoorthy, R., Sundaramoorthy, S., Zeaiean Firouzabadi, P., Kalyanamuthiah, A. and K. Dharanirajan. (1997) “ Management of Coastal Environments in Tamilnadu and Andaman and Nicobar Islands Based on Remote Sensing and GIS Approaches”, MAEER’S MIT Pune Journal, Vol., IV(Nos.15&16) special issue on coastal environment management, Pune, India, pp129-140

مقالات ارائه شده در  کنفرانس.

 1. Zeaiean Firouzabadi,  P., Krishnamoorthy, R., Ramachandran,  S. and Udayakumar, C. (1995). Application of Fuzzy Technique for Mangrove Area Classification using IRS Data.  Proceedings of the National conference on Neural Network and Fuzzy Systems, School of computer sciences and engineering, Anna University, Madras, India, 600 025 pp254-260.
 2. Zeaiean Firouzabadi,  P., Krishnamoorthy, R., Ramachandran,  S. and Sundaram, A. (1995). Application of Fuzzy Technique for Urban Land Cover Classification using Remote Sensing Satellite Data. Proceedings of the First International conference on Space Technology and Developing Countries, Tehran, I.R. Iran, STC-95-144, pp1-7.
 3. Zeaiean Firouzabadi,  P., Krishnamoorthy, R., Rajmohan, N.and S. Ramachandran, (1996). Remote Sensing: An Effective Tool for Monitoring Suspended Sediment Particles in Harbour Waters. Proceedings of the Second International conference on Coasts, Ports, and Marine Structures, ICOPMAS, Tehran Iran, pp99-105.
 4. Proceedings of the “INDO-US Symposium-Workshop on Remote Sensing and Its Applications” held on 6-9 Oct.1996 at IIT Bombay entitled “Spectral Reflectance of Harbour Waters in the Visible and Near Infrared Frequencies.”
 5. Proceedings of the “INDO-US Symposium-Workshop on Remote Sensing and Its Applications” held on 6-9 Oct.1996 at IIT Bombay entitled “Comparison of Optical and Microwave and Suitable Techniques for Mangrove Mapping and Inventory”.
 6. Zeaiean Firouzabadi,  P. and Ramachandran S. (2000). Change information visualization using fuzzy logic. Proceedings of the 22nd Urban data management symposium, Technological University of Delft, Delft, The Netherlands, GIS Technology II: Geomatics and Modelling, v77-v86.
 7. Zeaiean Firouzabadi,  P. (2001). Performance Evaluation of Supervised Classification of Remotely Sensed Data for Crop Acreage Estimation Proceedings of the International Geo-science and Remote Sensing symposium (IGARSS2001), University of New South Wales, Sydney, Australia.
 8. Zeaiean Firouzabadi, P. and Ramachandran S. (2001). Urban change detection using remote sensing data. Proceedings of the International conference on Remote Sensing, GIS and GPS (ICORG2001), Jevaher lahl Nehru Technical University, Hyderabad, India.Vol.1, pp464-469.
 9. Zeaiean Firouzabadi,  P. and Ramachandran S. (2001). Shore line change detection using remote sensing data. Proceedings of 5th International Pacific Ocean Remote sensing Conference (PORSEC2000) National Institute of Oceanography, GOA India. Vol.2, pp.706-709.
 10. Zeaiean Firouzabadi, P. and Ghanavati, E. (2002). Digital Approaches For Change Detection In Urban Environment. Proceedings of the 11th Australasian Remote Sensing and Photogrammetry Conference BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIA. pp.592-597.
 11. Zeaiean Firouzabadi, P. and Ramachandran S. (2002).  Change information extraction through image processing techniques. Proceedings of the SPIE conference on Remote Sensing, Crete, Greece, Vol. 4886,pp528-533.
 12. Saroei, S., Zeaiean Firouzabadi, P. and Shams. F. (2003). Remote sensing and GIS application in the field of agriculture in Iran. Proceedings of  the International workshop on satellite imaging technology and applications,  Krachi-Pakestan.
 13. Zeaiean Firouzabadi, P. and Kohkan, R. (2003). The Holy City of Mashad, A Changing Environment,  Proceedings of the IEEE 2003 International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Toulouse, France, Vol.III: 1987 – 1989.
 14. Zeaiean Firouzabadi, P. and Saeed S.(2003). Land cover mapping using remote sensing and GPS technologies for Shadegan marsh, southern part of Iran. Abstracts Book, International conference on coastal and freshwater issues, Anna university, Madras India, p.47.
 15. Alimohammadi, A., Rabiei, H. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2004). A New Approach for Modeling Uncertainty in Remote Sensing Change Detection Process. Proceedings of 12th international conference on Geoinformatics, “Geoinformatics2004, Gavle, SWEDEN,pp.503-508.
 16. Zeaiean Firouzabadi, P. and Davoodi A. (2004). Study on soil erosion and sedimentation in Alashtar Watershed using image processing software. Proceedings of the XXth Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Istanbul-Turkey.p1115.
 17. Ghanavati, E.,  Zeaiean Firouzabadi, P., and  Khosravy S. (2004). Digital approaches for change detection in costal environment. A case study: North West of Persian gulf ( Hendijan area). Abstract book  of the 30th Congress of the International Geographical Union, Glasgow UK. 
 18. Zeaiean Firouzabadi, P., (2004). Geographical Information System  for Agricultural Management. Abstract submitted to the IEEE international geoscience and remote sensing symposium, (igarss '04), ANCHORAGE, ALASKA.
 19. Mobasheri, M.,  Khavarian H., Zeaiean Firouzabadi, P. and  Kamali G. (2005). Estimation of evapotranspiration using MODIS images and SEBAL algorithm. Geomatics conference  84, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 20. Zeaiean Firouzabadi, P., Nazarian A. and  Jangi, A.(2005). Air pollution mapping using remote sensing, GIS and statistical data for Tehran city. Proceedings of the 1st t International conference on air pollution and combustion(CAPAC2005), Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey.
 21. Naghdizadegan Jahromi,  M. and  Zeaiean Firouzabadi, P. (2006).  Red tide monitoring in the northern part of Oman sea using satellite data. Proceedings of the 1st national conference on environmental engineering, Tehran University.
 22. Rangzan, K., Zeaiean Firouzabadi, P., Mizaei, L. and  Alijani, F. (2006). Assessing Groundwater vulnerability of nitrate contamination of Varamin plain using DRASTIC in GIS environment. Proceedings of the  1st national conference on environmental engineering, Tehran University.
 23. Dadashi S. and  Zeaiean Firouzabadi, P.(2006). Alteration Zone Mapping using remote sensing technology. Proceedings of the 13th symposium of Society of Crystallography and Mineralogy of Iran, Shahid Bahonar Kerman University, Kerman, Iran, pp112-117.
 24. Hedjazizadeh, Z. and Zeaiean Firouzabadi, P.(2006). Study on the geomorphological conditions of south  Caspian basin and southern Iran basin using satellite data. Abstracts book of the 6th congress on Marine Sciences and Technologies and first congress of Hydrography. Tehran Iran.
 25. Mohamadian E. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2006). Derivation of Unit Hydrograph for Saidon river basin using empirical and GIS methods. Abstracts book of the 6th congress on Marine Sciences and Technologies and first congress of Hydrography. Tehran Iran.
 26. Derakhshan, Sh.,  Zeaiean Firouzabadi, P. and Bakhshipour. (2006). study on performance of different  flood plain site selection Models  using GIS (case study:Doviraj Ilam basin. Proceedings of the 7th international river engineering conference, Shahid Jamran University, Ahvaz Iran.
 27. Rangzan, K.,  Derakhshan Sh.,  Zeaiean Firouzabadi, P. and  Clay, M.A. (2006).  Volume and Area derivation for Karone 3 dam lake using remote sensing data and GIS. Proceedings of the 7th international river engineering conference, Shahid Jamran University, Ahvaz Iran.
 28. Alimohamadi, A.,  Zeaiean Firouzabadi, P.  and Shamsodini. (2006).  The effect of pixel size difference between panchromatic and multi-spectral images on the fused image quality. Proceedings of  the Geomatics conference 1385, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 29. Dini, Gh.,  Shahsawari, K. and Zeaiean Firouzabadi, P.  (2006). Study on the effect of suitable land use in reduction of flooding within the Taleghan subbasin usin GIS. Proceedings of  the Geomatics conference 1385, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 30. Shojaeyan, A., Rangzan K. and Zeaiean Firouzabadi, P.  (2006). Introducing a new model for land use change detection using remotely sensed images. Proceedings of  the Geomatics conference 1385, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 31. Dini, Gh.,  Zeaiean Firouzabadi, P.  and Farajzadeh M. (2006).Study on the snow covered areas using MODIS and AVHRR images”. Proceedings of  the Geomatics conference 1385, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 32. Rangzan, K.,  Derakhshan Sh.,  Zeaiean Firouzabadi, P. and Clay M.A. (2006). ” Estimation of morphometric and climatological parameters using GIS and remote sensing-case study: Karone 3 dam lake Proceedings of the national conference on irrigation and drainage networks,  Shahid Jamran University, Ahvaz Iran.
 33. Zeaiean Firouzabadi, P., Hedjazizadeh, Z. and  Bakhshandeh Nosrat A. (2006). Assessing capabilities of remote sensing technology for the geomorphological studies”. Abstract book of the  International Geographical Union, Brisbane Conference Regional Responses to Global Changes a View from the Antipodes, Brisbane Australia.
 34. Mousavi, A. and  Zeaiean Firouzabadi, P. (2006). Flood Prone Areas Simulating Using Remote Sensing Data and Cellular Automata Model (Case Study : Talar River Basin-Iran)”. Abstract submitted to the joint 27th Canadian Remote Sensing Symposium and IGARSS 2006,  Denver, Colorado.
 35. Zeaiean Firouzabadi, P., and  Javad sadidy. (2006). Paddy rice mapping of the Caspian Sea coast using microwave and optical remotely sensed data. Proc. of SPIE Vol. 6359 63591A-2.
 36. Zeaiean Firouzabadi, P., Ranjbar, H. and  Madanian., S. (2006). GIS for Mining Management.  Abstract submitted to  the International conference on space technology and geo-informatics. Thailand.
 37. Alijani, B.,   Zeaiean Firouzabadi, P., Baaghideh, M. (2006). Drought monitoring in Isfahan province using NOAA/AVHRR remote sensing images and NDVI and VCI. Proceedings of  the first disaster management  conference, Tehran University, Iran.
 38. Mobasheri, M.R.,  Jokar J. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2007). Sugarcane water stress detection using TERRA/ASTER satellite images. Proceedings of the Geomatics 86 conference, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 39. Shamsoddini, A.,  Alimohamadi A. Zeaiean Firouzabadi, P. (2007). Comparisons of different fused images derived using visual index. Proceedings of the Geomatics 86 conference, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 40. Rokni, B.,  Zeaiean Firouzabadi, P. and Farajzadeh M. (2007). Accuracy Assessment of Digital elevation Model using ASTER images. Proceedings of the Geomatics 86 conference, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 41. Sadidy, J., Zeaiean Firouzabadi, P. and Entezari, A. (2007).  The Use of Radarsat and Landsat Image Fusion with Different Image Fusion Algorithms and Different Supervised Classification Methods for increasing Land use Map Accuracy-Case Study: Sari plain – Iran. Proceedings of  5th  International symposium on mobile mapping technology, Padua Italy.
 42. Zeaiean Firouzabadi P. and M.A.Sadeghi, M.A. (2007). Development of Geo-data base for Sialk cultural heritage site. Presented in the first Cultural and Art Conference of Sialk: the old national Identity, Kashan Iran.
 43. Adeli M., Matkan, A.A., Zeaiean Firouzabadi, P. and Pourali, H. (2007). Site selection for Gorgan City fire stations using GIS”, proceedings of the first  Conference of Urban GIS, Shomal University, Amol, Iran.
 44. Zeaiean Firouzabadi, P.,  Saroei, S. and  keyvan keshavarz, K. (2007). Study on the flooded areas in Gorgan province, north eastern part of Iran using remote sensing GIS and GPS technologies. Abstract submitted to the 2nd International Conference of GIS/RS in Hydrology, Water Resources and Environment, China.
 45. Matkan, A.A., Zeaiean Firouzabadi, P., Ashurlu, D. and Dadashi, S. (2007).   Snow Cover Mapping Using Remote Sensing Data (Case Study Of Karaj And Latian Basins, Iran). Abstract book of  the third international conference “Earth from space - The most effective solutions”, Moscow, Russia.
 46. Yazdanpanah, H. Zeaiean Firouzabadi, P., and Soleimanitabar, M. (2008). Weather-based Apple fire blight risk map generation using GIS (Case study: east Azerbaijan province, Iran), proceedings of the 11th annual international; conference and exhibition on geospatial information, technology and application. MAP India 2008, Uttar Pradesh, India.
 47. Dadashi, S.,  Matkan, A.A.,  Zeaiean Firouzabadi, P., and Ashorlo, D. (2008). Evaluation Pixel-base and Sub-pixel Methods For Snow Cover Studying In Regional Scale. abstract  book of the 65thd Annual Eastern Snow Conference held in Lake Morey Resort Fairlee, Vermont, USA.
 48. Dini, Gh.R., Amini, M., P. Zeaiean Firouzabadi, P., and Mousavi, S.R. (2008). GIS–Based Site Selection for Solid Waste Landfill Using Fuzzy Logic Case Study: Sari City, Iran.  Proceedings of  the Queensland Spatial Conference, Gold coast.
 49. Matkan, A.A.,  Zeaiean Firouzabadi, P., Ashorlo, D. and Dadashi, S., (2008). Study on the snow covered area in Central Alborz using Modis images and sub-pixel algorithm proceedings of the 1st International Conference on the Caspian Region, University of Mazanadaran- Babolsar- Iran.
 50. Shakiba,  A., Zeaiean Firouzabadi, P., Matkan, A.A. and Fathibaniardalan, A.A. (2008). Suitable site selection for flood areas using RS and GIS-case study: Varamin plain . proceedings of the 3rd Iran water resources Management  Conference Civil engineering Dept. Tabriz University.
 51. Fahiminejad, E., Hedjazizadeh, Z.,  Alijani, B. and Zeaiean Firouzabadi, P. (2008). Synoptic analysis of cyclonic snow(Feb. 2005)  in Gilan province. Proceedings of the 3rd international conference on Comprehensive disaster management, Tehran.
 52. Ghelichkhani K., Matkan, A.A., Zeaiean Firouzabadi, P. and Shakiba, A. (2008). GIS design and development with the capability  of tourism information dissemination-case study: Gom city. Proceedings of the Geomatics conference 1387, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 53. Matkan, A.A.,  Zeaiean Firouzabadi, P., Ashorlo, D. and Dadashi, S., (2008). Assessment of Global Normalized Differenced Snow Index(GNDSI) for the Local snow covered area.  Proceedings of the Geomatics conference 1387, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 54. Jahromi, M. N., Alimohammadi Sarab, A.,  Zeaiean Firouzabadi, P., and Matkan, A. A. (2009). IRS and MODIS image fusion for improving classification accuracy using linear mixing model. Paper presented in the Second International Conference on Geo-Information Technology for Natural Disaster Management and Rehabilitation, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand.
 55. Zeaiean Firouzabadi, P. and Walikhani,  A.R. (2010). Monitoring water rise in the Caspian Sea using  advanced remote sensing, GIS and GPS technologies. Abstract submitted to the SAFARI Symposium on Remote Sensing & Fisheries, Abad Plaza, India.
 56. Sadeghi A. Saeidi Kh., Shakiba A., Zeaiean Firouzabadi, P.,  and Matkan A.A.(2011). Urban physical growth modeling using urban cellular automata model. Proceedings of the Geomatics conference 1390, National Cartographic Center, Tehran, Iran.
 57. Parviz Zeaiea Firouzabadi, Saroee S., Madaniyan E. (2012). Flood damage assessment using remote sensing, GIS and GPS technologies. Papers of the applied Geography Conference, Vol., 35/2012. 

مقالات فارسی 

 1. مكانيابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني و خدمات ايمني روستايي در شهرستان بوكان
  وحيد رياحي، سيمين تولايي، پرويز ضيائيان، عطاالله عبدي و انور عزيزدوست
    
  فصلنامه جغرافيا، شماره 41، تابستان 1393
    ص 179
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 2033kb]   
 2. بررسي سامانه هاي همرفتي ميان مقياس(MCSs) با استفاده از تصاوير دماي درخشندگي در جنوب غرب ايران
  زهراحجازي زاده*، مصطفي كريمي، پرويز ضياييان، سميه رفعتي
    
  فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 32، بهار 1393
    صص 45-69
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 1423kb]    
 3. آشكارسازي تغييرات حوضه كوير ميقان با استفاده از تصاوير ETM+، TM ،MSS و داده هاي اقليمي در دوره 2011-1973
  پرويز ضيائيان فيروزآبادي*، حميدرضا تلخابي، ليلا حسينجاني
    
  فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 31، زمستان 1392
    صص 173-189
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 416kb
 4. كاربرد تكنيك هاي خودهمبستگي فضايي در تحليل جزيره حرارتي شهر تهران
  عليرضا صادقي نيا*، بهلول عليجاني، پرويز ضيائيان، شهريار خالدي
    
  فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 30، پاييز 1392
    صص 67-90
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 1091kb]    
 5. بررسي رابطه كاربري و پوشش اراضي و جزاير حرارتي شهر تهران
  دكتر فرزانه ساسان پور، دكتر پرويز ضيائيان، مريم بهادري
    
  فصلنامه جغرافيا، شماره 39، زمستان 1392
    ص 257
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 482kb]    
 6. بازيابي و تحليل ضريب بازپخش سيگنال در قطبيدگيVV و HH با سري زماني تصاوير راداري به منظور پايش محصول گندم
  محمد شريفي كيا ، پرويز ضيائيان فيروز آبادي ، مرضيه چاجي
    
  فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 29، تابستان 1392
    صص 7-25
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 851kb}
 7. مقايسه تخمين دماي سطح با استفاده از داده هاي باند حرارتي
  دكتر زهرا حجازي زاده، دكتر پرويز ضيائيان، عليرضا شيرخاني
    
  فصلنامه جغرافيا، شماره 38، پاييز 1392
    ص 33
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 768kb}
 8. مقايسه مدل ارزيابي اراضي ايراني فائو و مدل پارامتريك ژئومورفولوژيكي براي تعيين قابليت اراضي براي كشت آبي
  عزت ا.. قنواتي، امير كرم، پرويز ضيائيان، اسماعيل منصوريان سميرمي، ابراهيم بهشتي جاويد
    
  فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي، شماره 4، بهار 1392
    صص 133-148
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 458kb]    
 9. تحليل فضايي- زماني جزيره حرارتي كلان شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
  عليرضا صادقي نيا، بهلول عليجاني، پرويز ضيائيان فيروزآبادي
    
  جغرافيا و مخاطرات محيطي، شماره 4، زمستان 1391
    ص 1
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 542kb]   
 10. تحليل سينوپتيكي و فضايي توفان برف استان گيلان (فوريه 2005)
  الهام فهيمي نژاد ، زهرا حجازي زاده ، بهلول عليجاني ، پرويز ضيائيان
    
  دو فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي، شماره 19، پاييز و زمستان 1391
    ص 281
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 853kb]    
 11. ارزيابي بارش ماهواره اي 43B3 و مقايسه آن با مقادير حاصل از تكنيك درون يابي كريجينگ
  زهرا حجازي زاده، بهلول عليجاني، پرويز ضياييان، مصطفي كريمي، سميه رفعتي
    
  فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران، شماره 15، پاييز 1391
    ص 49
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 577kb]    
 12. تاثير وزن ساخت و سازهاي شهري در بروز ناپايداري مطالعه موردي؛ ناحيه 1 منطقه دو شهرداري تهران
  پرويز ضياييان فيروزابادي، عزت اله قنواتي، زينب بياتي صداقت
    
  فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 24، بهار 1391
    ص 47
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 799kb]  
 13.   بررسي ميزان تغييرات يخچال طبيعي يخار دماوند با استفاده از GIS و RS
  سعيده فخاري، فتح الله نادري،پرويز ضيائيان فيروزآبادي
    
  فصلنامه زمين شناسي محيط زيست، سال پنجم، شماره 17، زمستان 1390
    ص 29
  مشاهده متن
    [PDF 462kb]    
 14. شناسايي و تحليل تاثير پارامترهاي اقليمي و شاخص هاي اقليم شناسي كشاورزي بر مراحل مختلف فنولوژي گندم ديم در استان كردستان
  منوچهر فرج زاده اصل، اسدالله خوراني، سعيد بازگير، پرويز ضيائيان
    
  فصلنامه مدرس علوم انساني ( برنامه ريزي و آمايش فضا )، شماره 74، زمستان 1390
    ص 1
  مشاهده متن
    [PDF 270kb]    
 15. بررسي امكان استفاده از شاخص پوشش گياهي NDVI درتحليل خشكسالي
  محمد باعقيده، بهلول عليجاني، پرويز ضيائيان
    
  فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، شماره 4، تابستان 1390
    ص 1
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 1005kb]    
 16. مكان يابي بهينه پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي منطقه 6 شهرداري تهران)
  مهناز شجاع عراقي ، سيمين تولايي ، پرويز ضيائيان
    
  فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره 10، پاييز 1390
    ص 41
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 1487kb]    
 17. تعيين جهت بهينه گسترش شهر مشهد با استفاده از مدل ارزيابي چندعامله، RS و GIS
  دكتر پرويز ضيائيان، هادي سليماني مقدم، صادق برزگر
    
  فصلنامه جغرافيا، شماره 30، پاييز 1390
    ص 77
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 590kb]    
 18. مدلسازي و پيشبيني عملكرد گندم ديم با توجه به دورههاي فنولوژيكي رشد گياه (مطالعهي موردي: استان كردستان)
  منوچهر فرجزاده اصل، اسدا... خوراني، سعيد بازگير، پرويز ضيائيان
    
  فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، شماره 76، تابستان 1390
    ص 21
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 464kb]    
 19. ارزيابي تاثير عوامل اقليمي بر رشد پوشش گياهي در مراتع متراكم ايران با استفاده از تصاوير AVHRR
  منوچهر فرج زاده، امان اله فتح نيا، بهلول عليجاني ،پرويز ضيائيان
    
  فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، شماره 75، بهار 1390
    ص 1
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 628kb]    
 20. ارزيابي اثر عوامل اقليمي بر پوشش گياهي منطقه زاگرس با استفاده از اطلاعات رقومي ماهواره اي
  منوچهر فرج زاده، امان اله فتح نيا، بهلول عليجاني، پرويز ضيائيان
    
  فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره 42، بهار 1390
    صص 107-123
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 329kb]  
 21. بررسي ژئومورفولوژي يخچال يخار با استفاده از فناوري سنجش از دور (قله دماوند)
  دكتر سعيد خدائيان، دكتر پرويز ضيائيان، سعيده فخاري
    
  فصلنامه سپهر، شماره 74، تابستان 1389
    ص 81
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 234kb]   
 22. تحليل آستانه هاي اقليمي براي رشد مراتع با استفاده از داده هاي سنجش از دور (مطالعه موردي زاگرس)
  منوچهر فرج زاده اصل، امان الله فتح نيا، بهلول عليجاني، پرويز ضيائيان
    
  فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 68، پاييز 1389
    ص 177
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 1063kb]    
 23. سنجش از دور RS سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و مدل سلول هاي خودكار CA به عنوان ابزاري براي شبيه سازي تغييرات كاربري اراضي شهري: (مطالعه موردي: شهر شهركرد)
  پرويز ضيائيان فيروزآبادي، عليرضا شكيبا، علي اكبر متكان، علي صادقي
    
  فصلنامه علوم محيطي، شماره 25، پاييز 1388
    ص 133
  مشاهده متن
    [PDF 388kb]    
 24. استخراج قوانين فازي از داده هاي GIS با استفاده از شبكه عصبي فازي
  دكتر پرويز ضيائيان فيروزآبادي ، دكتر عليرضا متكان ، وحيد بابازاده
    
  فصلنامه سپهر، شماره 73، بهار 1389
    ص 86
  مشاهده متن
    [PDF 1055kb]    
 25. تهيه نقشه لندفرم و جزر و مد ساحل شهرستان بوشهر با استفاده از RS، GIS، GPS در محدوده قانون مند ساحلي (CRZ)
  پرويز ضيائيان فيروزآبادي ، احمد رضا وليخاني ، عزت الله قنواتي
    
  فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 65، بهار 1389
    صص 213-234
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 572kb]   
 26. پهنه بندي آگروكليمايي مركبات در استان لرستان با استفاده از مدل همپوشاني شاخص
  دكتر پرويز ضيائيان فيروز آبادي ، دكترشهريار خالدي* ، سكينه خندان ، انوش عليزاده
    
  فصلنامه جغرافيايي آمايش محيط، شماره 8، بهار 1389
    ص 21
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 626kb]   
 27. تحليل رابطه كاربري و پوشش اراضي و جزاير حرارتي شهر تهران با استفاده از داده هاي + ETM
  عليرضا شكيبا، پرويز ضيائيان فيروز آبادي، داوود عاشورلو، سودابه نامداري
    
  فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران، شماره 1، بهار 1388
    ص 39
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 362kb]    
 28. تهيه نقشه و تخمين سطح زيركشت برنج در شهرستان ساري با استفاده از تصاوير ماهواره اي رادارست ( RADARSAT )
  پرويز ضيائيان فيروزآبادي ، ليلا صياد بيدهندي ،محمد اسكندري نوده
    
  فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، شماره 68، تابستان 1388
    صص 45-58
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 414kb]    
 29. مقايسه روش هاي طبقه بندي پيكسل پايه، شئ پايه و درخت تصميم در تهيه نقشه تيپ هاي جنگل با استفاده از داده هاي سنجش از دور (مطالعه موردي: جنگل آستارا)
  دكتر عباس علي محمدي، دكتر علي اكبر متكان، دكتر پرويز ضيائيان، هومن طباطبايي
    
  فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 13، تابستان 1388
    ص 7
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 464kb]    
 30. تركيب تصاويرIRS وMODIS با استفاده ازتكنيك جداسازي طيفي
  دكتر عباس علي محمدي، دكتر پرويز ضيائيان، علي اكبر متكان، مريم نقدي زادگان جهرمي
    
  فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 11، زمستان 1387
    ص 171
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 636kb]    
 31. تهيه نقشه دگرساني گرمابي با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصاوير ماهواره اي : مطالعه موردي مشگين شهر- اهر
  علي بياتاني، پرويز ضيائيان فيروزآبادي، علي اكبر متكان ، عليرضا شكيبا
    
  فصلنامه زمين شناسي ايران، شماره 7، پاييز 1387
    ص 39
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 1310kb]    
 32. مقايسه عملكرد طيفي و مكاني روشهاي تركيب تصاوير در اختلاف قدرت تفكيكهاي مختلف تصاوير چند طيفي و پانكروماتيك : تهران
  عباس عليمحمدي ، علي شمس الديني ، پرويز ضيائيان
    
  فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 57، تابستان 1387
    ص 119
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 534kb]     
 33. پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت ورامين با استفاده از GISو DRASTIC ارزيابي تجربي اثر منطقه غير اشباع در محيط
  كاظم رنگزن، پرويز ضيائيان فيروزآبادي، ليلا ميرزايي ، فرشاد عليجاني
    
  فصلنامه زمين شناسي ايران، شماره 6، تابستان 1387
    ص 21
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 578kb]    
 34. مقايسه عملكرد شاخصهاي ماهواره اي و هواشناسي در پايش خشكسالي
  شيدا جليلي، سعيد مريد، پرويز ضيائيان فيروزآبادي
    
  مجله تحقيقات آب و خاك ايران، سال سي و نهم، شماره 1، 1387
    ص 139
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 1643kb]    
 35. تركيب تصاوير IRS و MODIS به منظور بهبود دقت طبقه بندي
  عباس عليمحمدي، پرويز ضيائيان، علي اكبر متكان، مريم نقدي زادگان جهرمي
    
  فصلنامه جغرافيا، شماره 15، پاييز و زمستان 1386
    ص 105
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 266kb]    
 36. آشكار سازي تغييرات مورفوديناميك با استفاده از داده هاي سنجش از دور و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) و منطق فازي (FUZZY LOGIC)
  عزت اله قنواتي ، پرويز ضيائيان ، ماهرخ سردشتي ، علي اكبر جنگي
    
  فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 62، زمستان 1386
    صص 41-53
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 291kb]    
 37. آشكارسازي تغييرات ژئومورفولوژيك و كاربري اراضي خورموسي با استفاده از RS و GIS
  دكتر عزت الله قنواتي، دكتر پرويز ضيائيان فيروزآبادي، سيدنظام علوي نژاد
    
  مجله زمين شناسي مهندسي، سال دوم، شماره 2، 1386
    ص 413
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 590kb]    
 38. بررسي سطوح برفگير در البرز مركزي با استفاده از داده هاي ماهوارهاي MODIS و AVHRR و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
  غلامرضا ديني ، پرويز ضيائيان فيروزآبادي، عباس عليمحمدي سراب، سپيده داداشي خانقاه
    
  مجله تحقيقات منابع آب ايران، شماره 9، زمستان 1386
    ص 1
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 902kb]    
 39. برآورد تبخير و تعرق با استفاده از تصاوير ماهواره Terra سنجيده MODIS در منطقه عمومي گرگان
  محمدرضا مباشري ، حسن خاوريان ، پرويز ضيائيان ، غلامعلي كمالي
    
  فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 50، بهار 1386
    ص 121
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 277kb]    
 40. Digital Approaches for Change Detection in Urban Environment
  پرويز ضيائيان فيروزآبادي ، عزت اله قنواتي
    
  فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 83، زمستان 1385
    ص 7
  مشاهده متن
    [PDF 386kb]     
 41. كشف و بازيابي تغييرات كاربري و پوشش اراضي شهر اصفهان به كمك سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
  حميدرضا ربيعي ، پرويز ضيائيان ، عباس عليمحمدي
    
  فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 43، زمستان 1384
    ص 19
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 323kb]  
 42. مدلسازي عدم اطمينان در آشكارسازي تغييرات بر اساس طبقه بندي داده هاي ماهواره اي
  عباس عليمحمدي ، حميدرضا ربيعي ، پرويز ضيائيان
    
  فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 38، بهار 1384
    ص 97
   چکيده   
 43. ارزيابي توان فناوري هاي سنجش از دور و GIS در تهيه نقشه پوشش اراضي تالاب شادگان
  دكتر پرويز ضياييان، سعيد سارويي
    
  فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 2، زمستان 1382
    ص 73
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 313kb]    
 44. بررسي نقش مكان و مورفولوژي در كيفيت هواي شهر تهران با استفاده ازGIS و داده هاي ماهواره اي (RS)
  اصغر نظريان ,پرويز ضيائيان فيروزآبادي ,علي اكبر جنگي
    
  فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 61، پاييز 1386
    ص 17
   چکيده    مشاهده متن   [PDF 348kb]    
 
 

مشخصات پایان‌نامه دفاع‌شده دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

 

ردیفنام و نام‌خانوادگیرشته تحصیلیورودیعنوان پایان‌نامهاستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1رضا کوه کنجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری آشکارسازی تغییرات اراضی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS (نمونه موردی شهر مشهد, داده های ماهواره‌ای1998-1987 میلادی)دکتر پرویز ضیائیان 1381
2شهرام محمدیجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی پهنه بندی دامنه های ناپایدار با تاکیدی بر عوامل دورنی و بیرونی در شهرستان سنندج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی  دکتر پرویز ضیائیان1381
3علی داودیجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی بررسی روند فرسایش خاک در حوضه آبخیز دو آب الشتر با استفاده از مدل PSIAC  و فن آوریهای RS و GISدکتر پرویز ضیائیان 1382
4مجید ابرغمجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی بررسی نقش کشاورزی و دامپروری در توسعه پایدار روستائی(شهرستان اسفرایین دهستان رویین) دکتر پرویز ضیائیان1382
5سید ابوالفضل براتیجغرافیای طبیعی-اقلیم‌شناسی تحلیل سینپتیک توفانهای ماسه ای در منطقه سبزوار دکتر پرویز ضیائیان1382
6خدامراد شمسائی فرجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مکانیابی دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری با استفاده از GIS (شهر بروجرد) دکتر پرویز ضیائیان1382
7داریوش عاملیجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی مدل پهنه بندی خطر فرسایش آبکندی در حوضه آبکند کلوچه بیجار با استفاده از RS GIS دکتر پرویز ضیائیان1382
8شاهرخ خسرویجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی آشکارسازی تغییرات ژئومورفولوژی محیطهای ساحلی شمال غرب خلیج فارس (هندیجان)  با استفاده از روش منطق فازی و تکنیک RS و  GIS دکتر پرویز ضیائیان1382
9رضا طنازیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی الگوی ساماندهی فضایی سکونتگاههای روستائی(مطالعه موردی: حوزه ایل گورک در بخش مرکزی شهرستان بوکان) دکتر پرویز ضیائیان1382
10حسین یعقوبیجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری پیامدهای توسعه کالبدی جمعیتی شهر بوکان دکتر پرویز ضیائیان1382
11علی زکالابجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ساماندهی فضایی سکونتگاههای روستایی:شهرستان بوکان بخش سیمینه دکتر پرویز ضیائیان1382
12سعید اژدهاکشجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ساماندهی سکونتگاه های روستایی در بخش خشت و کمارج دکتر پرویز ضیائیان1382
13مهدی احمدپورجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی قابلیت سنجی محیط طبیعی شهرستان برداسکن برای کشاورزی با استفاده از RS وGIS دکتر پرویز ضیائیان1383
14عمران قادریجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بررسی توزیع کاربری های ورزشی در شهر تهران و ارائه الگوی بهینه مکان گزینی دکتر پرویز ضیائیان1383
15علی اکبر جنگیجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بررسی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از RS GIS دکتر پرویز ضیائیان1383
16مریم خسرویجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری تعیین جهت توسعه فیزیکی شهر اندیمشک با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS دکتر پرویز ضیائیان1383
17ماهرخ سردشتیجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی بررسی مورفودینامیک حوضه آبخیز طالقان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دکتر پرویز ضیائیان1383
18محمد علی صادقیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در توسعه روستایی و ارائه راهکارهای اصلاحی با استفاده از GIS -  مطالعه موردی روستای سده (کاشان)دکتر پرویز ضیائیان 1384
19سعید جوی زادهجغرافیای طبیعی-اقلیم‌شناسی پایش خشکسالی در استان فارس با استفاده از نمایه های خشکسالی، داده های RS و GIS دکتر پرویز ضیائیان 1384
20لیلا صیاد بیدهندیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی تهیه نقشه برنجکاری و تخمین سطح زیر کشت آن با استفاده از تصاویر RADARSAT و فن آوری های RS و GIS  دکتر پرویز ضیائیان1384
21عبرت محمدیانجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی در رودخانه اعلا (رامهرمز) با استفاده از سنجش از دور و GIS دکتر پرویز ضیائیان1384
22علی اصغر عبدالهیجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بررسی روند توسعه فیزیکی شهر کنگان و انتخاب مکان بهینه برای توسعه آتی آن با استفاده از سنجش از دور و GIS دکتر پرویز ضیائیان1384
23یادگار فاضلیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی روابط شهر و حوزه نفوذ با تکیه بر روابط آموزشی و بهداشتی و تشخیص مکانهای مرکزی با GIS (مطالعه موردی: شهرستان آبدانان( دکتر پرویز ضیائیان1384
24سکینه کرد درونکلاییجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی توسعه کالبدی شهر بابل و ادغام روستاهای حاشیه شهر (نمونه روستای کمانگرکلا)با استفاده از rsو gis دکتر پرویز ضیائیان1384
25حجت الله یزدان پناهجغرافیای طبیعی-اقلیم‌شناسی پتانسیل یابی و مدلسازی اقلیمی کشت محصولات غالب استان آذربایجان شرقی دکتر پرویز ضیائیان1385
26احمد رضا ولیخانیجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی تهیه نقشه لندفرم و جزرومد ساحل شهزستان بوشهر با استفاده از RS, GIS , GPS در محدوده CRZ دکتر پرویز ضیائیان1385
27نرگس حاجی نوروزیجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری تهیه و تجزیه و تحلیل نقشه کاربری پوشش اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  (مطالعه موردی:شهرستان پاکدشت) دکتر پرویز ضیائیان1385
28عباس جهان مهرجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری پیش بینی زیر ساخت داده های مکانی بهینه (SDI) برای شهرهای ایران در رسیدن به توسعه پایدار با بهره گیری دکتر پرویز ضیائیان1385
29محمد باعقیدهجغرافیای طبیعی-اقلیم‌شناسی بررسی و پایش خشکسالی استان اصفهان با استفاده از تصاویر چندزمانه ای NOAA/AVHRR و سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتر پرویز ضیائیان1386
30الهام فهیمی نژادجغرافیای طبیعی-اقلیم‌شناسی دربرنامه‌ریزی محیطی تحليل و بررسی برف سنگین گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و  نقشه های  سينوپتيكي دکتر پرویز ضیائیان 
31رشید بوکانیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی86آشکار سازی تغییرات کالبدی روستاشهرها با استفاده از GISدکتر پرویز ضیائیاندکتر حسن افراخته25/06/88
32منیژه ورشویجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری87بررسی سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری،نمونه موردی: فردیس کرجدکتر حسن افراختهدکتر پرویز ضیائیاندکتر علی شماعی22/09/89
33امید ابراهیمیجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی88بررسی نقش پدیده کارست در تحول ژئومورفولوژیکی ناهمواری‌های زرنه و کرگان در غرب منطقه کامیاران با استفاده از سنجش از دور و GISدکتر پرویز ضیائیاندکتر منیژه قهرودیدکتر امیر صفاریدکتر قربانی01/06/90
34جعفر موسی‌وندجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری88تعیین کاربری بهینه در راستای کاهش مخاطره‌محیطی زلزله،محدوده مطالعاتی: منطقه یک تهراندکتر محمد سلیمانیدکتر فرزانه ساسان‌پوردکتر پرویز ضیائیان30/06/90
35اسماعیل منصوریانجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی88مطالعه ویژگی‌های  ژئومورفولوژیکی و خاک‌شناسی منطقه هرمزآباد (جنوب استان اصفهان جهت تعیین اراضی)دکتر عزت اله قنواتیدکتر امیر کرمدکتر پرویز ضیائیان29/09/90
36نبی هواسیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی88ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی، نمونه موردی: دهستان زرین‌دشت شهرستان دره‌شهردکتر حسن افراختهدکتر پرویز ضیائیاندکتر وحید ریاحی17/11/90
37عیوض امینی قواقلوجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی89بازتاب‌های فضایی احداث سد پانزده خرداد بر نواحی پیراموندکتر وحید ریاحیدکتر پرویز ضیائیاندکتر حمید جلالیان29/06/91
38نعیمه‌السادات محصل‌همدانیجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی89بررسی علل ایجاد فروچاله‌ها و تهیه نقشة خطر نقاط مستعد بروز آن در دشت ابر کوه (استان یزد)دکتر  امیر کرمدکتر پرویز ضیائیان29/06/91
39سمیه ناصرپورجغرافیای طبیعی-اقلیم‌شناسی دربرنامه‌ریزی محیطی89منشأ‌یابی توفان‌های گرد و غبار در جنوبِ‌غرب ایراندکتر بهلول علیجانیدکتر پرویز ضیائیان03/07/91
40راضیه طیبیجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی89کاربرد ژئومورفولوژی در ارزیابی و تولید نقشه های تناسب زمین در شهرستان بهبهاندکتر  پرویز ضیائیاندکتر امیر کرمدکتر امیر صفاری11/07/91
41سمیرا نجفوندجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی89ارزیابی ژئومورفولوژیکی ساماندهی مسیل‌های شهری(مطالعه موردی: مسیل فرحزاد تهران)دکتر  عزت‌اله قنواتیدکتر پرویز ضیائیاندکتر منیژه قهرودیدکتر موسی کمان‌رودی11/07/91
42وحید خدابندهجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی89بررسی اثر عوامل ژئومورفولوژیکی بر توسعه شهر و تهیه نقشه بهینه در جهت گسترش فیزیکی شهر(مطالعه موردی: رودبار قصران)دکتر  پرویز ضیائیاندکتر عزت‌اله قنواتی28/09/91
43حمید‌‌رضا تلخابیجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری89توسعه درونی شهر اراک(با تأکید بر بافت‌های فرسوده بخش مرکزی)دکتر محمد سلیمانی    دکتر سیمین تولائیمهندس احمد زنگانه      دکتر پرویز ضیائیان10/10/91
44نریمان کریم‌پورجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری89توسعه کالبدی- فضایی شهر کرمانشاه (با تأکید بر نقش مهاجرت)دکتر محمد سلیمانی     دکتر پرویز ضیائیاندکتر سیمین تولائی      دکتر طهمورث بهروزی‌نیا13/10/91
45فرزین ناصریجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری89مکان‌یابی شهرک صنعتی در شهرستان مریوان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییدکتر علی موحددکتر علی شماعی      دکتر پرویز ضیائیان13/10/91
46مریم‌سادات نقیبجغرافیای طبیعی-اقلیم‌شناسی دربرنامه‌ریزی محیطی89تهیه نقشه حرارتی تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ایدکتر زهرا حجازی‌زاده      دکتر پرویز ضیائیاندکتر بهلول علیجانی16/10/91
47سیده‌مریم شریفیجغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی89پهنه‌بندی ژئومورفولوژیکی اکوتوریسم شهرستان شیرازبا استفاده از مدل فازیدکتر  امیر صفاریدکتر پرویز ضیائیان15/11/91
48انور عزیز‌ دوستجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی89ارائه مکان‌های بهینة آتش‌نشانی و خدمات ایمنیدر سکونتگاههای روستایی شهرستان بوکاندکتر سیمین تولایی    دکتر وحید ریاحیدکتر عطاءاله عبدی        دکتر پرویز ضیائیان15/11/91
49زهرا دلفان‌آذریجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری89جایگاه محله در توسعه پایدار شهر تهران، نمونه: منطقه 10دکتر فرزانه ساسان‌پوردکتر محمد سلیمانی        دکتر پرویز ضیائیان20/12/91
50شیما عمیدیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی89بررسی اسکان غیر رسمی در حوزه‌های روستایی پیرامون کلان‌شهرها، مورد: حوزه‌های روستایی کلان‌شهر کرجدکتر وحید ریاحیدکتر مراد کاویانی راددکتر حمید جلالیاندکتر پرویز ضیائیان22/12/91
51محمد‌ رضا نوروزیجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی90برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از روش‌های MPSIAC و FUZZY ،مطالعه موردی: حوزه آبریز قره‌تپه ایزدخواست استان فارسدکتر امیر صفاریدکتر پرویز ضیائیاندکتر  عزت‌اله قنواتی27/06/92
52هاجر رضاییجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی90بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های  ژئومورفولوژیکی شهر قروهبه منظور پهنه‌بندی تناسب اراضی برای توسعه کالبدیدکتر امیر کرمدکتر پرویز ضیائیاندکتر امیر صفاری27/06/92
53طاهر همتیجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی90پهنه‌بندی سیل‌خیزی و سیل‌گیری حوزه خیاوچای شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از منطق فازیدکتر  عزت‌اله قنواتیدکتر امیر صفاریدکتر پرویز ضیائیان27/06/92
54ستار طهماسبیجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی90پهنه‌بندی خطر حرکات ریزشی با استفاده از منطق فازیمطالعه موردی: محور حمیل- سرابله، استان ایلامدکتر امیر صفاریدکتر پرویز ضیائیاندکتر امیر کرم27/06/92
55مجتبی آبامجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی89مکان‌یابی پایگاه‌های امداد و نجات در نواحی روستاییمورد: دهستان کوهپایه کاشاندکتر حمید جلالیاندکتر فرهاد عزیزپوردکتر وحید ریاحیدکتر پرویز ضیائیان09/07/92
56زهرا تقی‌زادهآب و هواشناسی گرایش سینوپتیک90پیش‌بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی حوضه آبریز ارومیهدکتر بهلول علیجانیدکتر پرویز ضیائیاندکتر ابراهیم فتاحی13/07/92
57زهرا قدمیآب و هواشناسی گرایش سینوپتیک90تحلیل سینوپتیکی الگوهای بارش‌های سنگین ناحیه خزریدکتر پرویز ضیائیاندکتر زهرا حجازی‌زادهدکتر ابراهیم فتاحی13/07/92
58طیبه الماسیآب و هواشناسی گرایش سینوپتیک90رابطه بارش با توپوگرافی در زاگرسدکتر بهلول علیجانیدکتر زهرا حجازی‌زادهدکتر پرویز ضیائیان25/09/92
59فهیم ناصریجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری90بررسی توسعه فیزیکی شهر مریوان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)دکتر طهمورث بهروزی‌نیادکتر پرویز ضیائیان‌دکتر علی شماعی01/11/92
60بطول طاییجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی90تحلیل اثرات فعالیت کشاورزی در توسعه روستایی شهرستان سمیرمدکتر وحید ریاحیدکتر پرویز ضیائیان‌دکتر افشین متقی21/11/92
61مرضیه قدیانیآب و هواشناسی گرایش سینوپتیک90اقلیم و معماری، مطالعه موردی: فیروزکوه و آبعلیدکتر محمد سلیقهدکتر پرویز ضیائیاندکتر بهلول علیجانی21/11/92
62نیر نوریآب و هواشناسی گرایش سینوپتیک90تحلیل مخاطرات بارشی در البرز مرکزیدکتر محمد سلیقهدکتر پرویز ضیائیان‌دکتر بهلول علیجانی14/12/92
63علیرضا پورعبدلجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی90تحلیل آسیب‌پذیری ناشی از زلزله در بافت کالبدی شهر کرجدکتر عزت‌اله قنواتیدکتر پرویز ضیائیانمهندس سید مروت افتخاری14/12/92
64لیلا جمشیدیجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی90پهنه‌بندی اکوتوریسم استان زنجان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژیدکتر پرویز ضیائیاندکتر امیر صفاریدکتر امیر کرم14/12/92
65سمیه بابایی‌زادهجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی90طبقه‌بندی الگوی رودخانه‌ای بر اساس روش راسگن،مطالعه موردی: رودخانه نعمت‌آباد استان همداندکتر امیر کرمدکتر امیر صفاریدکتر پرویز ضیائیان14/12/92
66پیمان کیان‌پورجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی90پهنه‌بندی اکو‌توریسم در استان کردستان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژیدکتر پرویز ضیائیاندکتر امیر کرمدکتر امیر صفاری14/12/92

 

soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012